موزه های علوم و سرمایه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این مقاله در پی بررسی تأثیر موزه­ها به خصوص موزه­های علوم و مراکز علم بر تشکیل، رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی در جامعه است و در راستای رسیدن به این هدف ابتدا در بخش مبانی نظری با مروری بر تاریخچه تشکیل، تحولات در نقش و کارکردهای موزه­ها طی تاریخ به نقش آموزشی موزه به عنوانی یکی از محوری­ترین نقش­ها در موزه­های علوم تأکید می­کند. در ادامه با تشریح و بسط مفهوم سرمایه فرهنگی و برشمردن کارکردها و تأثیرات آن در جامعه، تقسیم­بندی انواع سرمایه فرهنگی را ارائه می­دهد. سپس با استفاده از روش تحلیل استنادی و روش استقرائی به بحث در مورد روابط، نقش و تأثیرات موزه­های علوم و مراکز علم در تشکیل سرمایه فرهنگی و به تبع آن توسعه فرهنگی و علمی کشور خواهد پرداخت و براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد موزه­های علوم و فناوری و مراکز علم در راستای رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی در اقشار مختلف جامعه و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها


ادریسی، ا.؛ رحمانی خلیلی، ا.؛ حسینی امین، س. ن. (1391). سرمایه فرهنگی خانواده و ذائقه فراعتی دانشجویان
شناسی مطالعات جوانان.با رویکرد نظری بوردیو (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران). فصلنامه جامعه
سال دوم. شماره پنجم. صص 50-27.
های سرمایه، در سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دمکراسی و توسعه. گردآوری کیانبوردیو، پ. (1384). شکل
تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشره شیرازه.
پیران، پ.؛ شیانی، م.؛ موسوی، س. ط. (1385). کارپایۀ مفهومی و مفهوم سازی سرمایۀ اجتماعی (با تأکید با
شرایط ایران)، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شماره 23. صص9- 44.
فر، غ.؛ سپهر، م. (1390). سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابیجانعلیزاده چوب بستنی، ح.؛ خوش
نامه مبانی تعلیم و تربیت، 1 (2)، صص 83- 104.تجربی مدل های نظری. پژوهش
چلبی، مسعود (1375). جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
شناسی، تهران: انتشارات عطار.الامینی، م. (1365). زمینه فرهنگروح
ت اجتماعی، جوانان مطالعه موردی شهریه فرهنگی با هویفر، غ. (1381). رابطه سرماپور، م.؛ خوششارع
تهران، نامه علوم اجتماع، شماره 20، صص133- 147.
فاضلی، م. (1382). مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.
شناشی، تهران: انتشارات بهجت.های انسانهیشه و نظریخ اندیوهی، ن. (1381). تارکف
زاده، ا. (1390). سرمایه فرهنگی، سرمایه انسانی و توسعه، نشریه پژوهشنامه، شماره 71،کاوسی، ا.؛ حیدری
.72-43صص
داری، تهران: انتشارات سمت.نفیسی، ن. (1391). موزه
ش دانشگاهی دریآموزان پلی دانشیت تحصیه فرهنگی بر موفقیر نابرابری سرماینوغانی، م. (1381). تأث
.101-71 ش 91، صص ،تیم و تربی، فصلنامه تعل"ابی به آموزش عالییدست
Bourdieu, P., & J. C. Passeron (1979). The Inheritors: French Students and
their Relations to Culture, Chicago. University of Chicago Press.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgments of
the Taste, Translated by Richard Nice, London, Rutledge.
Goulding, Anne (2008). Libraries and cultural Capital, Journal of Librarian -
ship and Information Science, 235-240.
Hein, G.E. (2005). The role of museum in society: Education and social ac-
tion. Seminar for Museum.
Hein, George E. (1995). The Constructivist museum, Journal of Education in
museum, No.16. p. 210-230.
Hillier, J., & Rooksby, E (2002). Habitus: A sense of palce, Aldershot: Ash-
gate.
Kalmijn, Matthias, Kraaykamp, Gerber (1996). Race, Cultural Capital and
Schooling, an Analysis of Trends in the United States, Sociology of Educa-
tion, Vo: 69, No:1.
Kats-Gerro, et al (2002). “Cultural Capital: Between Taste & Participation”
available at: unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502E.
Lareau, A. & Weininger, E.B. (2003). "Cultural Capital", available at: www.
brockport.edu/ sociology/faculty/cultural_capital.
Swartz. David (1997). Culture and power: the sociology of Pierre Bourdieu.
The university of Chicago press.