مایکل فارادی و حازم فریپور

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

کارشناس و مروج علم

چکیده

در سال 1356 که در سازمان کتاب های درسی ایران بودم در کتابخانه آنجا به کتابی برخوردم که برایم بسیار جالب و برانگیزاننده بود.عنوان کتاب «مایکل فارادی»و موضوع آن شرح زندگی و فعالیت های علمی و عملی و اثار او برای مردم سرزمینش انگلستان و در کل جهان بود.خواندن آن کتاب کششی در من بوجود آورد که حیفم آمد دیگران را در این لذت سهیم نکنم . از این رو به ترجمه ان دست زدم و آن را به پایان بردم و برای چاپ و نشر، آن را به انتشارات امیر کبیر سپردم که در اثر تحولات بعدی نه دیگر خبری از کتاب یافتم و نه از ترجمه ان . اما هیچ گاه فعالیت ،پشتکار ،سازگاری و امیدواری این پسر نعابند انگلیسی از خاطرم دور نشد.پرسشگری، مشاهده گری و بالاتر از همه آزمایشگری و گزارش نویسی او برایم بسیار جالب بود.

##منابع ندارد##