مروری بر ماهیت ارتباطات عمومی علم و نظریه های آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات،دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: در این مقاله ماهیت ارتباطات عمومی علم ، به مثابهء رشته ای علمی و دانشگاهی ، تبیین داده می شود و سپس از چهار مدل نظری مطرح در این رشته سخن به میان می آید.همچنین، درباره ی ضرورت شناخت ماهرانه و دقیق از رشته ی ارتباطات از یک سوء و از ماهیت علم برای ارتباط گران علم از سوی دیگر بحث می شود تا از این رهگذر میان حوزه علم و عرصه عمومی پیوندی برقرار کرد.در این میان به نظر می رسد که عدم شناخت از نظریه پردازی های این حوزه ،در جایگاه یک رشته علمی مشخص و مجزا ، سبب بی توجهی به ضرورت مطالعات و تحلیل های علمی در این رشته ی علمی در ایران شده است؛ چنان که تقریب مطالعه ای جدی در این حوزه در کشور انجام نشده است.همه ی این موارد به ، بهره نگرفتن از ظرفیت های ارتباطات عمومی علم در ایجاد و توسعه فرهنگ علمی و حمایت گر علم در ایران انجامیده است.

کلیدواژه‌ها


1.منابع
2.منابع
3. منابع