ارزیابی آثار انسانی پیشرفت فناوری در ابزار، ادوات و روش های جنگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در چند سده گذشته، ظهور  فناوریهای علمی جدید همواره در تغییر ماهیت و نتایج جنگ ها؛ مخاصمه های مسلحانه مؤثر بوده اند، اما پیشرفت های  دهههای اخیر در زمینه ابزارها و روش های جنگی موجب مباحث گسترده ای در آثار آنها از منظر حقوقی؛ اخلاقی و انسانی شده است. هر تصمیمی برای طراحی، تولید، خرید و در نهایت استفاده ابزارها برای اهداف نظامی، مسئولیت آمران و عاملان آنها را به دوش دارد چرا که عواقب انسانی محسوسی دارند. این مقاله ،به بررسی آثار دگرگونی های نوین در ابزار و ادوات و روش های جنگی در چهار زمینه هواپیماهای بدون سرنشین ،حمله های سایبری، سلاح های فاقد هشدارهای اولیه و ثانویه مرگ و سلاح های خودکار و پیامدهای کاربرد آنان می پردازد. برای بسیاری، تصور حضور فزاینده تسلیحات خودکار و فناوری های پیشرفته در عرصه نظامی «هیجان انگیز» است ولی عده ای از افق جنگ های بدون حضور عقل و عاطفه انسانی در هراس هستند.

کلیدواژه‌ها


Altman, Juergen, Peter Asaro, Noel Sharkey, and Rob Sparrow. “Mission
Statement.” ICRAC (2009). Web. <http://icrac.net/statements/>
Amoroso, Edward G. Cyber Attacks. Burlington: Butterworth-Heinemann,
2011. Print.
BBC. ”Gas ‘killed Moscow hostages’.” BBC News. BBC, 27 Oct. 2002. Web.
12 June 2014.
Bernard, Vincent. “Science cannot be placed above its consequences.” Inter-
national Review of the Red Cross 94.886 (2012): 457-467.
Boot, Max. War made new: technology, warfare, and the course of history,
1500 to today. New York: Gotham Books, 2006. Print.
Boyle, M. J. “The costs and consequences of drone warfare”. International
Affairs, 89 (2013): 1–29. doi: 10.1111/1468-2346.12002.
Brunstetter, Daniel, and Megan Braun. “The Implications of Drones on the just
War Tradition.” Ethics & International Affairs 25.3 (2011): 337,358,247.
Carpenter, Charli and Lina Shaikhouni. “Don’t Fear the Reaper.” Foreign
Policy (2011). Web. <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/07/
dont_fear_the_reaper?page=0,2>.
Clarke, Ben and Christian Rouffaer and François Sénéchaud. “Beyond the
Call of Duty: why shouldn’t video game players face the same dilemmas as
real soldiers?” International Review of the Red Cross 94.886 (2012): 711-
739.
Clarke, Richard A. Cyber War. New York, Ecco, 2012.
Cohen, Eliot A. “A Revolution in Warfare.” Foreign Affairs 75.2 (1996): 37.
Dando, Malcolm. “Non-lethal Weapons.” Brassey’s Defence Yearbook. Lon-
don: Brassey’s UK ltd, 1996.
Economist. “Robots Go to War: March of the Robots.” The Economist (July
2012). Web. <http://www.economist.com/node/21556103>.
Gurr, T. R. (2000). Ethnic warfare on the wane. Foreign Affairs, 79.3 (2000):
52-64.
Kaldor, Mary. New and Old Wars. 3rd ed. Cambridge: Policy Press, 2012.
Lindqvist, Sven. A history of bombing. Trans. Linda Haverty Rugg. London:
Granta Books, 2012. Print.
Singer, Peter W. and Allan Friedman. Cybersecurity and Cyberwar: What Ev-
eryone Needs to Know. New York: OUP USA, 2013. Kindle.
Singer, Peter W. Wired for war: the robotics revolution and conflict in the
twenty-first century. New York: Penguin Books, 2009.
Van Creveld, Martin. The Changing Face of War: Combat from the Marne to
Iraq. New York: Ballantine Books, 2008.
Williams, Brian Glyn. “The CIA’s Covert Predator Drone War in Pakistan,
2004–2010: The History of an Assassination Campaign”. Studies in conflict
and terrorism 33.10 (2010): 871. doi: 10.1080/1057610X.2010.508483