جنگ،زنان،اخلاق زیستی و محیط زیست

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

زمان اثرات جنگ بر محیط زیست را آشکار می‌سازد. جنبه‌های متفاوت جنگ، مهم‌ترین عامل در تخریب محیط زیست یا به عبارتی تخریب اکوسیستم‌هاست که سرانجام عوارض آن دامن‌گیر جمعیت کرۀ زمین می‌شود. چگونه می‌توان کارنامۀ یک جنگ را بررسی کرد؟
 دربارۀ جنگ، محیط زیست، زنان و اخلاق، اطلاعات چندانی در دست نیست. شاید دلیل آن عدم انجام تحقیقات لازم در این زمینه باشد. در تخریب زیست- محیطی ناشی از جنگ چه کسانی مقصرند، زنان یا مردان؟ در این مقاله، آثار مخرب جنگ با در نظر گرفتن بحث اخلاق و با توجه به نقش زنان بر روی محیط زیست بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


Annual Report, (2008). The Human rights Approach to Sustainable Development. UN-HABITAT.
Attfield, Robin) 2003(. Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-First Century, Polity Press, Cambridge, and Blackwell,Malden, MA, pp.
xii + 232.
Barry, Brian)1999(. Sustainability and Intergenerational Justice in Dobson, Andrew (ed.). Fairness and Futurity, Oxford: OxfordUniversity Press,
93-117.
BlackstoneT.,William)1972(. Ethics and Ecology” in Blackstone, William T. (ed.). Philosophy and Environmental Crisis, Athens, University of
Georgia Press, 16-42.
Bookchin, Murray (2001). What is Social Ecology? in, Boylan, Michael (ed.), Environmental Ethics, New Jersey: Prentice Hall, 62-76.
Brennan, Andrew and Lo, Yeuk-Sze(2002). Environmental Ethics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (summer 2002 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/sum2002/entries/ethics-environmental.
Jiggins, Janice (1994).Changing the Boundaries: Women-Centered Perspectives on population and the Environment, New York: Island Press.
Leaning J. (1993). War and the Environment: Human Health Consequences of the Environmental Damage of War. In: Chivian E, McCally M, Hu H,
Haines A, editors. Critical condition: human health and the environment. Cambridge (MA): MIT Press; 123-37.
Plumwood, Val (1991). Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism, Hypatia6 (1):3-27.
The Human Rights Approach to Sustainable Development. UNA in Canada, (2007), 187-189.
www.unac.org/en/projects/archives/index.asp
Renner M. )1991). Assessing the Military›s War on the Environment. In: Brown L, Editor. State of the world 1991. New York: W.W.Norton, 32-52.-
2008)ȖǍĀǦÙČǡË) - The United Nations Development programmeWWW.UNDP.org