اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mehdi.zare.irangmail.com

مدیر مسئول

اکرم قدیمی

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ghadimi2005gmail.com

مشاور

حسن نمک دوست

مدیر مرکز آموزش و پژوهش همشهری

hassan.namakdoostgmail.com

اعضای هیات تحریریه

ترانه اقلیدس

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

teghlidossharif.ir

محسن بهرامی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mbahramiaut.ac.ir

جعفر توفیقی داریان

استاد دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

الهه حجازی

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ehejaziut.ac.ir

مهدی زارع

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mehdi.zare.irangmail.com

حسین شیخ‌رضایی

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

sheykhrezaeeirip.ir

داریوش فرهود

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

tarvijeelmyahoo.com

اکرم قدیمی

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ghadimi2005gmail.com

حسین معصومی همدانی

استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

hosseinmasoumi27yahoo.com

رضا منصوری

استاد دانشگاه صنعتی شریف

mansourigmgmail.com

منصور وصالی

استادیار دانشگاه شهید رجائی

manvesaligmail.com

دبیر تخصصی

قاسم آزادی

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

azadi_ghyahoo.com

مدیر داخلی

فرشته تقوی

مدیر داخلی نشریه ترویج علم

taghavi.fegmail.com