بررسی فرآیند بهبود زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی با به‌کارگیری روش آزمایشگاه زنده (مطالعه موردی طرح نوا)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دکتری، سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: امروزه استقرار و توسعه زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای، در تبدیل دانشجویان به کارآفرینان آینده، در رأس توجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قرارگرفته است. علیرغم اهمیت این مفهوم در سپهر کارآفرینی کشور، کمتر پژوهشی در کشورمان به این موضوع پرداخته است.
روش پژوهش: نخست از طریق مصاحبه با افراد صاحب‌نظر و به‌کارگیری روش تحلیل مضمون، اجزا و ابعاد زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی‌شده، سپس با استفاده از راهبرد آزمایشگاه زنده به رشد و پرورش ایده‌های خلاقانه در این حوزه پرداخته می‌شود.
یافته‌ها: ابتدا اجزا و ابعاد اصلی یک زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی استخراج شد و سپس به‌عنوان یک مطالعه موردی، رویداد نوآ در دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان رویداد استارتاپی و در قالب آزمایشگاه زنده که شامل چهار فاز چشم‌انداز، طراحی اولیه، ارزیابی، انتشار و تصویب می‌باشد، موردبررسی قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: در این رویداد ایده‌های دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه جنبه عملیاتی- کاربردی پیدا کرد، ایده‌ها از حالت ذهنی به‌صورت عملیاتی درآمدند. در این رویداد تلاش شد تا بستری برای رقابت در یک فضای سالم بین شرکت‌کنندگان ایجاد شود و همچنین فرصت عملیاتی سازی طرح و ورود به بازار این حوزه را برای آن‌ها فراهم شود. همچنین شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط میان شرکت‌کنندگان و فعالین حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری دانشسئنجویان در این حوزه‌ها، تبدیل ایده‌‌های فرهنگی - اجتماعی به یک محصول، حمایت مالی و معنوی ایده‌ها، دستیابی به راه‌حل‌های مؤثر برای مشکلات فرهنگی و اجتماعی در حوزه کارآفرینی دانشجویی از اهداف اساسی برگزاری این رویداد محسوب می‌شود. همچنین تلاش شد تا وضعیت کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه بهشتی از طریق تقویت زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


پرنیا، آیدین؛ کاظمی­پور، فرشته (1398). رویدادهای کارآفرینی را بیشتر بشناسید، https://b2n.ir/a14852
حسینی نیا، غلامحسین؛ علی ابادی، وحید. (1398). تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد زیست‌بوم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در استان‌های همدان و کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(29)، 57-78.‎
سالاری، احسان؛ صالحی، محمد؛ تقوائی یزدی، مریم. (1399). ارائه مدل زیست بوم کارآفرینی دانشجویی. علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 17(1)، 356-327.‎  
سعدآبادی، علی اصغر؛ آزموده، فهیمه؛ فرتاش، کیارش. (1401). اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون: بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان. سیاست نامه علم و فناوری، 12(1)، 5-22.
کلانتری، اسماعیل؛ نوری زاده، محبوبه؛ عربیون، ابوالقاسم. (1398). شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا. پژوهش های میان رشته ای زنان، 1(1)، 74-55.‎
کمالی، مجید؛ کریمی، پریسان؛ صدیق، مسعود؛ موسوی، زهراسادات (1399). رهبری کارآفرینانه در استارتاپها، https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=96323  
مندعلی‌زاده، زینب؛ هنری، حبیب. (1390). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 2(2)، 113-136.‎
میگون پوری، محمد رضا؛ عربیون، ابوالقاسم؛ پوربصیر، محمد مهدی؛ مبینی دهکردی، علی. (1397). مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 11(3)، 541-560.
یزدی‌زاده، علی؛ توسلی، علی؛ طبائیان، سیدکمال. (1395). آزمایشگاه زنده، محیطی برای نوآوری‌های مشترک: یک مرور نظام‌مند. رهیافت، 26(62).‎
Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small business economics32(1), 15-30.
Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2019). Entrepreneurial ecosystems: economic, technological, and societal impacts. The Journal of technology transfer44(2), 313-325.
Breznitz, S. M. and M. P. Feldman (2012). The engaged university. Journal of Technology Transfer, 37(2), 139–157
Du, P. (2009). The place and role of Universities of Technology in South Africa. Bloemfontein, Durban University of Technology (on behalf of South African Technology Network).
Eriksson, M., Niitamo, V. P., & Kulkki, S. (2005). State-of-the-art in utilizing Living Labs approach to user-centric ICT innovation-a European approach. Lulea: Center for Distance-spanning Technology. Lulea University of Technology Sweden: Lulea.
Facebook.com. (2012). Histrory of Facebook. Retrieved 6 June 2012, from http://www.facebook.com/pages/History-of-Facebook/105185536206799
Fetters, M., Greene, P.G. and Rice, M.P. (Eds) (2010). The Development of University-Based Entrepreneurship Ecosystems: Global Practices, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA
Gaidzanwa. (2003). Gender and Canon Formation: Women and Men and Literary Art in Africa. Mans. Accra, Ghana 
Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university: entrepreneurship education as a lever for change. Policy paper, 3, 1-46.
Granovetter, M. (1992). Problems of explanation in economic sociology. Networks and organizations: Structure, form, and action, 25-56.
Greve, A. (1995). Networks and entrepreneurship - an analysis of social relations, occupational background, and use of contacts during the establishment process. Scandanavian Journal of Management, 11(1), 1-24
Grichnik, D., Brinckmann, J., Singh, L., & Manigart, S. (2014). Beyond environmental scarcity: Human and social capital as driving forces of bootstrapping activities. Journal of Business Venturing29(2), 310-326.
Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), 1237-1254.
Isenberg, D. (2010). ‘The big idea: how to start and entrepreneurial revolution’, Harvard Business Review. Available online at: https://hbr.org/2010/06/the-big-idea-how-to-start-an entrepreneurial-revolution (accessed on 29 June 2015).
Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard business review, 88(6), 41-49
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, 1, 13
Isenberg, D. (2014). ‘What an entrepreneurship ecosystem actually is’, Harvard Business Review. Available online at: https://hbr.org/2014/05/what-an-entrepreneurial-ecosystem-actually-is/ (accessed on 29 June 2015)
Isenberg, D. (2014). What an entrepreneurship ecosystem actually is. Harvard Business Review, 5, 1-7.
Kim, P. H., Aldrich, H. E., & Keister, L. A. (2006). Access (not) denied: The impact of financial, human, and cultural capital on entrepreneurial entryin the United States. Small business economics27(1), 5-22.
Kirsch, D., Goldfarb, B., & Gera, A. (2009). Form or substance: the role of business plans in venture capital decision making. Strategic Management Journal30(5), 487-515.
Kolb, D.A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Pearson Education, New York.
Kvedaraite, N. (2014). Reasons and obstacles to starting a business: Experience of students of Lithuanian higher education institutions. Management: journal of contemporary management issues, 19(1): 1-16.
Lekoko, M. (2011). Student's perceptions regarding entrepreneurship education: a case of two universities in Botswana.
Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of business venturing28(2), 211-224.
Massad, V. J. & Tucker, J. M. (2009). Using student managed businesses to integrate the business curriculum. Journal of Instructional Pedagogies, 1, 17-29.
Matt, M., & Schaeffer, V. (2018). Building entrepreneurial ecosystems conducive to student entrepreneurship: new challenges for universities. Journal of Innovation Economics Management, (1), 9-32.
Meier, R., & Pilgrim, M. (1994). Policy-induced constraints on small enterprise development in Asian developing countries. Small enterprise development5(2), 32-38.
Miller, D. J., & Acs, Z. J. (2017). The campus as entrepreneurial ecosystem: the University of Chicago. Small Business Economics, 49(1), 75-95.
Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85.
Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency‐based perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical insights. Journal of small business management51(3), 352-369.
Morris, M.H., Kuratko, D.F. and Cornwall, J.R. (2013). Entrepreneurship Programs and the Modern University, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
OECD (1998). Human Capital Investment: An International Comparison, OECD Publications, Paris
Pallot, M., & Pawar, K. (2012, June). A holistic model of user experience for living lab experiential design. In Engineering, Technology and Innovation (ICE), 2012 18th International ICE Conference on (pp. 1- 15). IEEE
Republic of South Africa. (2012). The National Development Plan. D.o. Communication. Pretoria, Department of Communication
Sadabadi, A. A., & Mirzamani, A. (2021). The sustainable development goals and leadership in public sector: a case study of social innovation in the disability sector of Iran. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 1-15.
Sonkar, S, Sarkar. (2021). AK."Entrepreneurial Ecosystem in India: Role in policies." J Entrepren Organiz Manag, 10 (302).
Schleinkofer, M., & Schmude, J. (2013). Determining factors in founding university spin-offs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business18(4), 400-427.
Shah, S. K., & Pahnke, E. C. (2014). Parting the ivory curtain: understanding how universities support a diverse set of startups. The Journal of Technology Transfer, 39(5), 780-792
Shambare, R. (2011). Using projects in teaching Introductory Business Statistics: the case of TUT Business School. African Journal of Business Management, 5(11), 4176-4184
Shambare, R. (2013). Barriers to student entrepreneurship in South Africa. Journal of economics and behavioral studies, 5(7), 449-459.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review25(1), 217-226.
Sieger, P., Fueglistaller, U., & Zellweger, T. (2016). Student entrepreneurship 2016: Insights from 50 countries.
Sowetan. (2012). Universities produce wrong kind of graduates: analyst. Sowetan. Johannesburg
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72.
Strydom, R. & Adams, M. (2009). Evaluating the learning experience of undergraduate entrepreneurship students exposed to unconventional teaching approach: a South African case study. Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 2(1), 50-67
Stuart, T., & Sorenson, O. (2003). The geography of opportunity: spatial heterogeneity in founding rates and the performance of biotechnology firms. Research policy32(2), 229-253.
Torkomian, A. L. V. (2011). Technology transfer, technological innovation and development. AZEVEDO, AMM; SILVEIRA, MA (Organização). Organizational Sustainability Management: Development of Collaborative Ecosystems. Campinas: CTI, cap, 4, 101-114
Volery, T., Müller, S., Oser, F., Naepflin, C., & Rey, N. D. (2013). The impact of entrepreneurship education on human capital at upper‐secondary level. Journal of Small Business Management51(3), 429-446.
WEF (World Economic Forum) (2014). Entrepreneurial Ecosystems around the Globe and EarlyStage Company Growth Dynamics, World Economic Forum, Geneva, Switzerland.
Wright, M., Siegel, D. S., & Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. The Journal of Technology Transfer, 42(4), 909-922
Yaghoubi, J. (2010). Study barriers to entrepreneurship promtion in agriculture higher education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1901-1905