شناسایی الگوی اصلاح کج‌فهمی‌ها‌ی شیمی و ارتقای فرهنگ علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف: از جمله اساسی‌ترین فعالیت‌هایی که در اغلب کشور‌های دنیا در جهت بهبود فرهنگ علمی جامعه انجام می‌شود، بکارگیری روش‌های نوین آموزشی و اصلاح طرح‌واره‌های ذهنی فراگیران است. به دلیل ضرورت درک صحیح مفاهیم انتزاعیِ علوم پایه در تمامی مقاطع تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی اصلاح کج‌فهمی‌ها در آموزش مفاهیم شیمی انجام شد. روش: روش پژوهش در مطالعه‌ی حاضر، رویکرد فراترکیب است. جامعه‌ی‌ آماری، شامل تمامی پژوهش‌های مرتبط با اصلاح کج‌فهمی در آموزش شیمی از سال 1380 تا 1400 مستخرج از پایگاه‌های اطلاعاتی نشریات فارسی زبان است که با جستجوی نظام‌مند و با رعایت معیارهای ورود و خروج بررسی شد و در نهایت 7 سند که بیشترین انطباق را با معیارها داشتند، انتخاب گردید و یافته‌ها مورد تجزیه، تحلیل و ترکیب واقع شد. سوال پژوهش این بود که بر اساس نتایج مطالعات، روش‌های موثر بر اصلاح کج‌فهمی‌ها چه دستاوردهایی برای مدرسان و معلمان در آموزش مفاهیم شیمی داشته است؟ یافته‌ها: پس از انجام مراحل پژوهش، مهم‌ترین مولفه‌های اصلاح و کاهش کج‌فهمی‌ در آموزش شیمی در قالب مدلی با 5 مقوله‌ی هسته‌ای، 12 مقوله و 47 مفهوم، شامل حیطه‌های ارزشیابی، راهبردی، نوآوری، کاربردی و عاطفی، معرفی گردید. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که با بکارگیری رویکردهای موثر بر اصلاح کج‌فهمی، آموزشگران می‌توانند سبب ترویج و ارتقای فرهنگ علمی افراد جامعه شوند. یافته‌های مطالعه‌ی حاضر می‌تواند جهت تدوین کتاب‌ها و سرفصل‌ دروس، مورد توجه دست‌اندرکاران آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها