تسهیم و ترویج دانش؛ تبیین ضرورت و عوامل تأثیرگذار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

2 کارشناس ارشد امور اداری پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در دنیای امروز اصلی ترین معیار تعیین جایگاه علمی کشورها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری و روند توسعه علمی جهان است. بنابراین برای دستیابی به توسعه علمی و پایدار، ظرفیت سازی علمی و جلب مشارکت و همکاری در تولید و ترویج و تسهیم علم و دانش لازم و ضروری است. برای نیل به این هدف توسعه نیروی انسانی و به عبارت بهتر سرمایه های فکری که در واقع تولیدکنندگان اصل علم و دانش هستند و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیم و ترویج آن برای استفاده آن توسط دیگران ضرورت می یابد. هدف از نگارش این مقاله نیز پرداختن به اهمیت تسهیم دانش و بررسی عوامل مؤثر بر آن است .بنابراین تحقیق حاضر به این پرسش ها پاسخ می دهد که تسهیم دانش و اهمیت و ضرورت آن چیست؟ عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کدام هستند؟ روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی است .همچنین می توان پیش بینی کرد عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سطح سازمان در سطوح کلان تر و در سطح ملی نیز تاثیرگذار باشد .که البته تأئید تأثیر هر یک از این عوامل مستلزم انجام تحقیقات گسترده تر است.

کلیدواژه‌هات دانش در صنعت نرمیریاربردی برای سنجش بلوغ مدک ه مدلییدوستی س. ( 1389). ارایسی وانانی ا.؛ علیسهرابی ب.؛ رئ
است علم و فناوری،1: 63- 79.یافزار، فصلنامه علمی پژوهشی س
. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا."های ارتباطات سازمانینظریه " فرهنگی، ع.؛ صفرزاده، ح.؛ خادمی، م. (1383 ).
Almahamid. S, Awward. A., Mcadams, A. (2010). Effects of Organizational Agility
and Knowledge Sharing on Competitive Advantage: An Empirical Study in Jordan,
International Journal of Management, Vol. 27, No. 3, Part 1, pp. 387- 579.
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual en-
gagement in knowledge sharing. International Journal of Human Resource Manage-
ment, 17(2), 245−264.
Chen, Chung-Jen; Huang, jing-Wen; (2007) “How organizational climate and struc-
ture affect knowledge management” journal of Information management
Cortes, E. C , Soez.P .Z. (2007) “Organizational structure features supporting knowl-
edge management processes” journal of knowledge management
Cumming,J.N.(2004). Work groups,structural diversity and knowledge sharing a
global organization . Management Science , 50(3) , 352-364
Davenport. T. H, Prusak. L.(1998) “Working Knowledge: How Organizations Man-
ageWhat They Know,” Harvard Business School Press, Boston.
Foss.N.J, Pederson,T.(2002).Transferring knowledge in MNC: The role of sources of
subsidiary knowledge and organizational context . Journal of International Manage-
ment ,8(1) ,49-67
Hartini. A, Normala. S, Che Sobry. A.(2006) “Knowledge Sharing Behavior in the
Public Sector: The Business Process Management Perspectives”, in Knowledge Man-
agement International Conference and Exhibitions (KMICe).
Huysman.M. (2006) “IT to Support Knowledge Sharing in Communities: Towards a
Social Capital Analysis”, Jornal of Information Technology, Vol. 21, No. 3, pp. 40-51.
Jackson,.S.E, Chuang.c.H, Harden,.E.E, Jiang,Y,Joseph,J.M.(2006). Toward developing human resource management systems for knowledge intensive teamwork . Re-
search in personnel and human resource management ,25,27-70.
Jarvenpaa, S. L., & Staples, D. S. (2000). The use of collaborative electronic media
for information sharing: An exploratory study of determinants. The Journal of Strate-
gic Information Systems, 9(2–3), 129−154.
Jung-Chi. P. (2006). An empirical study of the relationship between knowledge shar-
ing and IS/IT strategic planning (ISSP). Management Decision; 44: 105-122
King. W. R. (2006) Maybe a “knowledge culture” isn’t always so important after all.
Information Systems Management, 23, 88-89.
Laka-Mathebula. M. R. (2004), “Modeling the relationship between organizational
commitment, Leadership style, human resources management practices and organiza-
tional trust”, Unpublished PhD Thesis, University of Pretoria.
Lin .W.(2008). The exploration factors of affecting knowledge sharing -The case of
Taiwan’s high-tech industry. Expert Systems with Applications; 35(3): 661–676.
McDermott, R. and O’Dell, C. (2001), “Overcoming culture barriers to sharing
Knowledge “, Journal of Knowledge Management, Vol. 5 No. 1, pp. 76-85.
Michailova. S , Hutchings .K. (2004), “ Knowledge Sharing and National Culture: A
Comparison Between China and Russia”, Journal of Management Studies, 43(3):383-
405
Mohd Bakhari Ismail and Zawiyah M. Yusof (2008) “Factors Affecting Knowledge
Sharing in Public Organizations in Malaysia”, in Knowledge Management Interna-
tional Conference and Exhibitions (KMICe),
Mooradian. T, Renzl. B , Matzler. K. (2006), “Who Trusts? Personality, Trust and
Knowledge Sharing”, Management Learning, 37(4): 523–540.
Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998), “Social capital, intellectual capital, and the orga-
nizational advantage”, Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, pp. 242-=66.
Norizah. S, Azizi .A. I, Zainal Abidin. M, Mastura. Y, Mohani .A.(2005) “Factors Af-
fecting Knowledge Sharing and Its Effect on Performance: A Study of Three Selected
Higher Academic Institutions”, in International Conference on Knowledge Manage-
ment (ICKM).
Palanisamy. R.(2008). Organizational culture and knowledge management in ERP
implemention : an empirical study . journal of computer information system . vol, 48.
No, 2,pp.100-120.
Riege. A. (2005) Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider,
Journal of Knowledge Management, 1.9, 3, 18-35.
Sabri. H. (2005). Knowledge Management in Its Context. International journal of
knowledge management
Senge.P .(1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organiza-
tion, Currency/Doubleday, New York,
Sheng.G. (2004) .understanding knowledge sharing behavior. Master Thesis .The
Hong Kong University of Science & Technology
Sondergaard. S, Kerr. M, Clegg .C. (2007). Sharing knowledge: contextualizing so-
cio-technical thinking and practice. The Learning Organization; 14: 423-435.
 
شماره چهارم بهار و تابستان 1392 سال چهارم
36
Spender.J.(1996). Organizational knowledge learning and memory : three concepts in
search of a theory. Journal of Organizational Change Management,9,163-79.
Teece. D.J. (1998), “Capturing value from knowledge assets”, California Manage-
ment
Review, Vol. 40 No. 3, pp. 55-79.
Walczak. S. (2005) “ organizational knowledge management structure” journal of the
learning organization
Wang,L .C, Ahmed,k .P . ( 2003). Structure and structural dimention for knowledge
– based organizations. journal of measuring business Excellence
Wang,S.,Noe,R.A.(2010).Knowledge sharing. A review and directions for future re-
search . Human Resource Management Review,20,115-131