تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/popsci.2023.349770.1217

چکیده

هدف از این تحقیق تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی بود. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت یک پژوهش توسعه‌ای و به‌صورت کیفی به روش تحلیل تم بود. جامعه آماری در پیشینه مطالعاتی را کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور تشکیل داد روش نمونه‌گیریی از این جامعه هدفمند بود و در بخش مصاحبه با خبرگان جامعه تحقیق شامل 15 نفر متخصص حوزه برنامه درسی و کارآفرینی بود که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند. برای حصول اطمینان از قابلیت اطمینان داده‌های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده‌ها، خلاصه‌سازی و دسته‌بندی اطلاعات بدون این‌که درداده‌ها تغییراتی ایجاد شود استفاده شد. الگوی برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی در چهار حوزه هدف، محتوا، روش‌های آموزش و روش‌های ارزشیابی ارائه‌شده است. اهداف برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی در چهار بخش (نگرش کارآفرینی، دانش کارآفرینی، بینش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی) مشخص شد که هرکدام دارای زیر مؤلفه‌هایی است. محتوای برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی شامل 5 مؤلفه (مدیریت ارتباطات، مدیریت مالی، بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری و حل مسئله) است که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است. روش آموزش برنامه درسی تحقق‌بخش شاخص‌های کارآفرینی شامل سه روش اصلی (روش‌های ارائه مستقیم، روش‌های تعاملی و روش‌های کاربردی- عملیاتی) که هرکدام دارای زیرمولفه هایی است.

کلیدواژه‌ها