بررسی امکانسنجی کاربرد فضایل عقلانی در پزشکان در زمان مواجهه با بیماری های نوپدید(مطالعه موردی کووید 19)

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد

10.22034/popsci.2022.309333.1134

چکیده

یکی از مهمترین وظایف مراکز آموزشی درمانی جامعه، تربیت پزشکانی است که روش های صحیح مقابله با بیماری های نوپدید را داشته باشند که اگر زمانی در جامعه بیماری نوپدیدی گسترش پیدا کرد، به درستی با آن مقابله کنند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی کاربرد فضایل عقلانی در پزشکان در رویارویی با بیماری های نوپدید از قبیل کووید- 19 است. معرفت شناسی فضیلت از رویکردهای نوین در فلسفه معاصر است که با توجه و تمرکز بر فضایل عقلانی و تاکید بر نقش آنها در کسب و انتقال دانش، مجموعه ارزشمندی از ابزارها را در اختیار پزشکان فراهم می آورد تا روش درست مواجه شدن با بیماری های نوپدید را آموزش ببینند و در مواقع لزوم به کار گیرند.در این پژوهش اطلاعات به صورت هدفمند به شیوه کتابخانه ای- اسنادی گرداوری شده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که فضایل عقلانی همچون کنجکاوی، گشوده ذهنی، شجاعت عقلانی، بخشش عقلانی، نکته بینی، استقلال عقلانی، فروتنی عقلانی و... می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویارویی صحیح تری با ویروس کووید- 19 و بیماری های نوپدیدی که ممکن است در آینده شیوع پیدا کنند، داشته باشند و در نتیجه جامعه پزشکی و مردم آسیب کمتری از این بیماری ها ببینند.

کلیدواژه‌ها


- Aristotle (2002) Nicomachean ethics, translated by Seyed Abolghasempour Hosseini, Tehran, Tehran University Press . [in Persian].
- Elder, Linda ,1398, the miniature guide to art of asking essential question, translated by Ali Sahrb Zamani, second edition, Akhtalan book. [in Persian].
-- Elder, Linda and Paul Richard, 1399, Critical thining: tools for taking of your professional life, translated by Akbar Soltani and Maryam Aghazade, third edition, Akhtalan book, [in Persian].
- Khodaparast, Amir Hossein, 1397, Religious Belief and Intellectual Virtue: The Evolution of the Ethics of Religious Belief in Interaction with Zagbebski's Virtuous Epistemology, Tehran, Hermes Publications, [in Persian].
- Ghazimoradi, Hasan, 1399, An introduction to critical thinking: measuring critical thinking and non-critical, third edition, Akhtalan book, [in Persian].
- Malekian, Mostafa, 1390, Necessary conditions of moral education, a series of speech lesson booklets, implemented by Farzaneh Dashti, [in Persian].
- Baehr Jason, 2010,Inquirin Mind (On interllectual Virtue and Virtue Epistemology),Oxford University Press.
- Benson, John (1987), Who Is the Autonomous Man? "In Kruschwitz and Roberts 1987.
- Code, 1987, Epistemic Responsibility, Hanover, N.H: University Press of New England for Brown University Press
- Goldman, Alvin. 1992, Epistemic folkways and scientific epistemology. In Liaisons: philosophy meets the cognitive and social sciences. Cambridge: MIT press.
-------------, 2001, Liaions: philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Cambridge. MIT press. ##
- Greco, John. 2002. “Virtues in Epistemology,” Oxford Handbook of Epistemology, ed. Paul Moser (New York: Oxford UP).
- IIhan, Inan, 2112, the philosophy of curiosity, Routledge studies in contemporary philosophy.
- Hursthous, Rosalind, 1999, on virtue Ethics, , Oxford: Oxford University press.
 
- Lai, chih-cheng and Tzu-ping shih, wen-chien Ko, Hung-jen Tang, Po-Ren Hsueh,2020, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2(SARS- CoV-2) and coronavirus disease- 2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges,Journal Pre-proof.
- Lambe, john, 2114, How to be critically open-minded a psychological and historical analysis, Palgara and Macmillan.
-Napier, Stephen (2008), Virtue Epistemology, Continuum International Publishing Group.
- Rezabakhsh Aysa and   Alireza Ala, sepideh HassanpourKhodaei, 2020, Novel Coronavirus(Covid-19): A New Emerging Pandemic threat, Jornal of Research in Clinical medicine.
- Slote, M(2001), Morals from Motives, Oxford: Oxford University press.
- Sosa, Ernest, 1991, Knowledge in Perspective, Cambridg University Press. .
- Turri, John and Ernest Sosa, Virtue Epistemology, Forthcoming in the Encyclopedia of philosophy and the Social Sciences(sage).
- Zagzebski, Linda 1996. Virtues of the Mind: an inquiry into the natur of virtue and ethical foundations of knowledge, (New York: Cambridge University Press), second edition.
- ------------ (2009), On Epistemology, Wadsworth Cengage Learning.
- Wright, Sara, 2009: The Proper Structure of the Intellectual Virtues, The Southern Journal of Philosophy. Vol. XII.pp 91-111.
- Yuen kit-san and Zi-wei Ye,sin-Yee Fung,chi-ping Chan and Dong- Yan jin,2020, SARS-COV-2 and COVID-19: The most important research questions, Research Highlight.