ورزش قهرمانی، دانش قهرمانی مقایسه ای در کارآمدی و انتظار از هر یک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استاد گروه ریاضی، دانشگاه زنجان

چکیده

مناسبت، نام و انگیزۀ طرح مطالب این نوشته از توفیق های تیم های ورزشی ایران در سطح رقابت های بین المللی و هیجان های ملی پس از آن، که سراسر کشور را دربرمی گیرند ناشی شده است )دوبار موفقیت تیم ملی فوتبال ایران طی سال های1377و 2931 برای ورود به جام جهانی، پیروزی ایران بر تیم فوتبال آمریکا در جام جهانی 8991 فرانسه، موفقیت های  قابل توجه تیم های ورزشی ایران در المپیک ،2012 توفیق های تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی آسیا و جام جهانی و مانند اینها(. موضوع و محتوای این نوشته مقایسه ای است بین ورزش ملی و قهرمانی و علم و دانش تخصصی و قهرمانی )به معنای دانشگاهی آن( به دلیل نیازی که هر دوی آنها به  کسب و گسترش آموزه ها و تجربه های بین المللی دارند و روش هایی که هر یک برای رسیدن به این هدف ها به کار می بندند.
رویکرد عمومی ما در کسب رده های جهانی در علم یا "علم قهرمانی" به تعبیر این نوشته، که همان تعبیر و تفسیر "ورزش قهرمانی" در دنیای امروز است، نیازمند تدوین تدبیرها و درایت های تازه ای است تا ترویج و انتقال آنگونه "علم قهرمانی و تخصصی" مورد نظر و مطلوب را از حاملان تجربه جهانی خود به محیط های ملی دانشگری ما در سطح وسیعی ممکن و ساده سازند. این نوشته به تحلیل نظری تدبیری تجربه شده، در میدان بزرگ ورزش ملی، برای حوزۀ علم می پردازد

کلیدواژه‌ها


منابع
آراسته، حمید، (1387). جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر، رهیافت، 42، 39-45.
اکبری، حسین(مترجم)، 1387. اسرائیل و منافع حاصل از مهاجرت دانشمندان شوروی سابق، رهیافت، 153، 10-12
باسمنجی، کاوس، 1387. قانون اعزام دانشجو به خارج هشتاد ساله شد، هفته نامه سپید، 102، سرمقاله.
خلج، مونا، 1388. دیپلماسی در علم، رهیافت، 44 ، 21-24.
شورای انقلاب فرهنگی. نقشه جامع علمی کشور، 1390