تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی بود. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت یک پژوهش توسعه‌ای و به‌صورت کیفی به روش تحلیل تم بود. جامعه آماری در پیشینه مطالعاتی را کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور تشکیل داد روش نمونه‌گیریی از این جامعه هدفمند بود و در بخش مصاحبه با خبرگان جامعه تحقیق شامل 15 نفر متخصص حوزه برنامه درسی و کارآفرینی بود که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از قابلیت اطمینان داده‌های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده‌ها، خلاصه‌سازی و دسته‌بندی اطلاعات بدون این‌که درداده‌ها تغییراتی ایجاد شود استفاده شد. الگوی برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی در چهار حوزه هدف، محتوا، روش‌های آموزش و روش‌های ارزشیابی ارائه‌شده است. اهداف برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی در چهار بخش (نگرش کارآفرینی، دانش کارآفرینی، بینش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی) مشخص شد که هرکدام دارای زیر مؤلفه‌هایی است. محتوای برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی شامل 5 مؤلفه (مدیریت ارتباطات، مدیریت مالی، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری و حل مسئله) است که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است. روش آموزش برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی شامل سه روش اصلی (روش‌های ارائه مستقیم، روش‌های تعاملی و روش‌های کاربردی- عملیاتی) که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است.

کلیدواژه‌ها