نقش موزه های علوم وفناوری در ترویج علم مطالعه موردی (فعالیت های موزه علوم وفناوری جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیر ارتباطات و امور بین الملل موزه علوم و فناوری

چکیده

موزه های علوم وفناوری براساس اهداف محوری خود به عنوان یک موسسه پژوهشی  با هدف ترویج علم وعمومی سازی علم، فعالیت های ویژه ای انجام می دهد. در این مقاله نقش موزه علوم وفناوری در ترویج علم با توجه به فعالیت های این موزه در آموزش ویادگیری وترویج وانتقال تجربیات علمی به بازدید کنندگان معرفی و بررسی می شود. برای اینکه بتوانیم به بررسی فعالیت های موزه علوم فناوری باهدف ترویج علم بپردازیم. اقدامات انجام شده در موزه علوم وفناوری را دریک فرم نظر سنجی در اختیار 100 نفر از بازدید کنندگان موزه که به صورت تصادفی در نیمه اول سال 93 انتخاب شده اند قرار گرفت. فعالیت های موزه مثل نحوه بازدید آموزشی توسط کارشناسان، یادگیری علمی در موزه علوم وفناوری، میزان اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری بازدید کننده ، نقش تعاملی بودن آثار موزه در ترویج مفاهیم علمی، امکان پرسش و پاسخ علمی در باره آثار موزه ای، افزایش اطلاعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی و فناوری های نوین، آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراعات آنها، ارائه اطلاعات علمی آثار موزه با کاتالوگ وبروشور، دریافت اطلاعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند، نقش برگزاری کارگاه ، سمینار و همایش های علمی موزه در ترویج علم مواردی بودند که در این نظر سنجی به آنها اشاره شده بود و بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان  فعالیتهای موزه علوم وفناوری را با سطح عالی و سطح خوب به عنوان یک مرکز ترویجی علم ومفاهیم علمی انتخاب کردند. یکی از مهم ترین فعالیتهای ترویجی در موزه علوم و فناوری، نحوه آموزش ویادگیری در موزه های علوم وفناوری است که در آن آموزش عملی در حین بازدید انجام می شود.

کلیدواژه‌هاشناسی علم. تهران: انتشارات طهوری.محسنی، م. (1386). مبانی جامعه
.http://www.roshd.irشبکه رشد، سایت ملی مدارس
نامه موزه و توسعه، شماره 22.افروند، ق. (زمستان 1378). ویژه
ها. شماره 7، شماره پیاپی 28.اگ، ا. (تابستان و پاییز 1380). مدرسه و موزه. مجله موزه
کورنیلیوس، گ. (زمستان 1390). ترویج علم. خبرنامه ترویج علم. شماره 16.