بررسی ویژگی های برجسته کارآفرینی فناورانه و تفاوت آن با کارآفرینی مرسوم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هئیت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی[1] موتور محرکه‌ توسعه‌ اقتصادی کشورهای توسعه ­یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه‌ فناوری و اشتغال مولد است. کارآفرینی انواع گوناگونی دارد که یکی از مهم­ترین آنها کارآفرینی فناورانه یا تکنولوژیک است. کارآفرینی فناورانه یا تکنولوژیک حوزه جدیدی است که از کارآفرینی ریشه گرفته است. هدف کارآفرینی فناورانه این است که خصوصیات رفتارهای کارآفرینانه را در محیط ­های متمرکز بر فناوری و فناوری­ های نوین مورد مطالعه قرار می­ دهد. مطالعه کارآفرینی فناورانه اهمیت دارد، زیرا به بررسی ترکیبی از فاکتورهای ریسک همراه باکارآفرینی می ­پردازد؛ در سال­های اخیر تکنوپرونورشیپ در اروپا به عنوان یکی از مهم­ترین منابع ایجاد ارزش اقتصادی و توسعه مطرح شده است. کارآفرینی فناورانه در سطحی بالاتر از کارآفرینی قرار دارد و عبارت از تحویل یک محصول نوین یا ارائه نوآوری در خدمات در بخش فناوری­ های نوین است، یا به تعبیری فرایندی از ساخت مهندسی آینده یک فرد، سازمان یا ملت است. این مقاله به ساختار و ابعاد و مدل­های مهم کارآفرینی فناورانه و همچنین تفاوت­های بارز آن با کارآفرینی مرسوم می ­پردازد.[1]. Entrepreneurship

کلیدواژه‌ها


احمدیان، ع. و همکاران (1392). مقدمه‌ا‌ی بر کارآفرینی فناورانه در زیست­فناوری، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 20، صص. 18-5.
Avlonitis G. J. & Salavou H. E. (2007). Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance, Journal of Business Research, Vol. 60, pp. 566–575.
Brenkert George, G. (2009). Innovation, rule breaking and the ethics of entrepreneurship, Journal of Business Venturing, Vol. 24, pp. 448-464.
Burgelman, R. A. (1983). A model of the interaction of strategic behavior, corporate context, andthe concept of strategy, Academy of Management Review, Vol. 8, pp. 32-47.
Chang S. C. et al. (2007). Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation, Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7, pp. 997-1017.
Covin, J. G., Green, K.M. and Slevin, D. P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation – sales growth relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 30, No. 1, pp. 57-81.
Das S.R & Joshi M. P. (2007). Process innovativeness in technology services organizations: Roles of differentiation strategy, operational autonomy and risk-taking propensity, Journal of Operations Management, Vol. 25, pp. 643-660.
Echoles, A. and Neck, C. (1998). The impact of behavior and structure on corporate entrepreneurshipo success, Journal of Manaerial Psychology, Vol, 13, pp. 38-46.
Ergün Ercan et al. (2004). Connecting the Link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Performance, Global Business and Technology Association Annual Conference Proceedings Book, pp. 259-265, July, Cape Town.
Hansemark O. C. (1998). The effects of an entrepreneurship programme on Need for Achievement and Locus of Control of reinforcement, Inte Jnl of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 4, No. 1, pp. 28-50.
Asa Lindholm Dahlstrand, (2007). Technology-based entrepreneurship and regional development: the case of Sweden, European Business Review, Vol. 19 No. 5, pp. 373-386
Zeleny M. (1986).  Hich technology management, Human system management, vol. 6, p.p. 109-12.
Khalil T.M. (1993). Management of technology education for 21st century, productivity and quality frontier, 2d ed. Industrial engineering and management press.
McDaniel; Bruce; (2002). Entrepreneurship and innovation: an economic approach by M. E. Sharpe, Inc.
Blanco, S. (2007). How techno-entrepreneurs build a potentially exciting future? pp. 3-25, in: Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, edited by Francois Therin, Edward Elgar.
Venkataraman S. (2004). Regional transformation through technological entrepreneurship, Journal of Business Venturing, vol.19, pp. 153-167.
Dorf R. C.; Byers T. H. (2005). Technology Ventures: From Idea to Enterprise. McGraw-Hill.
Shane S.; Venkataraman S. (2003). Guest editors` introduction to the special issue on technology entrepreneurship, Research Policy, vol. 32, p.p. 181-184.
The Canadian Academy of Engineering; Wealth through technological entrepreneurship. The Canadian Academy of Engineering, Ottawa, 1998.
Peng X.; Ni X.; Yao C. (2008) The Influence of Governance Form on the Utility of Corporate Technological Entrepreneurship Activities, an Empirical Studies on Chinese Bio-Pharmaceutical Industry. IEEE.
Petti C. (N. D.). Cases in Technological Entrepreneurship: Converting Ideas into Value, Edited by Claudio Petti. Edward