تحلیل و بررسی مزایا و معایب آموزش مجازی آمار و ریاضی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی آمار، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به لزوم آشنایی با روش‌ های آموزش مجازی ، اکثر دانشگاه های دنیا به این سو روی آورده‌اند . آموزش آنلاین به دو دسته تقسیم می ‌ شود : هم زمان و نا هم زمان . تدریس نا هم زمان شامل یک صفحه بحث یا سرویس ایمیل به صورت تأخیر در ارتباط بین دانشجو و استاد است . تدریس هم زمان شامل یک تبادل بین دانشجو و استاد از طریق پیام فوری یا ویدئو کنفرانس است . روش‌ های تدریس آنلاین همزمان که امکان آموزش به کمک قلم نوری و ویدئو را فراهم می ‌ کنند ، می ‌ توانند تجربه ‌ ای شبیه به تدریس حضوری را ارائه دهند و استفاده از هر دو ابزار به طور هم زمان مؤثرتر است . با این حال، آموزش مجازی ناهم زمان یا آفلاین برای دانشجویانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند ، عادلانه ‌ تر است .
در دوران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا و با گسترش دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و مدارس، نگرانی‌های زیادی درمورد کیفیت آموزش و چالش‌های پیش روی استادان و دانشجویان در آموزش مجازی به وجود آمده است.
در این مقاله بعد از بررسی انواع آموزش آنلاین و منابع یادگیری و نقش مدرسان در آموزش مجازی، به مزایا و معایب این نوع آموزش با تأکید بر رشته آمار و ریاضی پرداخته می‌شود. همچنین در مورد بهبود زیرساختهای فناوری اطلاعات به منظور بهینه‌سازی آموزش مجازی نکاتی مطرح می‌شود. در پایان پیشنهادهایی برای بهتر شدن روش‌های آموزش مجازی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Abbad, M. M., Morris, D., de Nahlik, C., (2009) .Looking under the Bonnet: Factors Affecting Student Adoption of E-Learning Systems in Jordan, The International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(2), 1-25,  
 
Anagnostopoulos, D., Basmadjian, K. G.,  McCory, (2005). R. S. The decentered teacher and the construction of social space in the virtual classroom, Teachers College Record, 107(8), 1699-1729. 
 
Arkorful V, Abaidoo N., (2015).The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12 (1): 29-42.
 
Dumford, A. D. , Miller, A. L., (2018).Online learning in higher education: exploring advantages and disadvantages for engagement,  Journal of Computing in Higher Education, 30,  452–465.
 
Dung, D. T. H., (2020).The Advantages and Disadvantages of Virtual Learning, IOSR Journal of Research & Method in Education, 10 (3), 45-48.
 
Felder-Strauss, J., Franklin, P., Machuca, A., Self, S., Offil, T., (2015). Kuhlman, B., Best practices and creation of an online tutoring center for accounting, finance, and economic disciplines, International Journal of Educational Research, 10(1), 39-52.
 
Ferrer J., Ringer A., Saville K., Parris, M. A., Kashi, K., (2020). Students’ motivation and engagement in higher education: The importance of attitude to online learning, Higher Education, 1-22.
Govindarajan, V., Srivastava, A.,  (2020).What the shift to virtual learning could mean for the future of higher education, Havard Business Review, 31.
 
Graesser, A.C., Person, N.K., (1994). Questions asked during tutoring. American Educational Research Journal, 31(1), 104-137.
 
 Hrastinkski, S., Stenbom, S. (2013)., Student-student online coaching: Conceptualizing an emerging learning activity, The Internet and Higher Education, 16(1), 66-69.
 
Hrastinski, S., Cleveland-Innes, M., Stenbom, S., (2018).Tutoring online tutors: Using digital badges to encourage the development of online tutoring skills, British Journal of Educational Technology, 49(1), 127-136.
 
Jefferson R. N.,  Arnold, L. W. (2009). Effects of virtual education on academic culture: Perceived advantages and disadvantages, US-China Education Review 6(3), 61-66.
 Joint, N., (2005).Strategic approaches to digital libraries and virtual learning environments (VLEs). Library Review, 54(1), 5-9.
 Keller, C., Cernerud, L., (2002).Students’ perception of e-learning in university education. Learning, Media and Technology, 27(1), 55-67.
 LaRose, R., Gregg, J., Eastin, M., (1998). Audio graphic tele-courses for the Web. An experiment. Journal of Computer Mediated Communications, 4(2).
 
  Martinovic, D., (2009). Being an expert mathematics online tutor: What does expertise entail? Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning, 17(2), 165-185.
Qandil A., Abdel-Halim H., (2020).Distance e-learning is closer than everybody thought: A pharmacy education perspective, Health Professions Education, 6 (3).
 
Sauers, D., Walker, R. C.,  (2004). A comparison of traditional and technology-assisted instructional methods in the business communication classroom, Business Communication Quarterly, 67(4), 430-442,
 
Slimp, M., Bartels, R.,  (2019).How the Internet of Things is changing our colleges, our classrooms, and our students, London, UK: Rowman and Littlefield,
 
Travis, J. , Price, K., (2005).  Instructional culture and distance learning, Journal of Faculty Development, 20(2), 99-104.
 
 
Van de Sande, C., Leinhard, G., (2007).Online tutoring in the calculus: Beyond the limit of the limit, Education et didacique, 1(2), 117-155.
 
Williams, P. B., Howell, S. L., Laws, R. D., Metheny, E, (2006). Should tutoring services be added to our high-enrolling distance education courses? Online Journal of Distance Learning Administration, 9(4), 1-10.