پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی امید به تحصیل بر اساس عادت‌های مطالعه و جهت‌گیری یادگیری زبان در زبان‌آموزان کانون زبان ایران بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زبان‌آموزان کانون زبان ایران بود که در سال 1397 در مراکز آموزشی مربوطه به یادگیری زبان مشغول بودند. 240 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های امید به تحصیل، جهت‌گیری هدف و عادت‌های مطالعهپاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان نشان داد که بین متغیر عادت‌های مطالعه و امید به تحصیل رابطة خطی معنی‌دار وجود دارد و ابعاد وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن و انگیزش یادگیری قادر به پیش‌بینی امید به تحصیل‌اند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوة همزمان نشان داد که بین جهت‌گیری یادگیری و امید به تحصیل رابطه خطی وجود دارد و ابعاد جهت‌گیری یادگیری و عملکرد گرایشی قادر به پیش‌بینی امید به تحصیل می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که امید به تحصیل بر اساس عادت‌های مطالعه و جهت‌گیری یادگیری زبان در زبان‌آموزان کانون زبان ایران قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


اکبری بورنگ، محمد؛ حسینی، سیدعلی؛ قوامی راد، زینب (1395). بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت. مجله اندیشه و رفتار، 2(1)، 89-72.
بابانژاد، حسن (1375). بررسی و مقایسه شیوه‌های رایج مطالعه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
بحرانی، محمود(1378). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادت‌های مطالعه بر روی نمونه ای از دانش آموزان متوسطه شیراز. میان رشته ای: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،(29)، صص 113- 126
حسن زاده و مهدی نژاد گرجی (1392) رابطه بین جهت‌گیری‌های انگیزشی(درونی، بیرونی و بی‌انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی. پژوهش زبان‌های خارجی، 2 (7)، 78-65.
خدایی، سولماز و  معمارباشی، اکبر (1395). بررسی اثربخشی آموزش یادگیری زبان انگلیسی در بین کودکان زبان آموز (پیش از دبستان و دبستان) آموزشگاه‌‌های زبان انگلیسی شهرستان میاندواب. مجله دانش و رفتار، 2(1)، 89-80.
خرمائی، فرهاد؛ کمری، سامان (1396). ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس امید به تحصیل. راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(8)، 37-15.
شیخ الاسلامی، راضیه؛ خیر، محمد (1385). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان. مجله روانشناسی، 1(37)، 33-22.
نظری شاکر، حسین؛ فتح تبار فیروزجایی، کاظم؛ کرامتی، محمد رضا (1390). بررسی رابطه بین عادت‌‌های مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان بابل. مجله آموزش و ارزشیابی، 1(15)، 72-59.
نوری، ناعمه و نقش، زهرا (1394). بررسی به رابطه جهت‌گیری هدف با یادگیری زبان انگلیسی. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری.
ویسی، کوروش؛ طالع پسند، سیاوش (1393). رابطه جهت‌گیری هدف پیشرفت، ساختارهای ادراک شده کلاس درس، راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت ریاضی. مجله راهبردهای شناختی در یادگیری، 102)، 82-67.
Akanda, A. K. M., Hoq, K. M. G., & Hasan, N. (2013). Reading habit of students in social sciences and arts: A case study of Rajshahi University. Chinese Librarianship, (35), 60-71.
Boehler ML, Schwind CJ, Folse R.(2001). An evaluation of study habits of third-year medical students in a surgical clerkship. Amrican Journal of Surgry; 181 (3), 268-271.
Derossis AM, Da RD, Schwartz A, Hauge LS, Bordage G) 2004(. Study habits of surgery residents and performance on American Board of Surgery. Training examinations. 188(3), 230-236.
Snyder, C.R., Shrey, H., Cheavens, J., Pulvers, K. M., Adams, V., & Wiklund, C., (2005). Hope and academic success in college, Journal of Educationl Psychology, 94(4), 820-826.
Annamalai, S, & Muniandy, B. (2013). Reading habit and attitude among Malaysian Polytechnic Students. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 32-41.
Uusen, Anne, Müürsepp, Mare (2012). Gender differences in reading habits among boys and girls of basic school in Estonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1795–1804.