آثار پیشرفت علوم برجایگاه صلح: چالش‌ها و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

از ابتدای تاریخ تاکنون پیشرفت علوم از طریق به کارگیری دو ابزار عمده بر جایگاه صلح تأثیرگذار بوده است: ابزارهای سخت‌افزاری و ابزارهای نرم‌افزاری. اگرچه در گسترۀ زمانی پیش از تصویب منشور ملل متحد، ابزارهای سخت‌افزاریِ نظامی از شمشیر و تیر و کمان گرفته تا زیردریایی و هواپیما، همگی بخشی جدایی‌ناپذیر و یکی از عوامل اصلی شعله‌ور شدن آتش جنگ‌ها به حساب می‌آمدند، اما پس از تصویب منشور ملل متحد،رویۀ دولت‌ها به خصوص با توجه به آثاری تغییر کرد که دو جنگ جهانی بر سرنوشت بشریت گذاشتند و در راستای حفظ صلح به سمتاستفاده از ابزارهای سخت‌افزاریِ غیرنظامی از جمله سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حرکت کردند که در رأس آنها سازمان ملل متحد قرار دارد. علاوه بر این، پس از تصویب منشور، جامعۀ بین‌المللی به ابزارهای نرم‌افزاری توجه کرده است که مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و نتیجۀ فعالیت‌های سیاسی و به خصوص حقوقیِ بین‌المللی بازیگران جامعۀ جهانی‌اند،به خصوص با علم به اینکه اجرای ابزارهای نرم‌افزاری متکی به ابزارهای سخت‌افزاری و به نوعی مقدمۀ استفاده از ابزارهای اخیر در جامعۀ بین‌المللیِ پسا ملل متحد است.کاربردِ مثبت ابزارهای نرم‌افزاری به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد بسیار پُررنگ است اما استفادۀ منفی یا سوءاستفاده از این ابزارها نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ضیایی بیگدلی، م. ر. (1384). حقوق بین الملل عمومی. چاپ بیست و دوم. تهران: انتشارات گنج دانش.
عامری، ه. (1391). اصول روابط بین الملل. چاپ اول (ویراست ششم). تهران: نشر آگه.
الملل معاهدات، چاپ دوم. تهران: فرهنگ نشر نو.فلسفی، ه. (1383). حقوق بین
پور اردکانی، ع. ب. (1385). تعهد عام دولتها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه
.2 ةایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی، شمار ةتوسط متخاصمین. سالنام
بین ةزمانی، س. ق. (1392).آموزش و پژوهش حقوق بینالملل در ایران؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب. جامع
المللی و حقوق بین الملل در قرن 21 (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی).
چاپ اول. تهران: انتشارات شهر دانش.
الملل. مجموعهضیایی بیگدلی، م. ر. (1391). مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین
الملل. چاپتدریجی حقوق بین ةمقالات همایش نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسع
اول. تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و انتشارات شهردانش.
ظاهری، ع. و رنجبر، ع. (1394) نقدی بر فرایند مصونیت سازی دولتها از منظر حقوق بین الملل با تمرکز بر
فعالیتهای ایالات متحده آمریکا.مجموعه مقالات همایش مصونیت در حقوق بین الملل. چاپ اول. تهران:
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و انتشارات گنج دانش.
Berridge, G. R. and James, A. (2003). A Dictionary of Diplomacy. Palgrave
MacMillan, Second Edition.
Bourantonis, D. (2005). The History and Politics of UN Security Council Re-
form. New York: Routledge.
Gorman, R. F. & Mihalkanin, E. S. (2007). Historical Dictionary of Human
Rights and Humanitarian Organizations (Historical Dictionaries of Inter -
national Organizations, No. 26), Second Edition: The Scarecrow Press, Inc.
Boothby, W. H. (2014). Conflict Law: The Influence of New Weapons Tech-
nology. Human Rights and Emerging Actors: Springer.
Pictet, J. S. (1952). Commentary on the Geneva Conventions I of 1949. Inter-
national Committee of the Red Cross (ICRC).
________ (2011). Structure of Peace: Identifying what leads to peaceful soci-
eties. Institute for Economics & Peace.
Anderson, R. (2004). A Definition of Peace, Peace and Conflict. Journal of
Peace Psychology, 10(2).
Arkin, R. (2012). Ethics and artifiial intelligence, in: International Humani-
tarian Law and New Weapon Technologies. International Institute of Hu-
manitarian Law (IIHL).
Bruno, S. and others (2012). The Charter of the United Nations: A Commen-
tary, third edition, volume 1.
Fassbender, B. (2012). The Security Council: Progress is Possible but Unlike-
ly. in: Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford university
press.
Fellmeth, A. X. & Horwitz, M. (2009). Guide to Latin in International Law.
Oxford University Press.
Blix, H. (2008). Legal Restraints on the Use of Armed Force. in: Law at War:
The Law as it Was and the Law as it Should Be, International Humanitarian
Law Series (Volume 22), Martinus Nijhoff, Leiden-Boston.
Bothe, M. (2011). Setting the scene: new challenges for IHL. in: International
Humanitarian Law and New Weapon Technologies, International Institute
of Humanitarian Law (IIHL).
Schmitt, M. N. (2002). Wired warfare: Computer network attack and jus in
bello, International Review of the Red Cross (IRRC), vol. 84, no. 846.
Sassòli, M. (2002). State responsibility for violations of international humani-
tarian law, International Review of the Red Cross (IRRC), Vol.84, No.846.
Sharkey, N. (2012). Drones proliferation and protection of civilians. in: Inter-
national Humanitarian Law and New Weapon Technologies, International
Institute of Humanitarian Law (IIHL).
Scharf, M. & Andersen, E. (2010). Is Lawfare Worth Defining?. Report of the
Cleveland Experts Meeting, CASE W. RES. J. INT’L L, Vol. 43:11.
ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Ni-
caragua (Nicaragua V. United States of America), Judgment of 26 Novem-
ber 1984.
ICJ, Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, Judgment of 5 February 1970.
ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of
8 July 1996.
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicara-
gua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986.
ICJ, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide, Advisory Opinion of May 28th, 1951.
http://world-war-2.info/countries/