علم خوردگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

این مقاله به بررسی علم مهندسی خوردگی و خسارت ناشی از خوردگی که سبب تخریب و از بین رفتن یک ماده در اثر واکنش با محیط اطراف آن در صنایع و تاسیسات می شود، می پردازد.خوردگی یک مشکل جدی و اجتناب ناپذیر و سالیانه باعث خسارت هنگفتی در صنایع و سازه های مختلف ، ساختمان ها ، پل ها ، محیط زیست و ... می شود.با به کارگیری علم مهندسی خوردگی می توان از خسارت ناشی از خوردگی به طرق مطمئن و اقتصادی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


Boroditsky,LeraandGaby,Alice(2010).Remembrancesof TimesEast:AbsoluteSpatialRepresentationsoftime
inanAustralianAboriginalCommunity.PsychologicalScience,21(11),1635-1639.

Boroditsky,Lera(2011).HowLanguageShapesThought.ScientificAmerican.com,63-65

Caitlin, M. Fausey et al. (2010). ConstructingAgency:The Role of Language. Frontiers in Cultural Psychology.

1,162.

Danziger, Shai andWard, Robert (2010). Language Changes ImplicitAssosiations between Ethnic Groups and

EvaluationinBilinguals.PsychologicalScience,21(6),799-800.