آیندهپژوهی: علم یا هنر؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان

2 استادیار گروه آینده‌اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

ما در این مقاله با ایجاد تمایز بین علم توصیفی و علم طراحی سعی در شفاف سازی ماهیت آیندهپژوهی داریم. به جای تقسیم بندی تحقیقات به پایه و کاربردی، به نظر می رسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت حوزه های «عملی »و «حرفه ای» جدید مفید باشد. این شناخت ماهیت حوزه های جدید ،به شفاف سازی پرسش مطرح شده در عنوان مقاله کمک می کند؛ تضاد بین «علم» و «هنر» در اینجا بین علوم طبیعی و انسانی وجود ندارد بلکه تمایز لاتین، بین (ساینتیا )شکلی از دانش( و آرس )شکلی از مهارت است. آرس ترجمه واژه یونانی «تکنه»6 است و می توان این پرسش را اینگونه دوباره فرمول بندی کرد که آینده پژوهی علم است یا نوعی فناوری اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


Bell W. (1997). History, purposes, and knowledge. In: Foundations of futures studies,
vol. 1. New Brunswick and London: Transaction Publishers,.
Bell W. (1997). Values, objectivity, and the good society. In: Foundations of futures
studies, vol. 2. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
Cornish E. (1969).The professional futurist. In: Jungk R, Galtung J, editors. Mankind
2000. Oslo: Universit-etsforlaget.
Earman J. (1986). A primer on determinism. Dordrecht: D. Reidel.
Hempel CG. (1965).Aspects of scientific explanation. New York: The Free Press.
Hintikka J. (1973).Time and necessity: studies in Aristotle’s theory of modality. Ox-
ford: Oxford University Press.
Julien PA, Lamonde P, Latouche D. (1975).La methode des scenarios. Paris: La Docu-
mentation Franca-ise.
Lukasiewicz J. (1970).Selected works. Amsterdam: North-Holland.
Malaska P, Mannermaa M, (1985).editors. Tulevaisuuden tutkimus suomessa. Hel-
sinki: Gaudeamus.
Mannermaa M. (1986). Futures research and social decision making: alternative fu-
tures as a case study.Futures; 5:658–70.
Niiniluoto I. (1994). Approximation in applied science. In: Kuokkanen M, editor. Ide-
alization VII: structur- alism, idealization and approximation. Amsterdam: Rodopi,
127–39.
Niiniluoto I. (1999). Critical scientific realism. Oxford: Oxford University Press.
Niiniluoto I. (1993). The aim and structure of applied research. Erkenntnis. 38:1–21.
Niiniluoto I. (1995). The emergence of scientific specialties: six models. In: Herfel
WE, Krajewski W, Niiniluoto I, Wojcicki R, editors. Theories and models of scientific
processes. Amsterdam: Rodopi. 211–23.