استفاده از فناوری آموزشی در برنامۀ درسی علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری آموزش فیزیک، موسسۀ ملی پلیتکنیک مکزیک (IPN)

چکیده

گسترش فناوری انتقال علوم باعث شده است تا بر سرعت فراگیری افزوده شود و رشد نوآوری  در علوم تجربی با شتابی بیشتر از عمر ما طی شود. بنابراین، استفاده از شیوه‌هایی که باعث یادگیری و کاربردی شدن علوم تجربی و یافتن مصداق‌های آن در زندگی روزانه شود و ضرورت کسب دانش و اطلاعات را در افراد ایجاد کند، مستلزم طراحی و برنامه‌ریزی است. طرح آموزش علوم و بحث دربارۀ آن موضوع مهمی است که بسیاری از متخصصان را بر آن داشته تا روش‌های نوینی برای تغییر باورهای عامه نسبت به مشکلات یادگیری علوم تجربی بیابند. اگرچه، روش تدریس سنتی همواره کوشیده است تا از فناوری آموزشی در همة شیوه‌ها استفاده کند، آموزش نوین علوم، کاربردهای بهتر ومناسب‌تری را پیشنهاد می‌کند. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای نوین فناوری آموزشی و استفاده از آن را در آموزش علوم برای نسل جدید معرفی نماید. روش پژوهش، اسنادی است و نتیجه بر اساس مطالعات و دریافت‌های محیطی و روش‌شناسی برای آموزش علوم تجربی به دست آمده است. تعریفی که از فناوری آموزشی در سال‌های اخیر شده است و بررسی نیازهای آموزش علوم تجربی در ایران ازجمله مفاهیم مهم در این پژوهش هستند. هدف آن، مطالعۀ  تعریف فناوری در معیار بین‌المللی و بررسی قابلیت استفاده از آن بر اساس نیازها و امکانات منطقه‌ای در ایران است.
 

کلیدواژه‌ها


.ÕØǣ ĉÌnjLjĀ ǂË×ÌǮNJǔË:ȔËØćǒ ،ùăË ǁÌǢ ،(Ù×ËÖĀ ×Õ ĊÿǍǯ ǬǦĄĀƸ ȖȸĄǔ ĉÌĈąĄǍǯ ă ÌĈÕØLjĈË×) ĊÿǍǯ ǬǦĄĀƸ .(۱۳۸۸) ÖǐÌè،ȔÌǕ×Öǐ
،Ù×ËÖĀ ĉØǍøÕÌǕ -ĊĈÕÕÌǕ ÖnjǕËØȇ ×Õ ǂÌèČäË ĉ×ăÌnjȇ ÕØȷ×Ìô ĉÌĈǬă× ĉÖnjǐĆLjǒ× .(۱۳۸۷) ،ĊǔÖĀ ĊÜĄĀ ǦØLjȸØȇ ă ĉÖǔǦ òĀËØȇ ă ĆĀĄßçĀ ،ĉǦăץǔ
.۳۴- ۲۶،۹ ȝ×Ìÿǯ ،ĊǯǦĄĀƸ ĉÌĈĉ×ăƸĄǔ ĊǮĈăǪȹ Ċÿûè ȟĀÌnjûßȇ
Gentry, Cass G. (1995). Educational technology: a Question of meaning, Instructional Technology: Past, Present and Future, at Engle-
wood, http://bsuipt595.pbworks.com/f/gentry.pdf
Schacter, John (2006). The Impact of Education Technology on Student Achievement, Milken Exchange on Education Technology,
Milken Family Foundation.
Lowenthal, P. R., & Wilson, B. G. (2010) Labels do Matter! A Critique of AECT’s Redefinition of the field.Tech Trends, 54(1), 38-46.
Klopfer, Eric, Osterweil, Scot, Groff, Jennifer (2009). Using the Technology of Today, in the Classroom today, the Instruction of
Power of Digital Games, Social Networking, Simulations, The Education Arcade, Massachusetts Institute of Technology.
McMillan Culp, Katie, Honey, Margaret, Mandinach, Ellen (2003). A Retrospective on Twenty Years of Education Technology Pol-
icy. U.S. Department of Education, p: 30.
Park, John C., Slykhuis, David A. Technology Proficiencies in Science Teacher education, http://site.aace.org/pubs/foresite/Sci -
enceEducation.pdf
Bridgman, Todd, Willmott , Hugh (2006). Institutions and Technology: Frameworks for Understanding Organizational Change - The
Case of a Major ICT Outsourcing Contract, the Journal of Applied Behavioral Science, 42, 110-126.