درآمدی بر مفهوم «ترویج علم» در رسانه ها؛ و تحلیل محتوای مجلۀ علمی عمومی «اطلاعات علمی» (1385-1390)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ترویج و عمومی سازی علم مفهومی است که به کمبود علمی و فهم علم در میان افراد جامعه می پردازد. روش های گوناگونی در ترویج علم مطرح شده و به آزمون گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت عمومی در علم، در این حوزه مطرح شده اند؛ این مطالعه با روش اسنادی به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است؛ در ادامه به منظور بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجله های علمی عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتوای مطالب ارائه شده در مجله «اطلاعات علمی» )به عنوان نمونه( بین سال های 5831 تا 0931 پرداخته شده است. این مجله مدت 52 سال منتشر می شده؛ که اکنون انتشار آن متوقف شده است. ماهنامه «اطلاعات علمی» از لحاظ برخورداری از ویژگی ها و امتیازهای مجله های علمی عمومی گزارش شده در متون ،مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهند انتشار منظم، وجود نسخه الکترونیکی ،تنوع حوزه های موضوعی تحت پوشش و ... عوامل تأثیر گذار در توزیع مطلوب این مجله ها است.

کلیدواژه‌ها


امیرخانی، رضا (1383). نشت نشاء: جستاری پیرامون فرار مغزها. تهران
: نشر چشمه. پاشایی، علی (1377). دائو: راهی برای تفکر. تهران
شناسی علوم انسانی، 17(67):پایا، علی (1390). نگاه شتابزده به تاریخچۀ ترویج علم در حیطۀ عمومی. فصلنامۀ روش
.65-35
های ارتباطات از گلوله جادویی تا پاسخ انتقادی مخاطب. ماهنامه مدیریت ارتباطات. در:قدیمی، اسماعیل (1391). نظریه
http://www.cmmagazine.ir/portal/tabid/70/articleType/Article.aspx
ج علم. رسانه، 36.یای برای ترولهیج علم، وسیهای ترودرزاده (1376). مجلهیق حیی، علی و توفیرزایم
میرفخرایی، تژا (1383). پردازش مطلب در نشریات عامه پسند ایرانی. رسانه. 4(15): 94.
هند و چین. تهران در مرکز ،D8 و G8 های ترویج علم در کشورهایوصالی، منصور و دیگران (1386). رصد سیاست
تحقیقات سیاست علمی کشور.
هراتی، خلیل (1376). پیشرفت علم و فرهنگ علمی. رهیافت. جلد 15.
Feyerabend, Paul (1981). How to defend Society against Science. I Hacking. Scien-
tific Revolutions. London : Oxford University Press.
Lévy-Leblond (1992). J M. About misunderstandings about misunderstandings. Pub-
lic Understanding of Science, Vol. 1.
Paul, Danette (2004). Spreading Chaos. Written Communication, Vol. 21, pp. 32-68.
Paulos, J A (1988). Innumeracy. New York : Hill & Wang.
Shapin, S (1992). Why the public ought to understand science-in-the-making. Public
Understanding of Science, Vol. 1, pp. 27-30.
Shortland, M (1987). Networks of attitude and belief: science and the adult student.
Scientific Literacy Papers.