راهبردهای کلان اقتصاد چرخشی در استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد چرخشی در قالب یکی از موضوعات حیاتی و در حال توسعه در حوزه نوآوری اجتماعی و توسعه پایدار و در پاسخ به تحولات جاری بین‌المللی در خصوص گرمایش زمین، کمبود منابع، توجه به محیط‌زیست و همچنین ارائه مدلی اقتصادی باهدف حذف ارتباط مستقیم مابین توسعه اقتصادی و استفاده از منابع، به‌عنوان‌ یکی از روندهای روز دنیا توجه خیل عظیمی از پژوهشگران، متخصصان و اهالی سیاست‌گذاری را به خود جلب نموده است. بااین وجود، مفهوم اقتصاد چرخشی به عنوان یک کلان مفهوم هنوز در حال توسعه است. علاوه براین، بسیاری از متخصصان، تشریح مفهوم اقتصاد چرخشی را به بستر ظهور آن وابسته دانسته‌اند، ولی پژوهشی مدون که این مفهوم را در بستر بوم‌سازگان نوآوری بصورت جامع و از دید اکوسیستمی بررسی کرده باشد، در دسترس نمی باشد. در این میان، پژوهش حاضر سعی دارد تا باهدف مفهومینه سازی اقتصاد چرخشی در بوم‌سازگان نوآوری، به تشریح استقرار بوم‌سازگان نوآوری چرخشی با استفاده از منابع پیشین و نظر متخصصان بپردازد. ازاین‌رو، این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از رویکردی ترکیبی و از طریق روش‌های (1) مطالعه نظام‌مند باهدف استخراج داده‌های پیشین، (2) تحلیل مضمون باهدف بررسی نظر متخصصان، به ارائه تصویری از زیرساخت‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و موارد موردنیاز جهت استقرار بوم‌سازگان نوآوری چرخشی بپردازد. این پژوهش در قالب سؤال اصلی خود با عنوان « چیستی راهبردهای اساسی استقرار نظام اقتصاد چرخشی در ایجاد بوم‌سازگان» به تشریح آنان و سپس بیان گزاره های سیاستی برای تسهیل فرایند استقرار بوم‌سازگان نوآوری چرخشی می پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش، برای طیف گسترده‌ای از پژوهشگران، سیاست ورزان در حوزه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و همچنین نهادهای متولی توسعه پایدار، دستاوردهایی به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 Asgari, A. & Asgari, R.  (2021). How circular economy transforms business models in a transition towards circular ecosystem: the barriers and incentives. Sustainable Production and Consumption.
Asgari, A., Korsandi, A. & Ghiyasi, S.  (2020). Implementing an Innovation District with the Aim of Regional Development under the Anchor Approach Using the Fourth Generation University. Journal of, 12 (3).
Berry, B., Farber, B., Rios, F. C., Haedicke, M. A., Chakraborty, S., Lowden, S. S., Bilec, M. M. & Isenhour, C.  (2021). Just by design: exploring justice as a multidimensional concept in US circular economy discourse. Local Environment, 1–17.
Bigdeloo, M., Teymourian, T., Kowsari, E., Ramakrishna, S. & Ehsani, A.  (2021). Sustainability and circular economy of food wastes: Waste reduction strategies, higher recycling methods, and improved valorization. Materials Circular Economy, 3 (1), 1–9.

Charef, R. & Emmitt, S.  (2020). Uses of Building Information Modelling for overcoming barriers to a circular economy. Journal of Cleaner Production, 124854.

Corona, B., Shen, L., Reike, D., Carreón, J. R. & Worrell, E.  (2019). Towards sustainable development through the circular economy—A review and critical assessment on current circularity metrics. Resources, Conservation and Recycling, 151, 104498.

De Angelis, R., Howard, M. & Miemczyk, J.  (2018). Supply chain management and the circular economy: towards the circular supply chain. Production Planning \& Control, 29 (6), 425–437.

De Pascale, A., Arbolino, R., Szopik-Depczy’nska, K., Limosani, M. & Ioppolo, G.  (2021). A systematic review for measuring circular economy: The 61 indicators.

Den Hollander, M. C., Bakker, C. A. & Hultink, E. J.  (2017). Product design in a circular economy: Development of a typology of key concepts and terms. Journal of Industrial Ecology, 21 (3), 517–525.

Diaz, A., Schӧggl, J.-P., Reyes, T. & Baumgartner, R. J.  (2021). Sustainable product development in a circular economy: implications for products, actors, decision-making support and lifecycle information management. Sustainable Production and Consumption.

Dokter, G., Thuvander, L. & Rahe, U.  (2021). How circular is current design practice? Investigating perspectives across industrial design and architecture in the transition towards a circular economy. Sustainable Production and Consumption, 26, 692–708.

Domenech, T. & Bahn-Walkowiak, B.  (2019). Transition towards a resource efficient circular economy in Europe: policy lessons from the EU and the member states. Ecological Economics, 155, 7–19.

Ebadi, A. G., Toughani, M., Najafi, A. & Babaee, M.  (2020). A brief overview on current environmental issues in Iran. Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation, 1 (1), 1–11.

Elia, V., Gnoni, M. G. & Tornese, F.  (2020). Evaluating the adoption of circular economy practices in industrial supply chains: An empirical analysis. Journal of Cleaner Production, 273, 122966.

Engler, J. & Kusiak, A.  (2011). Modeling an innovation ecosystem with adaptive agents. International Journal of Innovation Science.

Esposito, M., Tse, T. & Soufani, K.  (2018). Introducing a circular economy: New thinking with new managerial and policy implications. California Management Review, 60 (3), 5–19.

Ferasso, M., Takahashi, A. R. W. & Gimenez, F. A. P.  (2018). Innovation ecosystems: a meta-synthesis. International Journal of Innovation Science.

Friant, M. C., Vermeulen, W. J. & Salomone, R.  (2021). Analysing European Union circular economy policies: words versus actions. Sustainable Production and Consumption, 27, 337–353.

Fukuda, K.  (2020). Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0. International Journal of Production Economics, 220, 107460.

Geissdoerfer, M., Vladimirova, D. & Evans, S.  (2018). Sustainable business model innovation: A review. Journal of Cleaner Production, 198, 401–416.

Genovese, A., Acquaye, A. A., Figueroa, A. & Koh, S. L.  (2017). Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications. Omega, 66, 344–357.

Ghaffari, S. & Tavakoli, O.  (n.d.). Industrial waste generation and characterization in Iran: a circular economy approach.

Ghazinoory, S., Phillips, F., Afshari-Mofrad, M. & Bigdelou, N.  (2021). Innovation lives in ecotones, not ecosystems. Journal of Business Research, 135, 572–580.

Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S.  (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11–32.

Goyal, S., Chauhan, S. & Mishra, P.  (2020). Circular Economy Research: A Bibliometric Analysis  (2000-2019) and Future Research Insights. Journal of Cleaner Production, 125011.

Hsieh, Y.-C., Lin, K.-Y., Lu, C. & Rong, K.  (2017). Governing a sustainable business ecosystem in Taiwan’s circular economy: The story of spring pool glass. Sustainability, 9 (6), 1068.

Huang, H., Chen, J., Yu, F. & Zhu, Z.  (2019). Establishing the enterprises’ innovation ecosystem based on dynamics core competence—The case of China’s high-speed railway. Emerging Markets Finance and Trade, 55 (4), 843–862.

Jokar, D., Khakzand, M. & Faizi, M.  (2021). The application of low impact development approaches toward achieving circularity in the water sector: A case study from Soltan Abad, shiraz, Iran. Journal of Cleaner Production, 320, 128712.

Kazancoglu, Y., Kazancoglu, I. & Sagnak, M.  (2018). A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy. Journal of Cleaner Production, 195, 1282–1299.

Konietzko, J.  (2021). Business innovation towards a circular economy: An ecosystem perspective.

Konietzko, J., Bocken, N. & Hultink, E. J.  (2020). A tool to analyze, ideate and develop circular innovation ecosystems. Sustainability, 12 (1), 417.

Korsunova-Tsaruk, A., Horn, S. & Vainio, A.  (2021). Understanding circular economy in everyday life: Perceptions of young adults in the Finnish context. Sustainable Production and Consumption, 26, 759–769.

Kortmann, S. & Piller, F.  (2016). Open business models and closed-loop value chains: Redefining the firm-consumer relationship. California Management Review, 58 (3), 88–108.

Lieder, M. & Rashid, A.  (2016). Towards circular economy implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, 115, 36–51.

MacArthur, E. & others.  (2013). Towards the circular economy. Journal of Industrial Ecology, 2, 23–44.

Mahpour, A.  (2018). Prioritizing barriers to adopt circular economy in construction and demolition waste management. Resources, Conservation and Recycling, 134, 216–227.

Maysami, A. M. & Elyasi, G. M.  (2020). Designing the framework of technological entrepreneurship ecosystem: A grounded theory approach in the context of Iran. Technology in Society, 63, 101372.

Mestre, A. & Cooper, T.  (2017). Circular product design. A multiple loops life cycle design approach for the circular economy. The Design Journal, 20 (sup1), S1620–S1635.

Mishra, J. L., Hopkinson, P. G. & Tidridge, G.  (2018). Value creation from circular economy-led closed loop supply chains: a case study of fast-moving consumer goods. Production Planning \& Control, 29 (6), 509–521.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. & others.  (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Int J Surg, 8 (5), 336–341.

Mostaghel, R. & Chirumalla, K.  (2021). Role of customers in circular business models. Journal of Business Research, 127, 35–44.

Niskanen, J., McLaren, D. & Anshelm, J.  (2021). Repair for a broken economy: lessons for circular economy from an international interview study of repairers. Sustainability, 13 (4), 2316.

Oliveira, M., Miguel, M., van Langen, S. K., Ncube, A., Zucaro, A., Fiorentino, G., Passaro, R., Santagata, R., Coleman, N., Lowe, B. H. & others.  (2021). Circular economy and the transition to a sustainable society: integrated assessment methods for a new paradigm. Circular Economy and Sustainability, 1–15.

Pablo Sigüenza, C., Cucurachi, S. & Tukker, A.  (2021). Circular business models of washing machines in the Netherlands: Material and climate change implications toward 2050. Sustainable Production and Consumption, 26 (26), 1084.

Padilla-Rivera, A., do Carmo, B. B. T., Arcese, G. & Merveille, N.  (2021). Social circular economy indicators: Selection through fuzzy delphi method. Sustainable Production and Consumption, 26, 101–110.

Parida, V., Burstrӧm, T., Visnjic, I. & Wincent, J.  (2019). Orchestrating industrial ecosystem in circular economy: A two-stage transformation model for large manufacturing companies. Journal of Business Research, 101, 715–725.

Peiró, L. T., Polverini, D., Ardente, F. & Mathieux, F.  (2020). Advances towards circular economy policies in the EU: The new Ecodesign regulation of enterprise servers. Resources, Conservation and Recycling, 154, 104426.

Pellikka, J., Halvarsson, J., Holopainen, H., Ruohonen, T., Tapaninen, T. & Järvikylä, H.  (n.d.). Fostering Innovation Ecosystem Development-Tools and Practices.

Pieroni, M. P., McAloone, T. C. & Pigosso, D. C.  (2021). Circular Economy business model innovation: sectorial patterns within manufacturing companies. Journal of Cleaner Production, 286, 124921.

Ranta, V., Keränen, J. & Aarikka-Stenroos, L.  (2020). How B2B suppliers articulate customer value propositions in the circular economy: Four innovation-driven value creation logics. Industrial Marketing Management, 87, 291–305.

Regueiro, L., Newton, R., Soula, M., Mendez, D., Kok, B., Little, D. C., Pastres, R., Johansen, J. & Ferreira, M.  (2021). Opportunities and limitations for the introduction of circular economy principles in EU aquaculture based on the regulatory framework. Journal of Industrial Ecology.

Reike, D., Vermeulen, W. J. & Witjes, S.  (2018). The circular economy: new or refurbished as CE 3.0?—exploring controversies in the conceptualization of the circular economy through a focus on history and resource value retention options. Resources, Conservation and Recycling, 135, 246–264.

Rizos, V., Behrens, A., Van der Gaast, W., Hofman, E., Ioannou, A., Kafyeke, T., Flamos, A., Rinaldi, R., Papadelis, S., Hirschnitz-Garbers, M. & others.  (2016). Implementation of circular economy business models by small and medium-sized enterprises  (SMEs): Barriers and enablers. Sustainability, 8 (11), 1212.

Ruggieri, A., Braccini, A. M., Poponi, S. & Mosconi, E. M.  (2016). A meta-model of inter-organisational cooperation for the transition to a circular economy. Sustainability, 8 (11), 1153.

Sarja, M., Onkila, T. & Mäkelä, M.  (2020). A systematic literature review of the transition to the circular economy in business organizations: Obstacles, catalysts and ambivalences. Journal of Cleaner Production, 125492.

Takacs, F., Frankenberger, K. & Stechow, R.  (2020). Circular Ecosystems: Business Model Innovation for the Circular Economy.

Thomas, L. & Autio, E.  (2012). Modeling the ecosystem: a meta-synthesis of ecosystem and related literatures. DRUID 2012 Conference, Copenhagen  (Denmark).

Van Loon, P., Diener, D. & Harris, S.  (2020). Circular products and business models and environmental impact reductions: current knowledge and knowledge gaps. Journal of Cleaner Production, 125627.

Watanabe, C., Naveed, N. & Neittaanmäki, P.  (2019). Digitalized bioeconomy: Planned obsolescence-driven circular economy enabled by Co-Evolutionary coupling. Technology in Society, 56, 8–30.

Weerawardena, J., McDonald, R. E. & Mort, G. S.  (2010). Sustainability of nonprofit organizations: An empirical investigation. Journal of World Business, 45 (4), 346–356.

Whicher, A., Harris, C., Beverley, K. & Swiatek, P.  (2018). Design for circular economy: Developing an action plan for Scotland. Journal of Cleaner Production, 172, 3237–3248.

Xiong, Y., Zhao, Q. & Zhou, Y.  (2016). Manufacturer-remanufacturing vs supplier-remanufacturing in a closed-loop supply chain. International Journal of Production Economics, 176, 21–28.

Yin, D., Ming, X. & Zhang, X.  (2020). Sustainable and smart product innovation ecosystem: An integrative status review and future perspectives. Journal of Cleaner Production, 274, 123005.

Yunyan, L. & Biao, Z.  (2014). Innovation and Development Strategies of Investment and Financing Modes for Circular Economy. Meteorological \& Environmental Research, 5 (6).

Zucchella, A. & Previtali, P.  (2019). Circular business models for sustainable development: A “waste is food” restorative ecosystem. Business Strategy and the Environment, 28 (2), 274–285.