چرا ربط هنوز مفهوم اساسی در علم اطلاعات است؟ (با وجود اینکه پیشرفت عظیمی در فناوری اطلاعات رخ داده است)

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در فرهنگ آنلاین مریام وبستر؛ ربط به صورت زیر تعریف شده است:
ربط به موضوعِ در دست بررسی اشاره دارد؛
ربط عبارت است از توانایی بازیابی منابعی که رضایت کاربران را فراهم آورد.
ربط مفهوم اساسی در علم اطلاعات است. هدف این مقاله آن است تا چشم­اندازی از دو پرسش مهم فراهم آورده شود که پرسش اولی، تاریخی و پرسش دوم مربوط به عصر امروزی است.
1.چرا ربط به مفهوم اساسی در علم اطلاعات تبدیل شد؟
2.امروزه و با وجود پیشرفت‌های عظیم در فناوری اطلاعات، چرا باز هم ربط مفهوم اساسی در علم اطلاعات باقی مانده است؟
   در سال 1950 به دلیل گسترش نظری و توجهات عملی و پیوند ربط با فرایند جست­وجو افزون بر توجه به سازماندهی اطلاعات، به مفهوم اساسی تبدیل شد. در این چرخش، جست­وجو با نوآوری در رایانه و محاسبات پیوند خورد و امکان­پذیر شد. پیشرفت‌های معاصر در فناوری اطلاعات، تغییرات زیادی را به همراه خود آورد. موتورهای کاوش، رسانه‌های اجتماعی و مجموعه جدیدی از منابع اطلاعاتی، جهان را تغییر دادند. جست­وجوی اطلاعات در سرتاسر جهان توسط افراد مختلف و با دلایل متفاوتی انجام می‌شود. به هرحال، جست­وجو هنوز مبنای ربط است. ربط از گذشته بوده و هنوز نیز به عنوان مفهوم اساسی باقی­مانده است که در رابطه با جست­وجو و بازیابی اطلاعات است. یافته‌ها نشان می‌دهند که فناوری اطلاعات و کاربردهای بیشمار آن با سرعتی شتاب­یابنده در حال تغییرند. با وجود این، باز هم به مفهوم ربط پرداخته می‌شود و توجه به موضوع ربط همواره نو خواهند ماند.

کلیدواژه‌ها


Borlund, P. (2003). The Concept of Relevance in IR. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (10), pp. 913-925.
Bush, V. (1945). As We May Think. Atlantic Monthly, 176 (11), 101-108. Retrieved 23 January 2015 from: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush.
Gull, C.D. (1956). Seven Years of Work on the Organization of Materials in Special Library. American Documentation, 7 (4), pp. 320-329.
Ingwersen, P. & Järvelin, K. (2005). The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context.New York: Springer.
Hjørland, B. (2010). The Foundation of the Concept of Relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (2), pp. 217-237.
Huang, X. & Soergel, D. (2013). Relevance: An Improved Framework for Explicating the Notion. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64 (1), pp. 18–35.
Kent, A., Berry, M., Leuhrs, F. U. & Perry, J. W. (1955). Machine Literature Searching VIII. Operational Criteria for Designing Information Retrieval Systems. American Documentation, 6 (2), pp. 93-101.
Luhn, H.P. (1953). A New Method of Recording and Searching Information. American Documentation, 4 (1), pp. 14–16.
Maron, M.E. (1977). On Indexing, Retrieval and the Meaning of About. Journal of the American Society for Information Science, 28(1), 38-43.
Mizzaro, S. (1997). Relevance: The Whole History. Journal of the American Society for Information Science, 48 (9), pp. 810-832.
Saracevic, T. (1975). Relevance: A Review of and a Framework for the Thinking on the Notion of Information Science. Journal of American Society for Information Science, 26 (6), pp. 321-343.
Saracevic, T. (2007a). Relevance: A Review of the Literature and a Framework for Thinking on the Notion in Information Science. Part II: Nature and Manifestations of Relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (3), pp. 1915-1933.
Saracevic, T. (2007b). Relevance: A Review of the Literature and a Framework for Thinking on the Notion in Information Science. Part III: Behavior and Effects of Relevance. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (13), pp. 2126-2144.
Saracevic, T. (2008). Effects of Inconsistent Relevance Judgments on Information Retrieval Test Results: A Historical Perspective. Library Trends, 56 (4), pp. 763-783.
Saracevic T. (2012). Research on Relevance in Information Science: A Historical Perspective. In: Carbo, T. & Bellardo Hahn, T. Eds. International Perspectives on the History of Information Science and Technology. Proceedings of the ASIS&T 2012 Pre-Conference on the History of Information Science and Technology. pp. 49-60.
Schamber, L., Eisenberg, M. B., & Nilan, M. S. (1990). A Re-Examination of Relevance: Toward a Dynamic, Situational Definition. Information Processing & Management, 26 (6), pp. 755-776.
Schamber, L. (1994). Relevance and Information Behavior. Annual Review of Information Science and Technology. 29, pp. 3-48.
Taube, M. & Wachtel, I. S. (1953). The Logical Structure of Coordinate Indexing. American Documentation, 4 (2), pp. 67–68.