جایگاه و اهمیت توسعه فعالیت های کشاورزی شهری در عصر جدید

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

جهان امروز با مشکلاتی چون افزایش جمعیت شهر نشین، افزایش تقاضا برای غذا و تخریب محیط زیست و مناظر
طبیعی روبه رو است که راه حل این مشکلات نیز در خود شهرها نهفته است. کشاورزیِ شهری به عنوان بخشی از
فعالیتهای شهری می تواند با ملاحظات اکوسیستمی، تأمین غذا و فرهنگ توسعه یابد. علاوه بر این فعالیتهای
کشاورزی در شهر همراه با کارکردهای مهم دیگری چون ایجاد چشم انداز زیبا، ایجاد سرگرمی و فرصتی برای گذران
اوقات فراغت به ویژه برای کودکان و افراد بازنشسته است. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم کشاورزی شهری و
شناسایی مزایا و حوزه های آن بود. در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. نتایج نشان
می دهد کشاورزی شهری در عصر حاضر در حال گسترش است و مزایای کمی و کیفی بسیاری برای جوامع شهری
دارد. مزایای کشاورزی شهری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده و در نهایت منجر به توسعه
پایدار شهری می شود. بررسی ها نشان می دهد روز به روز حوزه فعالیت های کشاورزی شهری گسترده تر می شوند و
متناسب با سبک های زندگی جدید، متراکم شدن شهر ها و توسعه آپارتمان نشینی در اشکال متنوع تری مانند مزارع
عمودی، بام سبز، دیوار های سبز نمود پیدا می کنند. عواملی همچون تحقیقات بیشتر در این زمینه، مشارکت مردم،
حمایت های دولتی، همکاری متخصصان علوم مختلف موجب توسعه نظام مند کشاورزی شهری می شود.

کلیدواژه‌ها


اذانی، م. و عباسی، م. (۱۳۹۱). بررسی جایگاه فضای سبز با استفاده از ضریب آنتروپی و مدل ویلیام سوندر
رویکرد توسعه پایدار، نمونه موردی: شهرشیراز، جغرافیا و برنامه ریزی، ش ۴۲، صص ۲۲- ۱.
حمیدی، ز. و حسینی، ب. (1390). کشاورزی شهری، جلوه نقش، شماره 6، بهار، صص 61 - 58 .
خادمی، ش. و عسکرزاده، ز. (CPUL .(1391 منظر شهری همیشه سبز رویکردی نوین به تلفیق زراعت و
شهر، منظر، شماره 20 ، پاییز، صص 17 - 12 .
ربیعی فر،و.،زیاری،ک.وحقیقت نایینی،غ. (۱۳۹۲). ارزیابی توسعه پایدار شهر زنجان از دیدگاه زیست محیطی بر
پایه تکنیک SWOT ، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ا ، ی ش 16 ، صص ۱۳۰- ۱۰۵.
شیبانی، م. و چمن آرا، س. (1391). شبکه مثمر شهری راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار. مجله منظر،
دوره 4، شماره 20 ، پاییز، صص 23 - 18 .
نهرلی، د.، عبدالهی، م. و ولی بیگی، م. (1390). بررسی عوامل محدود کننده توسعه بام های سبز در ایران بر
پایه تحلیل سلسله مراتبی. محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 60 ، زمستان 1390 ، صص 98 - 89 .
Al-Chalabi, M. (2015). Vertical farming: Skyscraper sustainability? Sustainable
Cities and Society, 18, 74–77.
Angotti, T. (2015). Urban agriculture: long-term strategy or impossible dream?
Lessons from Prospect Farm in Brooklyn, New York. Public Health, 129,
336-341.
Colasanti, K. J. A., Hamm, M. W. & Litjens, C. M. (2012).The City as an Agricultural
Powerhouse?Perspectives on Expanding Urban Agriculture from
Detroit, Michigan.Urban Geography, Volume33, Issue3, 348-369.
Harms, A. M. R., Presley, D. R., Hettiarachchi, G. M. & Thien, S. J. (2013).
Assessing the Educational Needs of Urban Gardeners and Farmers on the