چیستی دیپلماسی علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 کارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

 واژه" دیپلماسی علم و فناوری"  مفهوم نوینی است که در دهه های اخیر در سیاست خارجی  کشورها مطرح گردیده است. علم و فناوری به عنوان یکی از عرصه های دیپلماسی فضای مناسبی را برای گفت و گو میان دولت ها فراهم می سازد. دیپلماسی علم و فناوری از جمله ابزارهای مهمی است که کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره می گیرند.
این مقاله درصدد تبیین چیستی «دیپلماسی علم و فناوری» است.  رسالت بنیادین دیپلماسی علم و فناوری مدیریت بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بی نالمللی با استفاده از علم و فناوری است که به واسطه آن کشورها از طریق تعاملات رسمی و غیررسمی به مدیریت ،هماهنگی و صیانت از منافع ملی خود می پردازند .در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است .
دیپلماسی علم و فناوری  در ایجاد ارتباط ، اعتماد و افزایش تبادلات علمی میان کشورهای جهان نقش به سزایی دارد.

کلیدواژه‌هار.یستم. تهران: نشر سفیپلماسی در قرن بیابی تحول دیالبرزی، م. ر. (1368). ارز
ا،یکشورهای جمهوری اسلامی ایران، آمرک قی نقش دیپلماسی علم و فناوری دریمی، ا. (بهار 1392) مطالعه و بررسی تطبیقد
شور.ک است علمییقات سیز تحقکمر :تهران وبا، مالزی، هند؛ک ه، ژاپن،کیستان، ترکپا
وزارت امور خارجه، رزاده. تهران:یرا مشیتلاش در راه قدرت و صلح. مترجم: حم ها:ان ملتیاست میمورگنتا، ه. جی (1374) س
المللی.دفتر مطالعات سیاسی و بین
موسوی موحدی، ع.ا و کیانی بختیاری، ا. (1391) دیپلماسی علمی و فناوری. نشریه نشاء علم. سال دوم، خرداد ماه 1391.
.76-71صص
کار، غ. (1391) مرزهای جدید دردیپلماسی علم. نشریه ترویج علم. سال سوم، شماره 3، پاییز و زمستان 1391.نظیف
.67-71صص
الملل. فصلنامه سیاست خارجی. سال32، تابستانآئین،ا. (1388) دیپلماسی عمومی؛ رویکردی نو در عرصه روابط بیننیک
.263-4931388، صص
.1392 نی؛ فروردwww.itan.ir online[ نولوژی؛کگران تلیه تحلکشب
Green, S., (17 July 1999). “Liberal Representative George Brown Jr. Dies”. Daily
News
“Re-defining the Japan-US Relationship”).12 June 2008(. US-Japan Conference on
Cultural and Educational Interchange (CULCON).
Turekian, Vaughan C.; Neureiter, Norman P. (9 March 2012). “Science and Diplo-
macy: The Past as Prologue”. Science & Diplomacy.