سرگرمی و سیاستگذاری تلویزیونی در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران

چکیده

هدف: فقدان قطعیت‌ها در سیاستگذاری‌های رسانه‌ای موجب شده کیفیت سرگرمی دارای رویکرد منسجمی نباشد. ابهام‌ها و چندگانگی‌ها توسعه سرگرمی را با چالش مواجه نموده است. لذا شناسایی سیاستگذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در تلویزیون ج.ا.ا. ضرورت دارد. بررسی‌ها و تجربه زیسته پژوهشگر نشان می‌دهد پژوهشی دراین‌باره انجام نپذیرفته. به راستی سیاستگذاری‌های موجود شاخص‌های متناسبی به فراخور ماموریت‌های واقعی رسانه ملی است؟ یا نگاهی آرمانی به مقوله وسیع سرگرمی در برنامه‌های تلویزیونی دارد؟ پاسخ به موضوع سیاست‌های مناسب برای ارتقای کیفیت سرگرمی در تلویزیون هدف و پرسش اصلی و مفهوم سرگرمی در اسناد بالادستی چیست؟ برنامه های موجود معاونت سیما در حوزه سرگرمی از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردارند؟ سوال‌های فرعی است.
روش: مطالعه اسنادی، تحلیل‌ و استخراج نتایج با روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با روش نمونه‌گیری هدفمند با 15 تن از فرهیختگان داخل و خارج از سازمان، عوامل برنامه‌ساز و مدیران رسانه‌ ملی انجام پذیرفت.
یافته‌ها: ضعف در نظریه‌پردازی بومی در مختصات رسانه تراز ملی و جامعه ایرانی، فقدان سیاستگذاری منطبق با اهداف واقعی رسانه، بی اعتنایی به ذائقه متغیر، متنوع و نیازهای مخاطبان، رویکرد سرسختانه و سلیقه‌ای به قواعد و ساختار، کم توجهی به مخاطب‌شناسی و کاهش سطح تعاملات موجب از دست دادن جایگاه صداوسیما در جامعه و تهدید جدی که می توان با تغییر رویکرد به فرصت بدل کرد.
نتایج: پذیرش دیرهنگام تغییرات هزینه‌های بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر رسانه ملی تحمیل و موجب کاهش اقبال مخاطبان و از دست‌دادن بازارهای جدید در عصر رسانه های نوین می‌شود. فهم، تحلیل فضا و سیاست‌های رسانه‌ای واقع بینانه و به هنگام می‌تواند در افزایش قابلیت پیشرفت و سازش‌پذیری سیاستگذاری رسانه‌ای برای ارتقا کیفیت سرگرمی در تلویزیون ج.ا.ا. موثر باشد. با توجه به فرایند پرشتاب تغییرات صنعت سرگرمی، رسانه ملی می تواند برای حفظ بقا، از سیاست‌های«خود-ترمیمی پیوسته» و تصحیح اطلاعات پیروی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات