مشارکت مردمی در ساماندهی بافت‌های فرسوده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

بی ­تردید مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین کننده­ای در فرایند نوسازی بافت­ های فرسوده بشمار می­رود احیأ و نوسازی بافت­ های فرسوده شهری بدون جلب مشارکت اجتماعی و دخالت دادن ساکنین این بافت ­ها و مراکز شهری در امور اجرایی و حتی تصمیم ­گیری و ایجاد فضایی توأم با اعتماد و اطمینان حاصل نخواهد شد. در این میان افزایش فرسودگی و از بین رفتن مرغوبیت محدوده بافت­های شهری بخصوص بخش مرکزی شهر خلخال باعث افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی مطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین­ تر شده است. بنابراین توجه به امر مشارکت مردمی در احیأ و نوسازی بافت ­های فرسوده شهری می ­تواند نقش مؤثر و سازنده­ای داشته باشد. با توجه به موارد مطرح شده این تحقیق با استفاده از انواع شیوه ­های تحقیق اعم از اسنادی، مشاهده، مصاحبه و تحلیل داده­ها، به دنبال این است که میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی­ های انجام شده در بافت مرکزی شهر خلخال تا چه حد بوده است و اینکه اصولاً مشارکت مردم تا چه اندازه در پایداری و ارتقاء کیفی محدوده مورد مطالعه موثر می­ باشد، بر اساس نتایج به دست آمده توجه به امر مشارکت مردمی نقش اساسی در میزان موفقیت طرح­ های بهسازی بافت­ های فرسوده داشته و می­تواند در پایداری بافت کمک کند.

کلیدواژه‌ها