ارتباط بین اخلا ق حرفه ای و سلامت سازمانی حسابرسان و حسابداران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور فراهان، اراک، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور فراهان، اراک، ایران

10.22034/popsci.2021.306905.1132

چکیده

اخلاق ریشه در سرشت انسان (عقل و احساس) دارد. معنویت انسان واقعیتی فطری و لایتناهی و رعایت اخلاق یکی از مظاهر این معنویت و مبنای اولیه ی زندگی اجتماعی است. در حرفه ی حسابداری و حسابرسی اخلاق حرفه ای شاخص اندازه گیری رفتار مناسب و ابزاری جهت تعیین روابط درست از نادرست است. از طرفی سلامت سازمانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن سازمان علاوه بر این که در محیط خود پایدار می ماند، در دراز مدت قادر است به اندازه ی کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی های لازم برای بقای خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد. با توجه به این مهم هدف از انجام این پژوهش سنجش ارتباط بین اخلا ق حرفه ای و سلامت سازمانی در بین جامعه حسابداران و حسابرسان می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی حسابداران و حسابرسان اداره امور اقتصاد و دارایی شهر اراک و وزارت اقتصاد و دارایی شهر تهران می باشد که از میان آنها به روش نمونه گیری غیر تصادفی تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی می باشد. یافته ها توسط نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی حسابداران و حسابرسان تفاوت معنا داری وجود دارد همچنین اخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی در میان زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


اردلان ، محمد رضا ،و همکاران (1391). بررسی رابطه ی بین ویژگیهای شخصیتی با کنترل خانوادگی کارکنان با سلامت سازمانی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،شماره1، صص91-101.
اسلامی، سیامک، مفاخری نیا، فرانک (1391). ارزیابی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای حسابداران(مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کردستان، شهرستان سنندج، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، 27 و 28 اردیبهشت، صص 67-73. 
اعتمادی،حسین و دیانتی دیلمه،زهرا ( 1388 ). تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکتها، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال چهارم،شماره های 1و2: 11-20.
 بهروان، حسین، سعیدی، رقیه ( 1388).  عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی، دو فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 6، شماره 2: 181-199.
قاسم زاده، ابوالفضل، و همکاران (1392). رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،‌ سال نهم، شماره 2، صص1-8.
حساس یگانه، یحیی، مقصودی، امید (1390).  ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، دوره 6، شماره 1: 62-73.
حسینی، سید مهدی، مهدی زاده اشرفی، علی (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، پژوهشگر، دوره 7، شماره 18: 9-16.
رحمتی، حسینعلی ( 1387). نقد فلسفه ی اخلاق فمینیستی ، پژوهش زنان، شماره 4: 109-126.
 رویایی، رمضانعلی و ابراهیمی، محمد (1393). بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اخلاق، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 25، بهار 94، صفحات: 71-88. 
سرلک، نرگس،( 1387). اخلاق حسابداری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و2: 71-82.
سرمدی، محمد رضا، شالباف، عذرا ( 1386). اخلاق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر، اخلاق در علوم و فناوری، شماره 3-4: 99-110 .
شریفی، اصغر، آقاسی، صدیقه (1389). بررسی رابطه بین عملکرد مدیران و سلامت سازمانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول ، شماره 4: 149-168.
شریفی، سمانه، سلیمی، قربانعلی، احمدی، سید احمد (1389).  بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 4: 18-13.
کاویان، بهنام ( 1384) . بررسی اخلاق کاری در بخش دولتی و خصوصی، تدبیر، 165: 45-49.
فروغی، میثم. جعفری، علیرضا و  نادری بنی، رحمت اله (1393). عوامل مؤثر بر قضاوتهای اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال ششم، شماره 22، تابستان، صفحات:331-339.
مهدوی غلامحسین, صفدر، علی پور (1389). رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها، مجله دانش حسابداری،شماره 2: 33-53
مهران، فیروزه (1379). میزان آشنایی مدیر با اصول مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر کارایی مدیران دوره متوسطه شهرستان خرم آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، کتابخانه مرکز آموزش ، پژوهش و پژوهشهای ضمن خدمت، شماره 19: 84.
میرکمالی، محمد و ملکی نیا، عماد،( 1387 ). بررسی بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره چهارم، صص 113-133.
نیازآذری، کیومرث، عنایتی، ترانه، بهنام فر، رضا، کهرودی، زهرا ( 1393) .رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی"، مرکز پژوهشات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران ، نشریه پرستاری ایران، دروه 27، شماره 87، 34-42.
نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون، طلوعی اشلقی، عباس، تقی پوریان، یوسف ( 1393). ارزیابی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت (بااستفاده از تکنیک آنتروپی –فازی) ، فصلنامه حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره 20: 49-66.
وکیلی، خاتون، شفیع زاده، حمید، مرادی رکابدارکلایی، سعید، (1390). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه ، فصلنامه رساله مدیریت دولتی، سال دوم، شماره چهارم: 107-118.
 هال، ریچارد اچ،( 2005). سازمان، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 377-392.
یزدی فر، حسن،( 1393). اخلاق در حسابداری، ماهنامه اوراق بهادار،شماره 56 و 57، آبان و آذر: 59.
 
Allen, j., Davis, D., )1993(. Assessing Some Determinant Effects of Ethical Consulting Behavior- The Case Study of Personal and Professional Values, Journal of Business Ethics, 12, 449-458. 
Davidson, R. A., Douglas P. C. and Schwartz, B. N., (2000). Differences in Ethical Judgments between Male and Female Accountants. Working Paper: 1-24.
Fleming, A. I. M., (1996). Ethics and Accounting Education in the UK - a professional approach, Accounting Education, http://www.informaworld.com
Greenfield, A. C.  (2008). The Effect of Ethical Orientation and Professional Commitment on Earnings Management Behavior, Journal of Business Ethics, 83:419–434.
Harvey S.J (2000). Reinforcing Ethical Decision Making through Organization Structure, Journal of Business Ethics, 28: 43-58.
Houghton, K. & Trotman, K. 2003, "Review of KPMG Australia's Processes and policies in respect of independence, Conflict of Interest and Quality Controls'(November), http://www.kpmg.com.au
Jinseok S. Chun, Yuhyung Shin, Jin NamChoi and Min Soo Kim. (2013). How Does Corporate Ethics Contribute to Firms Financial Performance? The Mediating Role of Collective Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Management, Vol 23, no 8.331-352.
Shawver, T. J., Bancroft, P. C. and Sennetti, J. T.  (2003). Gender Differences in Ethical Orientation and Evaluation by IPO Accountants”, Working Paper. 1-34.
Singhapakdi, A. (1999). Perceived Importance of Ethics and Ethical Decisions in Marketing, Journal of Business Research, Vol. 45, 89-99.
Twigg, N. W., Fuller, J. B., and Hester, K. (2007). Transformational Leadership in Labor Organizations: The Effects on Union Citizenship Behaviors, Journal of Labor Research, Vol 29, No 1: 27-41
Valentine S. (2010).Human resource management, ethical context, and personnel consequences: A commentary essay”, Journal of Business Research, Vol.  63, Issue 8: 908–910.
Velayutham, S. (2003). The accounting professions code of ethics: Is it a code of ethics or a code of quality assurance?, Critical Perspectives on accounting, 14, 483-503.