ترویج فرهنگ ایرانی واسلامی در موزه های اکتشافی علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتابهای درسی

چکیده

امروزه بهره­گیری از رسانه­های جدید در محیط­های یادگیری اشتیاق­برانگیز و محتوای آموزشی فراتر از ساختارهای موجود برای عرضه مفاهیم فرهنگی ضروری به نظر می­رسد. مخاطب امروز پیام­های مسقیم و شعارگونه را بر خود نمی­تابد و خود مشتاق اکتشاف و بازآفرینی است. موضوع­های دینی و فرهنگی را می­توان از طریق بازی با ابزار و دستگاه­های تعاملی در محیطی متنوع، چندرسانه­ای و شوق­انگیز برای تمام مخاطبان به خصوص نسل کودک و نوجوان نمایش داد. مخاطب می­تواند  در محیطی که این دستگاه­ها در آن با فضا­سازی زیبا و هیجان­آور تعبیه شده وارد شود، آزادانه به آنها دست بزند و بدون کمک دیگران آنها را به کار اندازد و نتیجه تعامل خود را مشاهده کند. همچنین می­تواند در این محیط با انواع پوشاک و اغذیه­ای مواجه شود که مطابق با ذوق و سلیقه ایرانی و مذهبی انتخاب شده­اند و آنها را مورد آزمایش و تجربه شخصی خود  قرار دهد. شاید از این رهگذر بتوان آنان را به آفرینش تصویر درست و عینی از فرهنگ ایرانی اسلامی سوق داد. اعتقاد بر پویایی و تازه بودن این فرهنگ برای همه اعصار، ما را به روبه­رو شدن با تنوع، پیچیدگی و تقاضای متغییر در یادگیری فرا می­خواند. در این مقاله ضمن بررسی آموزش فعال و اکتشافی به معرفی مصور  برخی از دستگاه­های تعاملی برای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی خو اهیم پرداخت.  

کلیدواژه‌ها


مهجور، س. ر. ) 1370 (. روان شناسی باز . ی تهران: انتشارات راهگشا.
صفوی، ا. ) 1387 (. روش ها، فنون و الگوهای تدری . س تهران: انتشارات معاصر.
لطف آبادی، ح. ) 1387 (. روان شناسی تربیت . ی تهران: انتشارات سمت.
کدیور، پ. ) 1388 (. روان شناسی یادگیری، تهران: انتشارات سمت.
Hein, G. E. (1995). The Constructivist Museum; Journal of Education in Museum.
16: 21-23
Speaker, K. M. (Spring 2001). Interactive exhibit theory: Hints for implementing
learner-centered activities in elementary classrooms. Educator.
Dee Fink, L. (July 19, 1999). Instructional Development Program, University
of Oklahoma
Diamond, J. (1996). Playing and Learning، Association of Science-Technology
Centers.
Edeiken, L. R. (1992). Children’s museums: The serious business of wonder,
play and learning. Curator. 35 (1).
Danilov, V. (January, 1986). Discovery rooms and kidspaces: Museum exhibits
for children. Science and Children. 23 (4).
Fisher, H. V. (1960). Children’s museums: A definition and credo. Curator. 3
(2).
Lewin, A. W. (1989). A structure for family learning. Hand to Hand. 31, 2-4.
Vereka, J. A. (March 2002). Planning for Interpretive Training Courses. The
National Journal for Interpretation Canada, 28 (3).
Friedman, A. J. (2007). The Extraordinary Growth of the Science-Technology
Museum. Curator. 50 (1).
Mehlenbacher, B.; Miller, C. R.; Covington, D. & Larsen, J.S. (Jun
2000). North Carolina State Univ., Raleigh, NC. Active and interactive
learning online: a comparison of Web-basedand conventional
writing classes. IEEE Transactions on Professional Communication,