بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایة انسانی بیمارستانی در حوزة مدیریت ویروس کووید-19

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ایران

2 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و پزشکی گرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

3 مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

4 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ، سازمان پزشکی قانونی ، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایة انسانی بیمارستانی در حوزة مدیریت ویروس کووید-19 طراحی گردید. روش مورد مطالعه در این پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعة آماری بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و بخش کمی شامل مدیران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. روش آماری شامل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که در مجموع 22 زیرگویه در 5 دسته عوامل رهبری، عوامل شغلی، زیرساخت‌های اطلاعاتی، مسائل آموزشی و جنبه‌های نظارتی دسته‌بندی شدند. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد که این عوامل نقش مهمی در شکل گیری سرمایة انسانی بیمارستانی در حوزة مدیریت ویروس کووید -19 داشت. ماهیت بحرانی ویروس کووید-19 همچنین سبب گردیده است تا ضمن اهمیت سرمایه انسانی، جنبه های مختلفی در جهت ایجاد بستر اولیه در شکل گیری سرمایه انسانی بیمارستانی در حوزه مدیریت ویروس کووید-19 عوامل مختلفی تأثیرگذار باشد. ماهیت بحرانی ویروس کووید-19 همچنین سبب گردیده است تا ضمن اهمیت سرمایه انسانی، جنبه های مختلفی در جهت ایجاد بستر اولیه در شکل گیری سرمایه انسانی بیمارستانی در حوزه مدیریت ویروس کووید-19 عوامل مختلفی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


 • Ahani, A., & Nilashi, M. (2020). Coronavirus Outbreak and its Impacts on Global Economy: The Role of Social Network Sites. Journal of Soft Computing and Decision Support Systems, 7(2), 19-22.‏
 • Armocida, B., Formenti, B., Ussai, S., Palestra, F., & Missoni, E. (2020). The Italian health system and the COVID-19 challenge. The Lancet Public Health, 5(5), e253.
 • Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. The International Journal of Human Resource Management, 29(1), 34-67.
 • Caligiuri, P., De Cieri, H., Minbaeva, D., Verbeke, A., & Zimmermann, A. (2020). International HRM insights for navigating the COVID-19 pandemic: Implications for future research and practice. Journal of International Business Studies, 1.
 • Cascella, M., Rajnik, M., Cuomo, A., Dulebohn, S. C., & Di Napoli, R. (2020). Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.‏
 • Chowdhury, S. (2020). The ‘4V’Approach in Strategic Human Resources Management Post-COVID-19. International Journal of Engineering and Management Research, 10(4).
 • Christensen, J., Aarøe, L., Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. P. (2020). Human Capital and Administrative Burden: The Role of Cognitive Resources in Citizen‐State Interactions. Public Administration Review, 80(1), 127-136.
 • Di Fabio, A., & Peiró, J. M. (2018). Human Capital Sustainability Leadership to promote sustainable development and healthy organizations: A new scale. Sustainability, 10(7), 2413.
 • Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephan, U. (2016). Human capital in social and commercial entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(4), 449-467.
 • Hsu, I. C. (2008). Knowledge sharing practices as a facilitating factor for improving organizational performance through human capital: A preliminary test. Expert Systems with applications, 35(3), 1316-1326.
 • Huseynov, A. (2020). How will covid-19 affect human resources management in azerbaijan? Is covid-19 is a threat or a chance for human resources management in azerbaijan? Economic and Social Development: Book of Proceedings, 4, 304-312.
 • Kartakoullis, N., Pouloukas, S., Loizou, C., Webb, E., & Karlis, G. (2019). The State of Condition of Sport in Cyprus: a Study of the Cyprus Sport Organization and Sports Federations of Cyprus. Gymnasium, 19(1 (Supplement)), 164-177.‏
 • Maudos, J., Pastor, J. M., & Serrano, L. (1999). Total factor productivity measurement and human capital in OECD countries. Economics letters, 63(1), 39-44.
 • Michelsen, C., Baldi, G., Dany-Knedlik, G., Engerer, H., Gebauer, S., & Rieth, M. (2020). Coronavirus Causing Major Economic Shock to the Global Economy: DIW Economic Outlook. DIW Weekly Report, 10(12), 180-182.‏
 • Novel, C. P. E. R. E. (2020). The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Zhonghua liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 41(2), 145.‏
 • Odoardi, I., & Muratore, F. (2019). The role of human capital after the crisis in Italy: A regional analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 66, 58-67.
 • Rani, R. (2020). The Impact of Corona Virus on Indian Economy. Studies in Indian Place Names, 40(60), 3618-3626.‏
 • Teixeira, A. A., & Queirós, A. S. (2016). Economic growth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis. Research policy, 45(8), 1636-1648.
 • Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & GAO, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet, 395(10223), 470-473.‏