بکارگیری نوآوری اجتماعی جهت حل معضل کودکان کار با استفاده از تفکر سیستمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/popsci.2022.288693.1096

چکیده

کودکان کار در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران تبدیل به معضل اجتماعی شده‌اند و کمک‌های دولت یا موسسات خیریه‌ نتوانسته این مشکل را حل نماید. این پژوهش قصد دارد تا با شناسایی مشکلات کودکان کار در شهر تهران به ارائه راهکاری برای حل این معضل بپردازد. سوال اصلی این است که چرا برخی از کودکان حاضر می شوند در محیط ناامنی مانند خیابانها کار کنند؟. پژوهش سعی دارد از نوآوری اجتماعی استفاده کند، چراکه جهت رفع مشکل نیاز به همکاری همه‌ی افراد مرتبط و ذینفع است. پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی انجام شده و مدل فرآیند تغییر اجتماعی چهار-مرحله‌ای و روش تحقیق اقدام پژوهی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت پیشنهادها در دو بخش راهکار فوری و راه-حل‌های بنیادی ارائه گردید و در نهایت راهکار منتخب اشتغال با استفاده کشت و بسته‌بندی گیاهان دارویی تایید گردید. در این پروژه 46 کودک کار و خانواده آن‎ها مشارکت داشتند و یافته‎ها حاکی از رضایت همه‎ی آنها از کل فرایند و دستاوردهای مفید آن است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


آزبورگ، توماس و شمیدپیتر، رنه(1397). نوآوری اجتماعی راه حل­هایی برای آینده پایدار،ترجمه: سعدآبادی، علی­اصغر، دانشگاه امام صادق(ع).
اشمیت، جولیا (1394). نقش نوآوری اجتماعی در موفقیت کسب وکار ، ترجمه:علی اصغر سعد آبادی، آرمین گلچین، حسین مقدسیان، انتشارات شرکت انستیتو ایزایران.
بینش، مسعود؛ (1390)، موانع تفکر سیستمی، صنعت خودرو، شماره 158، صفحه 24-28.
پیتر استرو، دیوید (1399). تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی، ترجمه علی­اصغر سعدآبادی و ندا آرامی پور ، دانشگاه امام صادق(ع).
خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید (1395). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران، نگاه دانش.
سعدآبادی، علی اصغر و دیگران ،(1395)، چرخه حیات نوآوری اجتماعی، مدیریت توسعه فناوری، 4(3), 95-69.
طلسچی­یکتا، جواد،  (1395). مجموعه یادداشتها و مقالات انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران (یکساله پاییز 94 الی پاییز 95) ، مددکاران اجتماعی ایرانیان، سخنوران.
عبادی، غلامحسن (1387). روش تحقیق اقدام پژوهی در مدارس، 3 :71 -73·
قادری، سلمان، (1396)، مصیبت­های کودکان کار و خیابان، پایگاه رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان.
قادری، سلمان( ۱۳۹۵)؛ جامعه شناسی آسیب های اجتماعی ، انتشارات آرون.
کشتکار هرانکی، مهران؛ (1395)، طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری، توسعه کار آفرینی، 9 (4)، 690-671.
گلد اسمیت، استفان؛(1395). قدرت نوآوری اجتماعی:کارآفرینان مدنی چگونه شبکه‌های درون اجتماع را برای دست‌یابی به منفعت بر می­انگیزانند، ترجمه: سعدآبادی، علی­اصغر؛ افتخاری، حسین، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.
مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران(1395). فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی، برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, 7 (26), 101-138.
مبینی دهکردی، علی؛کشتکار هرانکی، مهران؛ (1394)، نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری، 4 (2)،134-115.
مدوز، دنلا (1393) ، تفکر سیستمی، ترجمه عادل آذر و حامد فلاح تفتی، دانشگاه امام صادق.
مسعودی پور ،سعید، (۱۳۹۷)، تبیین ابعاد بخشش خیرخواهانه از منظر دینی و بررسی وضعیت موجود، راهبرد فرهنگ،  ۴۲، 145-123.
مسعودی پور،سعید ،باقری نصرآبادی ،محسن ،(1397)، اولویت بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانی بخش دولتی و غیر دولتی ایران در حوزه­ی خیریه­ها، سیاست گذاری عمومی ، ۴(۳)، 151-148.
مفتاحی, هادی؛ وفایی, فرهاد؛ نمامیان, فرشید؛,ویسه، سید مهدی(1398). طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تأمین. توسعه کارآفرینی, 12 (3): 421-440.
نحریر، بتول؛ عبادی، عباس؛ ونکی، زهره؛ خادم الحسینی، محمد؛ مختاری نوروزی، جمیله (1394). کاربرد اقدام پژوهی در آموزش پرستاری، پژوهش سـلامت، 1(1)، 59-67.
نیازی، محسن( ۱۳۸۷)؛ کودکان خیابانی، انتشارات ثامن الحجج و علم و دانش.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، (1398)، ویژه نامه مبارزه با کار کودک،.
Ali, M., Shahabb, S., Ushijimaa, H., and Muynck, A., (2004), Street children in Pakistan: A situational analysis of social conditions and nutritional status. Social Science & Medicine, 59: 1707–1717.
Bademci, H. & Karadayı, E. & de Zulueta, F. (2015). Attachment Intervention through Peer-Based Interaction: Working with Istanbul’s Street Boys in a University Setting. Children and Youth Services Review, 49: 20-31.
Beers, Henk van. (1996). A Plea for a child-centred approach in research with street children. Childhood 3:195-201.
BriceSenou, R., Dégila, J.,Chabi Adjobo, E.,Priscilla M.Djossou, A., (2019), Blockchain for Child Labour Decrease in Cocoa Production in West and Central Africa, IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2710-2715.
Chong, A. and Yáñez-Pagans, M. (2019), Not so fast! Cash transfers can increase child labor: Evidence for Bolivia, Economics Letters, 179, 57-61.
Chow, J.C.C., Ren, C., Mathias, B., & Liu,J.(2019).InterBoxes: A social innovation in education in rural China, Children and Youth Services Review,101, 217-224.
Corbett, S & Fikkert, B. (2009), When Helping Hurts: How to alleviate poverty without hurting the poor and yourself, Chicago Moody publishing.
Edwards-Schachter, M. E., Matti, C. E. & Alcántara, E. (2012), Fostering Quality of Life through Social Innovation: A Living Lab Methodology Study Case, Review of Policy Research,. 29: 672–692.
Gao, Y., Atkinson-Sheppard, S., Yu, Y., and Xiong, G. (2018), A review of the national policies on street children in China, Children and Youth Services Review, 93,79-87.
Gossling, Stefan, Kim Schumacher, Marie Morelle, Ralf Berger and Nadine Heck. 2004. Tourism and street children in Antananarivo, Madagascar. Tourism and Hospitality Research, 5(2): 131-149.
Higginbottom GM. (2004), Sampling issues in qualitative research, Nurse Research; 12(1), 7-19.
Horton, R. (2015), Transparency & Trust in the Charity Sector, Centre for Social Innovation.
Jessop, B., Moulaert, F.,Hulgard, L., & Hamdouch, A.(2013).Social innovation research:a new stage in innovation analysis.The international handbook on social innovation: Collective action,social learning and transdisciplinary research,110-130.
Lam, DOB, and FC Cheng. (2012). Homeless People: Street Children in Asia. Home and Homelessness: 132-136.
Lettice, F. & Parekh, M. (2010), The social innovation process: themes, challenges and implications for practice, International Journal of Technology Management, 51(1).
Mazigo, A.F., (2017).Promoting social innovation through action research: evidence from an empirical study in the fisheries sector of Ukerewe District in Tanzania. Journal of Human Development and Capabilities, 18(2), 239-257.
Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan G., (2010), The open book of social innovation. The Foundation/NESTA, London.young
Pervez, T., Maritz, A., Waal, A., (2013), Innovation and Social Entrepreneurship at the Bottom of the Pyramid - A conceptual framework, SAJEMS Special Issue, 16, pp. 54-66.
Peters, D. (2014), The application of systems thinking in health: why use systems thinking?, Health Research Policy & Systems, 12(51).
Quattri, M. & Watkins, K., (2019), Child labour and education – A survey of slum settlements in Dhaka (Bangladesh), World Development Perspectives, 13, 50-66.
Reza, H., and R. Henly, J., (2018). Health crises, social support, and caregiving practices among street children in Bangladesh. Children and Youth Services Review: 1-49.
Sasaki, S., (2019), Majority size and conformity behavior in charitable giving: Field evidence from a donation-based crowdfunding platform in Japan, Journal of Economic Psychology, 70, 36-51.
Stroh, D.P., (2015), Systems Thinking for Social Change, Chelsea Green Publishing.
Woan, J., Lin, J., and Auerswald, C., (2013) The Health Status of Street Children and Youth in Low-and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Literature. Journal of Adolescent Health. 53: 314-321.
Wutoh, Anthony K., E. KuorKumoji, ZhenyiXue, Gregorina Campusano, Rita D. Wutoh, and Joseph R. (2006). HIV Knowledge and Sexual Risk Behaviors of Street Children in Takoradi, Ghana. AIDS and Behavior, 10 (2): 209-215.