نگاهی به مفهوم شناسی اخلاق زیستی و گونه‌های آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اخلاق زیستی در زمرة سپهرهای اندیشه­ای بین­رشته­ای است که از آمیزش دو موضوع اخلاق و زیست شکل گرفته است و بر دامنه قلمروهای فکری ای که به این دو عرصه ارتباط می­یابند، نظارت می­کند و از نظرگاه ارزش­های اخلاقی خویش، این دانش و علوم را مورد مداقه قرار می­دهد، یعنی با درگیر کردن فلسفه اخلاق از یک سوی و مقوله­های پزشکی از سوی دیگر، به دنبال پاسخگویی به معضلات و ابهام­های ناشی از عملکردها و پژوهش­های پزشکی از منظر اخلاق است. این حوزه نوین در ادبیات علمی ایران نیز به همین میزان تازه است و ورود به بطن و متن سرشت آن مستلزم وقوف بر مفاهیم و گستره­شناسی از یک سو و گونه­شناسی و حوزه­های کارویژه­ای آن است.

کلیدواژه‌ها


561394 ½Zfˆ]Ze Á ZÆ] شماره هشتم سال ششم
منابع
بن سن، ج. (1383). اخلاق زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، جلد دوم، چاپ اول، ص 124.
ت اجتماعی، فصلنامه مطالعاتیهای قانونی حضور مؤثر در ارتقای امننهیست: زمیط زیج و محیتیلا، پ. (1384). بس
بسیج، شماره 34، ص 34.
رسانی حقوقی، شماره 6، ص 89.طی، ماهنامه اطلاعیمحستیت از حقوق بشری زیساعد، ن. (1383). حما
های فرارروی، نشر دادگستر، چاپ اول، ص 27.محیطی و چالشساعد، ن. (1389).حقوق زیست
های اساسی فیلسوفان بزرگ، برگردان غلامحسین توکلی، انتشارات حکمت، چاپفراست، اس. ای (1388). آموزه
اول، ص 78.
گروه منابع طبیعی و محیط زیست ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد، پیشین، صص 28-29.
گون، برگردان بیتا شمسینی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص 9.مارسل، گ. (1388). انسان مسئله
محقق داماد، س. م.؛ ساشادینا، ع. و عباسی، م. (تابستان 1388).درآمدی بر اخلاق زیستی، انتشارات حقوقی سینا،
چاپ اول، ص 17.
Gbadegesin, S. (2009). Culture and Bioethics, in: Kuhse, Helega and Singer, Pe-
ter, A Companion to Bioethics, Wiley-Blackwell Publishing Ltd, Second Edi-
tion First Published, P. 24.
Gregory, E. (2009). Religious and Bioethics, in: Kuhse, Helega and Singer, Peter,
A Companion to Bioethics, Wiley-Blackwell Publishing Ltd, Second Edition
First Published, P. 46.
Kuhse, H. and Singer, P. (2009). What Is Bioethics? A Historical Introduction, in:
Kuhse, Helega and Singer, Peter, A Companion to Bioethics, Wiley-Blackwell
Publishing Ltd, Second Edition First Published, P. 7
North Carolina Association for Biomedical Research, bioethics: Issue, Brief, p.
2, available at: www.aboutbioethics.org
Rollin, B. E. (2009). the Moral Status of Animals and Their Use As Experimental
Subjects, In: Helga Kuhse and Peter Singer (eds), A Companion to Bioethics,
Wiley-Blackwell Publishing Ltd, Second Edition, first published, P. 496.
Schaller, B. R. (2008). Understanding of Bioethics and the Law: the promises
and perils of the brave new world of biotechnology, Library of Congress Cata-
loging-in- Publication Data, First Published in.
Schuklenk, U. and Lott, J. P. (2005). Bioethics and (Public) Policy Advice, in:
F. Thiele and R. E. Ashcroft(eds), Bioethics in a Small World, Springer-Verlag
Berlin Heidlberg, 1th Edition, P. 130.
Stevens, T. M. L. (2003). History and Bioethics, In: Franklin G. Miller, John C.
Fletcher and James M. Humber(eds),The Nature and Prospect of Bioethics,
Humana Press, P. 179.
Tremain, S. (2008). TheBiopolitics of Bioethics and Disability, Bioethical In-
quiry, 2008, published: Springer Science and Business Media B.V., 5: 101.