برنامه ریزی مشارکتی در ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

توسعه علمی به معنی رشد همراه با تغییر نگرش­ها و تحول در نهادهای اجتماعی برای بهره­برداری و نوآوری­های بیشتر، نیازمند ترویج علم است و تحقق اهداف ترویج علم یا بازتاب اندیشه­های علمی قابل درک برای همگان مستلزم برنامه­ریزی متناسب با خصایص جامعه است. در حوزه برنامه­ریزی، شیوه­های گوناگونی شکل گرفته که گونه­ای از آن، برنامه­ریزی مشارکتی است که در سال­های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و در این نوع از برنامه­ریزی سعی شده که امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه­ریزی و تصمیم­سازی برای اعضای جامعه هدف فراهم شود. این مقاله توصیفی- تحلیلی با بهره­گیری از منابع موجود درصدد ارائه مدل پنداشتی برنامه­ریزی در ترویج علم است و به نظر می­رسد برنامه­ریزی مشارکتی با ماهیت و کارکرد ترویج علم در ایران تناسب و سنخیت بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها


 رابینگتن، ارل و واینبرگ (1383). دیدگاه های نظری هفتگانه در باره مسائل اجتماعی، ترجمه رحم ا... صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1383). مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
 سایتکیمیا فکربزرگ،  (1398). مباحث عمومی شهرسازی ایران. 19/1/1398 http://fekrebozorg.ir/urban-planning/
سروش عبدالکریم، (1357). علم چیست، فلسفه چیست، تهران: انتشارات حکمت.
سعیدی، محمد رضا، تاج الدین، محمد باقر (1388). برنامه ریزی اجتماعی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی و هنری راهدانه.
علوی­تبار، علیرضا (1382). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها.
قدیمی، اکرم (1391). مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی ترویجی  ترویج علم، سال دوم، شماره دوم، صفحه 7-9.
کان یرس، داین (1384). رهنمودهایی در زمینه تحلیل­های اجتماعی (برای برنامه­ریزی توسعه نواحی روستایی)، ترجمه هوشنگ ایروانی و علیرضا دربان آراسته، کرج: انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
گولد. جولیوس و کولب. ویلیام (1384). فرهنگ علوم اجتماعی، گروه مترجمان، چاپ دوم، تهران: نشر مازیار.
گیدنز، آنتونی (1374). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 
Andrews Patricia & Herschel Richard (1997) Organizational Communication:
Empowerment in a Technological Society , Delhi: Houghton Mifflin ,CO -Chandan,J,S (1997) organizational Behavior, Vikas Publishing House.
Communicating and Popularizing Science, World Conference on Science”, UNESCO, Budapest, 26 June-1 July 1999. The Research Report on Optimization of Public Understanding of Science, EU.