رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، گروه مدیریت فناوری

چکیده

اهمیت ایجاد نظریه از آنجاست که چهارچوبی برای تحلیل فراهم می آورد، توسعه یک حوزه علمی را تسهیل می کند و برای کاربرد در مسائل دنیای واقعی ضروری است. با این حال متأسفانه در کشور کمتر شاهد تحقیقات رویش نظریه هستیم و بیشتر پژوهشگران به دلیل نداشتن آشنایی کافی با فرایند نظریه پردازی و به ویژه روش های تحلیل داده های کیفی، از انجام چنین تحقیقاتی سرباز می زند. این چالش تا آنجا پیش رفته که متأسفانه حتی برخی از داوران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، به طوری که اگر مقاله ای حاوی اعداد و ارقام آماری نباشد، کمتر مورد پسند داوران واقع می شود. نگارنده با توجه به درک خلأ موجود در کشور، اقدام به نگارش مقاله حاضر کرد که برگرفته از روش ارائه شده توسط ایسنهاردت برای ساخت فرضیه است. ایسنهاردت تکه های مختلف فرایند ساخت فرضیه از مطالعه موردی را از تحقیقات مختلف جمع کرد و کنار هم گذاشت و یک نقشه راه برای این منظور ارائه کرده است. این نقشه
راه، دیدگاه تحقیقی کثرت گرایی را اتخاذ کرده است. یعنی این فرایند به گونه ای تنظیم شده که در راستای توسعه فرضیه های قابل آزمون و همچنین نظریه ای که در شرایط مختلف قابل تعمیم باشد، پیش برود. این مقاله به تشریح مراحل رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی می پردازد، بنابراین می تواند در راستای رفع خلأ تحقیقاتی موجود در کشور در زمینه نظریه پردازی کارساز واقع شود.

کلیدواژه‌ها


رنجبرفرد، م. (2931) . ارائه چهارچوب تبیین رویکردهای مختلف مدیریت دانش در انواع فرایندهای کسب
و کار. رساله دکترای رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
Bourgeois, L., & Eisenhardt, K. (1988). Strategic decision processes in high
velocity environments: Four cases in the microcomputer industry. Management
Science, 34, 816-835.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy
of Management Review, 14 (4), 532-550.
Eisenhardt, K. M. (1991). Better stories and better constructs: The case for
rigor and comparative logic. Academy of Management Review, 16(3), 620-
627.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). the discovery of grounded theory: Strategies
of qualitative research. London: Wiedenfeld and Nicholson.
Miles, M., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis. Beverly
Hills, CA: Sage Publications.
Siggelkow, N. (2007). Persuasion with case studies. Academy of Management
Journal, 50(1), 20-24.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques
and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
Yin, R. (1981). the case study crisis: some answers. Administrative Science
Quarterly, 26, 58-65.
Yin, R. (1984). Case study research. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Yin, R. K. (1994). Case study research design and methods. London: Sage.
Van Maanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. Chicago:
University of Chicago Press.