تاثیر زبان بر فکر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

##نویسنده ندارد##

چکیده

انسان ها برای برقراری ارتباط از زبان های متعددی استفاده می کنند که تفاوت های بسیاری در انتقال اطلاعات دارند. دیر زمانی است که کارشناسان درباره ی اینکه زبان های متفاوت تا چه حد بر توانایی های شناختی اثر می گذارند، مطالعه و پژوهش می کنند.در سال های اخیر ، شواهدی تجربی برای این رابطه ی علمی به دست آمده که آشکار می کند زبان مادری افراد درکشان را از بسیاری از جنبه های زندگی  ، از جمله ، زمان و مکان ، شکل می دهد.یافته های اخیر همچنین مبین آن است که زبان جزئی جدایی ناپذیر از جنبه های بسیار دیکری از فکر است که دانشمندان قبلا به آن پی نبرده بودند

کلیدواژه‌ها


Boroditsky,LeraandGaby,Alice(2010).Remembrancesof TimesEast:AbsoluteSpatialRepresentationsoftime
inanAustralianAboriginalCommunity.PsychologicalScience,21(11),1635-1639.

Boroditsky,Lera(2011).HowLanguageShapesThought.ScientificAmerican.com,63-65

Caitlin, M. Fausey et al. (2010). ConstructingAgency:The Role of Language. Frontiers in Cultural Psychology.

1,162.

Danziger, Shai andWard, Robert (2010). Language Changes ImplicitAssosiations between Ethnic Groups and

EvaluationinBilinguals.PsychologicalScience,21(6),799-800