ارائه مدلی جهت توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات (مورد مطالعه استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی. دانشکده اقتصاد و کارآفرینی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران

2 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد و کارآفرینی . دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران.

چکیده

مقدمه( زمینه): کسب و کارهای نوپا به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور دارند. توجه به زیست بوم کارآفرینی، می تواند به صورت هدفمند تلاش‌های سیاستگذاران در راستای توسعه کسب و کارهای نوپا در استان اصفهان را جهت بخشد.
هدف: در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان هستیم.
روش‌ها: پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها دارای رویکرد آمیخته است. پژوهش در قسمت کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل تم و نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و 10 نفر از اساتید و کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه در پژوهش شرکت کردند. پس از مشخص شدن مفاهیم و دسته بندی تم‌های اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، هریک از اجزای مدل مورد بررسی قرار گرفت تا از مناسب بودن هریک از تم‌های اصلی و فرعی شناسایی شده در پژوهش در جامعه مورد مطالعه اطمینان حاصل شود. برای بررسی هریک از اجزا مدل پارادایم، از بارهای عاملی، مقدار آلفای کرونباخ، متوسط واریانس تببین شده و سطح معنی داری آزمون بارتلت استفاده شده است.
یافته‌ها: مقدار بار عاملی، متوسط واریانس تبیین شده، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده برای هریک از سنجه های پژوهش حاکی از ارتباط مناسب و قابل قبول بین سنجه ها با سازه ها (بارعاملی و متوسط واریانس تبیین شده) و سازگاری سوالات برای هریک از اجزا مدل (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)بود.
نتیجه: پژوهش نشان داد دولت، بازار، دانش جدید، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت، حمایتگران، خدمات مالی و واسطه‌ای و شبکه سازی مولفه‌های مدل زیست بوم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها