دو شیوه ی نا متعارف ترویج علم در حوزه عمومی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد دانشکده علوم سیاسی و امور بین الملل مدرسه علوم اجتماعی، علوم انسانی و زبان ها،دانشگاه وستمینستر.

چکیده

شیوه های متعارف ترویج علم در حوزه ی عمومی تاریخچه ای نسبتا دیرپا دارد و کا بیش به دوران ظهور علم جدید در سده هفدهم باز میگردد.مطالب زیادی درباره ی این نوع شیوه ها که از دهه 1980 به این سو به گونه ای نظامندتر مورد توجه قرار گرفته اند،انتشار یافته است.اما شیوه های نا متعارف ترویج علم،کمتر به نحوه نظام یافته  معرفی و ارزیابی شده اند.مقاله ی حاضر دو نمونه از این شیوه ها را ،که هر دو به یک مورد تاریخی مربوط هستند،معرفی می کند.این دو نمونه هر چند در ظرف و زمینه های خاص شکل گرفته اند، نمونه های نوعی به شمار می آیند.به این معنی که می توان نظایر آن دو را در ظرف و زمینه های دیگر و شزایط تاریخی و فرهنگی متفاوت نیز مشاهده نمود و احیانا مشابه سازی کرد..

کلیدواژه‌ها


منابع
.
25-38،)1(1ابیفلسفی.فصلنامهسیاستعلموفناوری،یارزیکجعلمدرجامعه:ی).ترو1387ا،علی(یپا
17
جعلمدرحیطهعمومی.روششناسیعلومانسانی،یخچهتروی).نگاهیشتابزدهبهتار1390ارعطاری(یا،علی،منصوروصالی،زهرااجاقومازیپا
.
35-66،)67(
).فلسفهتحلیلی:مسائل،چشماندازهاوکاربردها.تهران:طرحنو(دردستانتشار).
1390ا،علی(یپا
راستدوم.ی).اسطورهچارچوب:دردفاعازعلموعقلانیت.تهران:طرحنو،و
1384پوپر،کارل(
http://www.google.co
.uk/search?hl=en&sugexp=pfwc&cp=29&gs_id=36&xhr=t&q=curve+for+capa
citor+discharge&gs_sm
=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1280&bih=693&um=1&ie=UTF-
8&tbm
=isch&source=og&sa=N&tab=wi
http://www.premiumorange
.com/daniel.robert9/anglais/Digit/Digit_6TS2.html
Neville,H.J.andBavelier,D.(2000).Specificityandplasticityinneurocognitivedevelopmentinhumans,InGazzaniga,

M.S.(Ed).TheNewCognitiveNeurosciences.Cambridge,MA:TheMITPress,2nded,83-99.

ReginaMorantez-Sanchez(1982).Inherownwords:oralhistoriesofwomenphysicians.GreenwoodPress.

ReginaMorantz-Sanchez (1999).ConductUnbecomingaWoman:MedicineonTrialinTurn-of-the-Century.

Brooklyn:OxfordUniversityPress.

ReginaMorantez-Sanchez(2000).SympathyandScience:WomenPhysiciansinAmericanMedicine.ChapelHill,NC,

TheUniversityofNorthCarolinaPress.

SandraBlakeslee,OldBrainsCanLearnNewLanguageTricks,TheNewYorkTimes,April20,1999,Tuesday.

Retrievedfrom
http://psych.stanford.edu/~jlm/Media/oldbrains-newtricks.txt
SocietyforNeuroscience.BrainPlasticity,LanguageProcessingandReading,availableat:
http://web.sfn.org/content/
Publications/BrainBriefings/brain_lang_reading.ht
m
Sousa,D.A.(2001).HowtheBrainLearns.ThousandOaks,CA:CorwinPress,Inc,(2nded).

ThedifferencesbetweenEnglishandJapanese,
http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/japanese.htm