بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی در سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب

2 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک.

3 استادیار تهران جنوب

چکیده

سرمایه ی انسانی شامل شایستگی ها، دانش، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه اجتماعی می‌تواند‌ مزایایی‌ در‌ راستای انتظام و انسجام درونـی و کـارکردی سـیستم در جهت تحقق اهداف و مطلوبیت‌های مورد نظر برای‌ سازمان‌ها به ارمغان آورد. پس شایسته توجه و تـوسعه اسـت توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم‌ توجه‌ به‌ ملزومات و بسترسازی مناسب در این زمینه است. این تحقیق به بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی در سازمان های دولتی می پردازد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان و پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران است که به موضوع تحقیق آگاهی داشته و حجم آنها 175 نفر و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 120 نفر تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روش های آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss 23و PLSصورت گرفت. جهت بررسی اعتبار مدل، از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و سایر آزمون های آماری مربوطه استفاده شد. در بحث اعتبارسنجی نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخص های مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیین شده، روایی متقاطع شاخص افزونگی بود. بر مبنای تحلیل ها، عوامل مختلفی شرایط سرمایه اجتماعی در سازمان دولتی را فراهم می آورند که می توان آنها را در پنج مقوله فرعی ویژگی های کارمندان، نقش مدیریت در سازمان، استراتژی سازمان، نیروی انسانی و بستر های فرهنگی جا داده شدند که باعث ایجاد و توسعه پدیده سرمایه اجتماعی (مقوله محوری) می شوند.

کلیدواژه‌ها


اجتهادی، م. (1386)، " سرمایه اجتماعی "، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 53.
امیرمظاهری، ام، کاشانی، م، رستم‌پور واجاری،م. (1399). مقایسة جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت ‌زندگی سالمندان سنتی و مدرن (مورد مطالعه: سالمندان شهر رشت). مجله علمی "مدیریت سرمایه‌اجتماعی، دوره7، شماره4، صص611-587.
ایران‌پور، ی، شیری، ع، عظیم زاده، ش. (1399). تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری (مطالعة موردی: جوانان (18 تا 29) بزهکار و عادی شهر کرج).  مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، سال هفتم، شماره 4، ص586-563.
تمنا، س،صمدی، س،(1395)،رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره1، 1395،صص126-99.
تهرانی فدایی، ا؛ سلیمی، م، مستحفظیان،م. (1399) ارائه الگوی پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد کیفی داده بنیاد، مدیریت فرهنگ سازمانی ، دوره 18 ، شماره 3 ، پاییز 1399،صص 611 -585 .
جعفری نیا، غ (1399). بررسی تأثیر سرمایه‌اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی:شهربوشهر). فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، سال دهم، شماره37، صص 150-141.
حسین زاده ، ع ؛ رشیدی ، س؛ رستمی،ا. (1399) مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی : جوانان شهر خرم آباد )، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره52،صص312-294.
رحمانی، م و کاووسی، ا.(1387)، «اندازه گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش های دولتی و خصوصی» انتشارات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم.
رهبری بنا، م ؛ دماری، ب ؛ المدنی ، ح ؛ میرزایی ، ح. (1399) بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین کارگران محیط های صنعتی در ایران ، دوره 17،شماره 44 ،صص 58-32.
زین الدینی میمند ، ف ، عبدلی ، ا. (1399) نقش پیش بینی کننده سرمایه اجتماعی در سلامت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه : اداره های پست استان خراسان جنوبی ) ، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان سال پانزدهم، شماره اول ،صص94-57.
سرگزی ح، محمدی آریا ع.(1393). رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در مراکز آموزش عالی استان گلستان. رفاه اجتماعی، سال چهاردم، شماره55، صص۱۳۵-۱۶۶.
صلحی ، م؛ یوسفی ، ج؛ خسروی،ب؛ فتاحی ، ا؛ رستاقی ، ص.(1399) رابطه بین متغیرهای زمینه ای و سرمایه ای اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ایران ، مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، دوره 27 ، شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1399 صص120-113 .
طالع زاری،م و سعیدی، پ.(1398)، "مروری جامع بر سرمایه اجتماعی"، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پیاپی ۱۲ (بهار ۱۳۹۸) صص 18-34.
عابدینی،م.(1397)، "ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی"، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی ، بهار 98، سال هفتم ،شماره 1 ، صص 31- 54
عسگریان، م؛ دهقان نجم آبادی؛ ب.( 1394 )، "تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 3 ( پیاپی 14 )، صص 145- 174
فیلد، جان (1396). سرمایة اجتمـاعی، ترجمة غلام‌رضا غفاری، حسین رمضانی، تهران، کویر.
کوچی،ج؛ صلاجقه ،ع؛ قربانی، م؛ رضایی،ع.(1399) تحلیل الگوی ساختاری سرمایه اجتماعی درون گروهی بهره برداران منابع آب (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز پایین دست سد درو دوزن فارس)، مرتبع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران دوره 73 ، شماره 3 ، صص 511- 499
مرادی ، س. (1399). تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تسهیم دانش در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شماره 42، صص 215-230.
محمدی، ن؛ ابراهیمی، م. (1394)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی کارمندان اداره آموزش و پرورش شهر کرمان، مدیریت سرمایه اجتماعی،دوره 2،شماره4، ،صص564-547.
نادمی،د. (1390) بررسی جامعه شناختی سرمایه اجتماعی ، فصلنامه برگ فرهنگ، شماره 23، صص35-8.
نصری، ح. (1398).شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری برکاهش معوقات بانکی بانک مهراقتصاد شرق استان مازندران، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1398، موسسه آموزش عالی آبان هراز، دانشکده علوم انسانی.
 
Chung T chih- Hsun؛ chen shyh - ger؛ chuang, ching –wen (2013). Human Resource Management practices and Organizational social capital:The Role of Industral characteristics. Gournal of Business Research 66 ,pp.678-687.
Eriksson, Malin; Lindgren, Urban;  IvarssonNawi Ng, Anneli (2019) The effect of neighbourhood social capital on child injuries: A gender-stratified analysis, Health & Place, Volume 60, November 2019, 102205: pp 1-10.
Kim Dongkyu, Mi-son Kim, Natasha Altema McNeely  (2021).Data on race, inequality, and social capital in the U.S. counties. journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib
Marschlich Sarah, Ingenhoff  Diana.(2021).Stakeholder engagement in a multicultural context: The contribution of (personal) relationship cultivation to social capital. journal homepage: www.elsevier.com/locate/pubrev.
Olamide Oluwabusola Akintimehin , Anthony Abiodun Eniola , Oluwatobi Joseph Alabi ,Damilola Felix Eluyela , Wisdom Okere , Emmanuel Ozordi. (2019). Social capital and its effect on business performance in the Nigeria informal sector. journal homepage: www.heliyon.com
Sabine R. Bakker, Paul H.J. Hendriks, Hubert P.L.M. Korzilius  (2021).Let it go or let it grow? Personal network development and the mobilization of intra-organizationalsocialcapital.journalhomepage: www.elsevier.com/locate/socnet
Wanxiang Cai , Friedemann Polzin, Erik Stam (2021).Crowdfunding and social capital: A systematic review using a
dynamic perspective. Contents lists available at ScienceDirect.
William T.Story.(2015). Social capital and health in the least developed countries: A critical review of the literature and implications for a future research agenda.Department of Health Management and Policy, University of Michigan.