تأثیر نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب فراگیران

نویسنده

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری است که می­تواند یادگیری معنادار را در فراگیران تسهیل کند. این روش از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته­های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و در رشته­های علوم انسانی از جمله روان­شناسی، زبان­های خارجی و غیره استفاده شده است. مطالعه حاضر به تأثیر به کارگیری این روش در بالا بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می­پردازد. هدف از انجام این تحقیق این بوده است که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان­آموزان سطح متوسط تأثیر می­گذارد. این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی بهره می­گیرد که بی­تردید پیچیده­ترین و علمی­ترین شکل پژوهش است. هدف پژوهشگر از آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده­هایی است که مورد کنترل قرار می­گیرند.
   برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی همانند از بین 91 دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر انتخاب و به دو گروه سی نفره تقسیم شدند. از هر دو گروه امتحان پیش­آزمون گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که از نظر توانایی شنیداری متون انگلیسی همانند هستند. پس از گذشت یک ماه هر دو گروه در امتحان پس­آزمون شرکت کردند. به گروه آزمایشی قبل از شنیدن متون، آموزش ویژه داده شده بود ولی به گروه  کنترل آموزش بی­اثر داده شده بود. نتایج نشان داد که آموزش ویژه تأثیر به سزایی بر نمره­های پس­آزمون گروه آزمایشی گذاشته است، حال آنکه نمره­های پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل تفاوت کمی داشته است.

کلیدواژه‌هاBrown, H. D. (1993). Principles of language learning and teaching. 3rd. ed.
New Jersey: Prentice Hall Regents.
Carissa Young, M. Y. (1997). A serial ordering of listening comprehension
strategies used by advanced ESL learners in Hong Kong, Asian Journal of
English Language Teaching, Vol.7, pp. 35- 53.
Chastain, K.(1988). Developing second- language skills. 3rd ed., USA: Har -
court Brace Jovanovich Publishers.
Chen, Y. (2005). Barriers to acquiring listening strategies for EFL learners and
their pedagogical implications. Teaching English as a Second or Foreign
language, Vol.8, No. 4.
Chien Ching, L. (2004). Using concept maps to gauge students’ understand-
ing, The Internet TESL Journal.
Chulurut, P. & DeBacker, T. K. (2003). The influence of concept mapping on
achievement, self-regulation and self efficacy in students of English as a
second language. Contemporary Educational Psychology, 29 (2004) 248-
263.
Field, J. (2004). An insight into listener’s problems: too much bottom-up or
too much top- down? System 32 (2004) 363-377.
Giombini, L. (2004). From thought to conceptual maps: C map tools as a writ-
ing system, Spain: Conference on Concept Mappin.
Morely, J. (2001). Aural comprehension instruction: principles and practices.
In Celce- Murcia, M.( ed.) Teaching English as a second or foreign lan-
guage. (pp. 69-85). 3rd . ed. USA: Heinle & Heinle.
Osada, N. (2004). Listening comprehension research: a brief review of the
past thirty years, Dialogue, Vol. 3.
Kerr, P (2005), Inside Out, Macmillan Education.
Rivers, W.M. (1968). Teaching foreign- language skills.Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press.
Rivers, W.M. (1981). Teaching foreign- language skills. 2nd ed. Chicago: The
University of Chicago Press
Rost, M. (2001). Listening. In Carter, R. & Nunan, D. (Eds.), The Cambridge
guide to teaching English to speakers of other languages, (pp. 7-13), UK:
Cambridge University Press.
Aspinal, T. (2002), Test Your Listening, London: Longman