پیامد و هزینه های پدیده خوردگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده

تخریب یک سازه یا قطعه به واسطه واکنش با محیط اطراف، خوردگی نام دارد. در مراحل طراحی، ساخت، تولید و بهره برداری از یک سازه، پدیده خوردگی به عنوان عاملی مزاحم شناخته می شود. در هر یک از این مراحل، پدیده خوردگی اثر خود را بر کارایی و عمر سازه و در نتیجه ایجاد هزینه نمایان می سازد. برای حفاظت از خوردگی قطعه ها و سازه ها هزینه های زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اختصاص می یابد. طبق آمار موجود، زیان ناشی از خوردگی حدود دو تا شش درصد تولید ناخالص ملی هر کشور است. بنابراین آشنایی با این پدیده و روش های جلوگیری از آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله ضمن معرفی این پدیدة مخرب به روش های مقابله با آن اشاره خواهد شد. همچنین هزینه هایی که این پدیده در صنایع مختلف ایجاد می کند مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌هاخوردگی و روشهای کنترل آن. تهران: دانشگاه تهران.زمانیان، ر. (1374).
فران، ه. و. (1974). اصول خوردگی، گروه مهندسی متالورژی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی
شریف.
فونتانا، م. (1985). مهندسی خوردگی. مترجم احمد ساعتچی. اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی
اصفهان.
]onlineبهشت 1393 [ی] 22 اردhomepageالمللی مهندسان خوردگی آمریکا [نیانجمن ب
بهشت 1393].ی[23 ارد <www.nace.org>
]onlineبهشت 1393 [ی] 15 اردhomepageانجمن خوردگی ایران [
بهشت 1393].ی[20 ارد <www.ica.ir>
]onlineبهشت 1393 [ی] 20 اردhomepageفدارسیون خوردگی اروپا [
بهشت 1393].ی[25 ارد < www.efcweb.org>
Javaherdashti R. (2000). How Corrosion Affects Industry and Life, Anti-Cor-
rosion Methods and Materials, 47, 30 – 34
Koch G. H., et al. (2002). Corrosion Costs and Preventive Strategies in the
United States, NACE, Publication No. FHWA-RD-01-156
Roberge Pierre R. (1999). Handbook of Corrosion Engineering, McGraw-Hill