بررسی اثرات مراکز علم در جذب مخاطبان به مفاهیم علمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

طراح مستقل موزه و مراکز علم

چکیده

از مهم­ترین کارکردهای یک برنامه­ریزی آموزشی مؤثر در سطوح مختلف، به خصوص وقتی درباره ترویج علم به قشر عمومی جامعه بحث می­شود، نمایش جذابیت­هاست. این جذابیت­ها هم نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری برای جذب مخاطب و ماندگار کردنِ  مخاطب نسبت به آموزش­های ارائه شده طراحی و ارائه می­­شود. در آموزش­های رسمی و در سطوح گوناگون دست طراحان آموزشی به دلایل متنوعی از جمله فضای آموزشی، حوزه­های مفهومی و... در ایجاد جذابیتِ آموزشی و محتوایی بسته است. اما در فضاهایی همچون موزه­های علم و مراکز علم (هریک به شیوه انحصاری خود) امکان استفاده از ابزارها، فنون و روش­های مختلف برای ایجاد جذابیت و پایداری آموزشی (ترویج علم و دانایی) به شکلی بسیار وسیع میسر است.

کلیدواژه‌هاشریفی،ح. (1385). سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانشآموزان مقاطع مختلف
تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان. فصلنامه
های آموزشی،5،18،ص171-202نوآوری
Brownstein,E.&Destino,T.(1995).Science Enrichment Outreach.Science Teach-
er,62(2),28-33.
Joyce, B. &Farenga,J.(1999).Informal Science Experience,Attitudes,Future Interest
in Science,and Gender of High-Ability Students:An Exploratory Study.School Sci-
ence and Mathematics,99(8), 431-437.
Lumpe, A.& Oliver, J. (1991). Dimensions of Hands-on Science.The American Biolo-
gyTeacher, 53(6),345-348.
Macdonald, S. (2002). Behind the scenes at the science museum,First pub.New york,
Oxford.
Paris, S., Yambor, K., & Packard, B.(1998). Hands-on biology: A museum-school-
university partnership for enhancing student’sinterest and learning in science.
TheElementary School Journal, 98(3),267-289.
Ryan,R.M.&Deci.E.L.(2000).Intrinsic and Extrinsic Motivation: Classic Definitions
and New Directions.Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
Ryan,R.M.& Stiller, J.(1991).The Social Content of Internalization: Parent and
Teacher Influence on Autonomy, Motivation and LearningInp.R.Pintrich&
M.L.Maehr(Eds),Advance In Motivation And Achievement:Vol.7.Goals and Self-
Regulatory Processes(115-149).Greenwich,Ct:Jai Press
Simpson, R., & Oliver, J. (1990). A Summary of Major Influences on Attitude to-
ward and Achievement in Science among Adolescent Students.Science Education,
74(1),1-18.
Jorgenson, O. (2005). What K-8 Principals Should Know About Hands-On
Science?Principal, 81(2),49-52.