درآمدی بر ارزشیابی پیامدگرا در پروژه های توسعه روستایی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، توسعه روستایی به ­عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه ملی بیش از گذشته دارای اهمیت روز افزونی بوده است و لزوم نگرش نظام­ مند و پایدار به توسعه روستایی، فرآیند ارزشیابی پروژه­ ها و برنامه­ ها را امری مهم و کاملاً بنیادی جلوه می­ دهد. ارزشیابی قلب مدیریت پیامدگرا است. ارزشیابی پیامدگرا زمانی به اهداف خود دست می­ یابد که این فرایند در قالب چارچوبی نظام­ مند و جامع، با ارائه ابزارهایی صورت گیرد. لذا مقاله پیش­رو با هدف معرفی ارزشیابی پیامدگرا و الزامات آن نگارش یافته است. پایش و مدیریت پیامدگرا، مبین لزوم پاسخگویی به تغییر و تحولات محیط پیرامون و افزایش درک از نحوه سازگارسازی پروژه جهت افزایش احتمال دستیابی به پیامدهای دلخواه است. آگاهی روزآمد از محدودیت­ های بیرونی و درونی پروژه­ها کمک خواهد کرد تا مدیران و دست­اندرکاران امر برداشت واقع­گرایان ه­ای از پیشرفت ­ها و تعدیلات پروژه ­های توسعه روستایی داشته باشند. در این مقاله سعی شده است تا مرور اجمالی بر مفاهیم ارزشیابی، رویکردهای آن، جایگاه و اهمیت ارزشیابی در پروژه ­های توسعه روستایی، صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی (1384)، جامعه شناسی توسعه­، تهران، کیهان.
حسین لو، حمید (1384)، ارزشیابی آموزش. خبرگزاری فارس، قابل دسترس با آدرس
www.farsnews.com/printable.php/nn=8410040411
رضوانی، محمد رضا (1380)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران­­، نشر قومس، تهران.
شریف زاده، ابوالقاسم؛ اسدی، علی و شریفی، مهنوش. (1390)، ارزشیابی پیامدگرا در فرایند توسعه پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی. واحد تهران.
عامری، محمود؛ عباسپور، مجید؛ کاظمی، روح الله و زاهد، فاطمه (1390)، ارائه الگویی جهت جلب مشارکت مردم در طرح­های توسعه پایدار، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 13، شماره2.صص 79-67.
کلینتون، آ و پتر، ا (1371)، نظام­ها نظارت برای پروژه­های توسعه کشاورزی و روستایی، مترجم: قدرت الله معمارزاده، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 6، نشر وزارت جهاد سازندگی.
مجتهد، احمد؛ و حسن زاده، علی. (1380). پایش و ارزیابی طرح­های یکپارچه توسعه روستایی (مطالعه موردی حوزه آبریز حبله رود). اقتصاد کشاورزی و توسعه. 9 (36):73-42.
Alexander, Meredith (2001). Lee Cronbach, pioneer in education psychology, dead at 85. Stanford University News Service, Available: news/pr/01/cornbachbit1010.html.
Alkin,c. Marvin.(2011). Evalution essentionals  from A to Z. New York. The Guide Press.
Bruke, R. (1990). Project  Management-planing and control Technique, Third Edition.
Cook, D. Team (1996). Lessons learned in evalution over the past 25 years. In: Evalution for the 21st Century. A Handbook By: Chelimsky, W.R. Shadish. Thousand Oaks, CA: Sage.
Cronbach, l.J. (1963). Course improvement through evalution. Teacher College Record 64: 672-683.
FINAL DRAFT. (2008). Guidelines for Project and  Programs Evalutions. Development Coopretion. Austria.
Fitzpatrick. L.J., Sanders, R.J, & Worthen, R.B. (third Edi, 2004). Program evalution: Alternative approaches and practical guidelines. Pearson Education, Inc.
IBRD, (1981). A hand book on monitoring  and evalution of agriculture and rural development projects, DJ, Casley and D.A. Luy.
IFAD. (2002). International Fund for Agricultural Development, Via del Serafico, 107, 00142 Rome, Italy. http://www.ifad.org.
Kenzer, H. (1998). In scarch of Excellence in project Management. Van Nostrand  Reinhold.
Mathison,S.(2005). Encyclopendia of evalution. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.-
Mertens,M.D. (2010). Research and  evalution  in education and psyology. Sag Publication, Inc.-
Rao, c. (1989). The Impact of Rural Development Programmes on the Economic Structure of Rural Communities. The Balance between Industry and Agriculture in Economic Development, pp 97-109
Sedrakyan,­a; Campbell,B; Merino, J; Kuntz, R; Hirst,A; McCulloch,P.(2016). IDEAL-D: a rational framework for evaluating and regulating the use of medical devices.
Stake, Robert (1975). Program evalution particularly responsive evalution. Center for Instructional Research and curriculum Evalution Publishers, University of IIlinois at Urbon-Campaign.
Stenhouse,Lawrence. (1975). An introduction to curriculum research and development. Heinemann Educational Books Ltd, London.
Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J. (1985). Systematic  evalution. Boston, MA: Kluwer-Nijhiff.
Tyler, R.W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, Ill: University of Chicago Press.
Vienna,M. (2009).Guidelines for Project and  Programs Evalutions. Development Coopretion. Austria.
Wholy, S. J, Harty, P. H,& Newcomer, E.N. (2010) .Planing and designing  useful  evalutions. In wholy, S.J, Harty, P.H& Newcomer, E.N, Handbook of practical program evalution. John Wiley& Sons.
World Bank( 1989). Guidelines for Project and Programs Evalutions. Development Coopretion.