آشنایی با مبانی هوشمندی رقابتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که بسیاری از افراد در درک مفهوم هوشمندی رقابتی مشکل دارند، این پژوهش به منظور دست یافتن به درک
درستی از مفهوم هوشمندی رقابتی در شرکت ها تدوین شده است. این مقاله به سوال هایی ازقبیل اینکه هوشمندی
رقابتی چیست؟ و چه فرایندهایی در آن صورت م یگیرد؟ و از چه ابزارها و فنونی استفاده م یشود؟ پاسخ می دهد. مدیران
با بهره گیری از ابزارها، روش ها و فنون خاص ، نقاط قوت و ضعف رقبا را شناسایی می کنند و با اتخاذ تصمیم های
درست و راهبرد مناسب قادر به پیشی گرفتن از رقبای خود می شوند.

کلیدواژه‌هابی کزاد، جعفر و کریم اسکندری. (1389). هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرآیندهای تصمیم گیری
مدیران.  میثاق مدیران. 3(5)، 47 – 50 . بازیابی از http://www.noormags.ir/view/fa/arti�
clepage/ هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرایندهای تصمیم گیری مدیران.
مرام، عسگر پاک، کریم اسکندری و زهرا مولوی. (1388). هوش رقابتی؛ ردیابی حرکات رقیبان. تدبی . ر (214).
بازیابی از .www.ensani.ir/fa/content/164778/default.aspx
Andrea Saayman, Jaco Pienaar, Patrick de Pelsmacker, Wilma Viviers, Ludo
Cuyvers, Marie‐Luce Muller & Marc Jegers. (2008). Competitive intelligence:
construct exploration, validation and equivalence. Aslib Proceedings,
60(4), 383–411. DOI: 10.1108/00012530810888006.
Bergeron, P. & Hiller, C. A. (2002). Competitive intelligence. Annual Review
Of Information Science And Technology, 36(1), 353–390. DOI: 10.1002/
aris.1440360109.
Gilad, B. & Gilad, T. (1988). The business intelligence system: a new tool for
competitive advantage. New York, NY: American Management Association.
Marceau, S. & Sawka, K. (1999). Developing a world-class CI program in
telecoms. Competitive Intelligence Review, 10(4), 30–40. DOI: 10.1002/
(SICI)1520-6386(199934)10:4<30::AID-CIR6>3.0.CO;2-H.
McGonagle, J. J. & Vella, Q. M. (2002). A case for competitive intelligence.
Information Management Journal, 36(4), 40–35.
Miller, S. H. (2001). Competitive Intelligence–an overview. Competitive Intelligence
Magazine, 1(11). Retrieved from http://www.ventes-marketing.
com/References/Intelligence concurrentielle/Articles/CI Overview.pdf.
Muller, M. L. (2003). Key activities of competitive intelligence. South African
Journal Of Information Managemen, 5(2).
Prescott, J. E. & Bhardwaj, G. (1995). Competitive intelligence practices:
A survey. Competitive Intelligence Review, 6(2), 4–14. DOI: 10.1002/
cir.3880060204.
Rouach, D. & Santi, P. (2001). Competitive Intelligence Adds Value:: Five Intelligence
Attitudes. European Management Journal, 19(5), 552–559. DOI:
10.1016/S0263-2373(01)00069-X.