خانه های ریاضیات: تبیین نقش بیبدیل آنها در عمومی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف مقاله حاضر تبیین نقش بی بدیل  فعالیتهای  خانههای ریاضیات کشور در فرایند یاددهی- یادگیری ریاضی و عمومی سازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است. از این رهگذر با ذکر تاریخچۀ مختصر  خانههای ریاضیات و نحوه  شکلگیری آنها، برخی از  فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد. در ادامه ضرورت وجودی فعالیت های  خانههای ریاضیات در چهار بعد فرهنگی، آموزشی، ارتقاء سواد ریاضی شهروندان، و به منظور مقابله با پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد. در این بخش، با ارایه مستندهای لازم، نقش  بیبدیل  فعالیتهای خانه های ریاضیات معرفی می شوند. از این منظر می توان ضرورت توجه به  خانههای ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید قرار داد و نقش  فعالیتهای انجام شده در  خانههای ریاضیات کشور را در کنار  آموزشهای رسمی ریاضی  مدرسهای پر  رنگتر کرد. در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسه ای و در  خانههای ریاضیات وجود دارند، رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد  میشود

کلیدواژه‌هااضی، شمارة 109 (ویژه نامه زندهیرشد آموزش ر ۀاحمدی، ب. (1391). به معلمان خود ظلم نکنیم. مجل
زی آموزشی، وزارتیآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر کمک یاد پرویز شهریاری)، دفتر انتشارات
آموزش و پرورش. صص 25.
اضی، شمارة 108، دفتر انتشاراتیرشد آموزش ر ۀحیدری، م. (1391). دومین دوره لیگ بازی و اندیشه. مجل
زی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. صص 51-52.یآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر کمک
رشد ۀهای ریاضیات در ایران- علی رجالی). مجلرجالی، ع. (1391). ریاضیات چالش آور (بررسی خانه
زی آموزشی،یآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر کمک اضی، شمارة 107، دفتر انتشاراتیآموزش ر
وزارت آموزش و پرورش. ص 55-54.
پور، م. (1388). کسرهای مصری. مجله علمی و ترویجی فرهنگ و اندیشه ریاضی. سال 28، شمارهرجبعلی
پیاپی 42. صفحه 1 تا 38.
پور، ا. (1391). ارتباط آموزش ریاضی و تربیت شهروندی. در مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشترفیع
مقام علمی دانشمند فرهیخته استاد دکتر مهدی رجبعلی پور. تهران. ایران. چاپ فرهنگستان علوم
جمهوری اسلامی ایران. صص84-75.
ۀ
سازی ریاضی. مجلعادلی ساردو، م. (1391). سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان: اعطای جایزه همگانی
زی آموزشی،یرآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه کمک اضی، شمارة 108، دفتر انتشاراتیرشد آموزش ر
وزارت آموزش و پرورش. صص 60-62.
اضی، شمارةیرشد آموزش ر ۀهای خانه ریاضیات کرمان. مجلزاده، الف. (1390). مروری بر فعالیتکریمیان
زی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.یآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر کمک 106، دفتر انتشارات
.51-55 صص
مایرز، چ. (1986). آموزش تفکر انتقادی. ترجمه: خدایار ابیلی. (1386). انتشارات سمت.
ک
مک اضی، شمارة 109، دفتر انتشاراتیرشد آموزش ر ۀورز، ب. (1391). روز ریاضیات در کرمان. مجلنیک
زی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش. ص 44.یآموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ر
]online[ 1392 8 مهر ]homepageخانه ریاضیات اصفهان [
<http://www.mathhouse.org/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&Item
ID=905,1 [10 1392 مهر].
Clements. M. A, Ellerton. N F. (1996). Mathematics education research: past,
present and future. UNESCD Principal Regional Office for Asia and the
Pacific.
D’Ambrosio. (1985). Ethno-mathematics and its place in the history and peda-
gogy of mathematics. For the Learning of Mathematics, 5, 44-8.
D’Ambrosio, U .& Paulo, S (2001). General remarks on ethno-mathematics.
ZDM. Vol. 33 (3). pp 67-69.
Kenderov P., Rejali A., Bartolini Bussi M. G., Pandelieva V., Richter K., Mas-
chietto M., Kadijevich D., and Taylor, P. (2009). Challenges Beyond the
Classroom—Sources and Organizational Issues. In Edward J. Barbeau and l
Peter J. Taylor (Editors). Challenging Mathematics In and Beyond the Class-
room, The 16th ICMI Study. (Pp: 53-96). New York: Springer.
Leong F. k. S. (2006). Mathematics education in east Asia and the West: Does
culture matte? In Frederick K.S. Leung, Klaus-D. Graf, Francis J. Lopez-Real
(Editors). Mathematics Education in Different Cultural Traditions- A Com-
parative Study of East Asia and the West. The 13 th ICMI Study. (Pp: 21-46).
New York: Springer.
OECD (2010). PISA 2012 Mathematics Framework. Paris: OECD Publications
http://www.oecd.org/dataoecd/8/38/46961598.pdf , Retrieved 30 December
2013