تجربة زیستی دانش‌آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

10.22034/popsci.2022.305823.1128

چکیده

تحقیق حاضر باهدف تجربه زیستی دانش آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل آموزان مهاجر در شهر قرچک بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه‌گیری همگون و درعین‌حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 14 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 4 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب‌های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب‌های تحصیلی، اجتماعی، فردی و محیطی می‌باشد.ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 4 مضمون اصلی و 26 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر آسیب‌ های ناشی از عدم مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس شامل آسیب‌های تحصیلی، اجتماعی، فردی و محیطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • امینی، راضیه؛ حسینی، محمدعلی؛ امینی، زهرا؛ جمشیدی، زهرا. (1397). توجه به تنوع فرهنگی و آموزش مفاهیم چند فرهنگی در آموزش پیش‌دبستان، اولین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، تهران.
 • چراغی، سارا؛ نظری، ولی اله؛ شهریار، فاطمه. (1399). بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونه موردی: منطقه 6 شهر کرج)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی.
 • صادقی، علیرضا. (1389). بررسی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد آموزش چند فرهنگی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 5 (18)، 215-190.
 • کاووسی، اسماعیل؛ منافی شرف‌آباد، کاظم. (1393). جهانی‌شدن فرهنگ و تنوع فرهنگی؛ پیش بایست تربیت شهروند جهانی، اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش‌های شهروندی، تهران
 • کهکی، فرزاد؛ موسایی، مسلم؛ احمدی دستگردی، بهزاد؛ معروف نژاد، شیوا. (1395). تنوع فرهنگی در سازمان‌ها، دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری، جیرفت.
 • فتوحی مهربانی، باقر؛ حاتمی نزاد، حسین. (1397). سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی اجتماعی در استان‌های ایران،
 • عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش. (1391). جایگاه چند فرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی، راهبرد فرهنگ، 5 (18)، 207-187.
 • Alas, R., & Mousa, M. (2016). Cultural diversity and business schools’ curricula: a case from Egypt. Problems and perspectives in management, (14, Iss. 2 (contin. 1)), 130-137.
 • Alexandra, V., Ehrhart, K. H., & Randel, A. E. (2021). Cultural intelligence, perceived inclusion, and cultural diversity in workgroups. Personality and Individual Differences, 168, 110285.
 • Banks, J. A. (2015). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. Routledge.
 • Bennett, C. I. (1995). Preparing teachers for cultural diversity and national standards of academic excellence. Journal of teacher education, 46(4), 259-265.
 • De Clercq, M., Galand, B., Hospel, V., & Frenay, M. (2021). Bridging contextual and individual factors of academic achievement: a multi-level analysis of diversity in the transition to higher education. Frontline Learning Research, 9(2), 96-120.
 • Dogra, N., Reitmanova, S., & Carter-Pokras, O. (2010). Teaching cultural diversity: current status in UK, US, and Canadian medical schools. Journal of General Internal Medicine, 25(2), 164-168.
 • Dutta, N., Maini, A., Afolabi, F., Forrest, D., Golding, B., Salami, R. K., & Kumar, S. (2021). Promoting cultural diversity and inclusion in undergraduate primary care education. Education for Primary Care, 1-6.
 • Gay, G. (2013). Teaching to and through cultural diversity. Curriculum inquiry, 43(1), 48-70.
 • Glock, S., Kovacs, C., & Pit‐ten Cate, I. (2019). Teachers’ attitudes towards ethnic minority students: Effects of schools’ cultural diversity. British Journal of Educational Psychology, 89(4), 616-634.
 • Juang, L. P., & Schachner, M. K. (2020). Cultural diversity, migration and education. International Journal of Psychology, 55(5), 695-701.
 • Kets, W., & Sandroni, A. (2021). A theory of strategic uncertainty and cultural diversity. The Review of Economic Studies, 88(1), 287-333.
 • Konan, P. N. D., Chatard, A., Selimbegović, L., & Mugny, G. (2010). Cultural diversity in the classroom and its effects on academic performance. Social Psychology.
 • Maussen, M., & Bader, V. (2012). Tolerance and cultural diversity in schools: Comparative report. Florence: European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, ACCEPT PLURALISM Report.
 • Muñiz, M. V. (2020). Cultural diversity in schools: An ideal space for the construction of a critical and inclusive citizenship. Journal for Critical Education Policy Studies, 18(2), 256-283.
 • Omeri, A., Malcolm, P., Ahern, M., & Wellington, B. (2003). Meeting the challenges of cultural diversity in the academic setting. Nurse Education in Practice, 3(1), 5-22.
 • Poietaev, M. (2020). Cultural diplomacy as a foreign policy resource.
 • Rengi, Ö., & Polat, S. (2019). Practices related to cultural diversity in schools and students' views about these practices: Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany. Egitim ve Bilim, 44(197).
 • Rowan, L., Bourke, T., L’Estrange, L., Lunn Brownlee, J., Ryan, M., Walker, S., & Churchward, P. (2021). How does initial teacher education research frame the challenge of preparing future teachers for student diversity in schools? A systematic review of literature. Review of Educational Research, 91(1), 112-158.
 • Schachner, M. K. (2019). From equality and inclusion to cultural pluralism–Evolution and effects of cultural diversity perspectives in schools. European Journal of Developmental Psychology, 16(1), 1-17.
 • Schachner, M. K., Schwarzenthal, M., Moffitt, U., Civitillo, S., & Juang, L. (2021). Capturing a nuanced picture of classroom cultural diversity climate: multigroup and multilevel analyses among secondary school students in Germany. Contemporary Educational Psychology, 65, 101971.
 • Schwarzenthal, M., Schachner, M. K., Juang, L. P., & Van De Vijver, F. J. (2020). Reaping the benefits of cultural diversity: Classroom cultural diversity climate and students’ intercultural competence. European Journal of Social Psychology, 50(2), 323-346.
 • Thomassen, W. E., & Munthe, E. (2020). A Norwegian perspective: Student teachers’ orientations towards cultural and linguistic diversity in schools. Teaching and Teacher Education, 96, 103151.