طراحی مدل تبلیغات الکترونیکی کسب‌وکارهای نوظهور با رویکرد داده‌بنیاد و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل تبلیغات الکترونیکی کسب‌وکارهای نوظهور با رویکرد داده­بنیاد و مقایسه وضعیت موجود و مطلوب می­باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوة گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبة میدانی، جامعة آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان فروشگاه­های اینترنتی شهر تهران بودند که این افراد، به‌صورت هدفمند و گلوله­برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 15 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (32 گویه و در قالب هفت مؤلفه­، ویژگی­های فردی مخاطبان، زیرساخت­ها، ویژگی­های تبلیغ، کانال­های تبلیغ، سرانه استفاده از نت، شناخت و اعتبار برند و ایجاد ارزش به مشتری) و پرسشنامه هفت گویه­ای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب، در بین مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا به‌صورت آنلاین توزیع گردید (384 نفر). از آزمون تی زوجی به‌منظور مقایسه وضعیت موجود  و وضعیت مطلوب نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد که هر یک از شاخص­های ویژگی­های تبلیغ، زیرساخت­ها، ویژگی­های فردی مخاطبان، کانال­های تبلیغ، شناخت و اعتبار برند، سرانه استفاده از نت و ایجاد ارزش به مشتری به ترتیب از عوامل مدل تبلیغات الکترونیکی کسب‌وکارهای نوظهور می­باشد. همچنین تفاوت معنی­داری بین میانگین وضعیت موجود و میانگین وضعیت مطلوب در هر یک از شاخص­های شناسایی‌شده در خصوص عوامل مؤثر بر تبلیغات الکترونیکی وجود دارد (05/0 ≥ Sig)؛ بنابراین فروشگاه اینترنتی دیجی­کالا باید تدابیری جهت رفع فاصله وضعیت موجود و مطلوب عوامل مؤثر بر تبلیغات الکترونیکی خود اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها


حمیدی­زاده، محمدرضا، یزدانی، ناصر، عالم­تبریزی، اکبر و خورشیدی، غلامحسین (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 11، 99-81.
رحیم­نیا، فریبرز، اسلامی، قاسم و قادری، فرشاد (1398). بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه­های اجتماعی با تبلیغات الکترونیک به‌واسطه تصویر و آگاهی از برند. مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، سال هفتم، شماره 25، 64-51.
قطعی، حبیبه و شیخعلی­زاده، محبوب (1398). تأثیر تبلیغات الکترونیکی بر قصد خرید مشتریان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی درگیری ذهنی مصرف‌کننده. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - سال نهم ) هجدهم پیاپی (، شماره 18 (پیاپی 34)، 126-111.
محقر، علی، بزاززاده، سید حجت و اقبال، رویا (1396). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر تبلیغات اینترنتی در بازار ایران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک). پژوهش­های نوین در تصمیم­گیری، دوره 2، شماره 1، ‌177-149.
مهرانی، هرمز، صادقی، منصوره و صفدری، مجید (1396). تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف­کننده. (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول). فصلنامة پژوهش اجتماعی، سال 9، شماره 36، 170-139.
وظیفه­دوست، حسن، طیری، محمد و صمدی، عطا (1397). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر تبلیغات الکترونیکی در بازارهای باز. فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، پارس مدیر، شماره 11، 67-54.
یزدانی، ناصر (1393). بررسی و اعتبارسنجی الگوی تبلیغات الکترونیک فرش در تهران. دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و یکم، شماره 4، ‌46-33.
Achen, R.M. (2017).Measuring Social Media Marketing: Moving towards Relationship Marketing Methods. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 40, pp. 58-66.
Alrwashdeh, M., Jahmani, A., Ibrahim, B., Aljuhmani, H. Y (2019). Data to model the effects of perceived telecommunication service quality and value on the degree of user satisfaction and e-WOM among telecommunications users in North Cyprus. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib.
Balakrishnan, B. K., Dahnil, M. I., & Yi, W. J. (2014). The Impact of Social Media Marketing Medium toward Purchase Intention and Brand Loyalty among Generation Y. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 177-185.
Belen, B,”Emotions and salesperson propensity to leave: The effects of emotional intelligence and resilience”, Industrial Marketing Management, 2014. p4.
Brahim, S. B. (2016). The Impact of Online Advertising on Tunisian Consumers’ Purchase Intention, Journal of Marketing Research & Case Studies, 13-1.
Bu, Y., Parkinson, J., & Thaichon, P (2020). Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism. Australasian Marketing Journal, https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.01.001
Chitnis, A., Yadav, N., & Thomas, A. Examining the influence of In-App Advertising (IAA) on Tweens: A Qualitative Study.‏
Fourberg, N., Serpil, T. A. Ş., Wiewiorra, L., Godlovitch, I., De Streel, A., Jacquemin, H., ... & Lognoul, M. (2021). Online Advertising: The Impact of Targeted Advertising on Advertisers, Market Access and Consumer Choice.‏
Frempong, J., Chai, J., Ampaw, E. M., Amofah, D. O., Ansong, K. W (2019). The Relationship among Customer Operant Resources, Online Value Cocreation and Electronic-Word-of-mouth in Solid Waste Management Marketing. Of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119228.
Gaurav kumar Gadiraju. (2016).The Impact of Social Media on Sports Marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 26, pp. 146-156.
Ha, H. Y., John, J., John, J. D., & Chung, Y. K. (2016). Temporal Effects of Information from Social Networks on Online Behavior: The role of cognitive and affective trust. Internet Research, 26(1).
Hur, S., Lee, J. E., & Stoel, L. (2020). Fair trade advertising: Influences of information type and emotional appeal congruency. Journal of Marketing Communications, 26(2), 186-206.
Isabella G, Vieira VA. (2020). the effect of facial expression on emotional contagion and product evaluation in print advertising. RAUSP Management Journal.
Kang, J. (2020). The Effect of Ad Skepticism and Celebrity Preference on Brand Attitude Change in Celebrity‐Endorsed Advertising. Japanese Psychological Research, 62(1), 26-38.
Keller, J. V. V. V. (2020). Consumer Attitude toward E-Advertising from an Intercultural Perspective.‏
Li, B., & Yin, S. (2021). How perceived control affects advertising avoidance intention in a skippable advertising context: a moderated mediation model. Chinese Journal of Communication, 14(2), 157-175.‏
Ling, k. C., Piew, T. H., & Chai, L. T. The Determinants of Consumers' Attitude towards Advertising. Canadian Social Sience, 2010. 6(4),114-126
Mazaheri, E., Richard, M. O., Laroche, M. (2012). The role of emotions in online consumer behavior: a comparison of search, experience, and credence services. Journal of Services Marketing, 26 (7), 535-550. (In Persian)
Munsch, A. (2021). Millennial and generation Z digital marketing communication and advertising effectiveness: A qualitative exploration. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 31(1), 10-29.‏
Myers, S. D., Sen, S., & Alexandrov, A. The moderating effect of personality traits on attitudes toward advertisements: a contingency framework. Management & Marketing, 2010.5(3), 3-20.
Nesbitt, J., Manchanda, R., Smith, M. & Huhmann, B., (2011), “Effects of age, need for cognition, and affective intensity on advertising effectiveness”, Journal of Business Research, 64, 12-17.
Sulaiman, O., Yusufu, O. S., & Sadiq, H. (2021). Effect of digital advertising on consumer buying behaviour in Lokoja Metropolis. KIU Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 326-344.‏
Trana, G A., & Struttonb, D (2019). Comparing email and SNS users: Investigating e-servicescape, customer reviews, trust, loyalty and E-WOM. Journal of Retailing and Consumer Services, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.009.
Tweni, A., & Tlapana, T. (2021). The Influence of Online Advertising on Purchasing Patterns of Customers in the Eastern Cape. Global Media Journal, 19(40), 1-6.‏
Yang, S., Carlson, J. R., & Chen, S. (2020). How augmented reality affects advertising effectiveness: The mediating effects of curiosity and attention toward the ad. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 102020.
Yang, S., Liu, Y., & Wu, X. (2021). 1+ 1< 2! Effects of Social Media Engagement and Advertising on Firm Value of Tourism and Hospitality Companies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 10963480211015361.‏
Yoon, H. (2015). Use of Social Networking Sites and Word-of-Mouth in Tourism Services. In Advances in Hospitality and Leisure (pp. 21-40). Emerald Group Publishing Limited.
Zhang, H., Liang, X., & Qi, Ch (2020). Investigating the impact of interpersonal closeness and social status on electronic word-of-mouth effectiveness. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.020.
Zhao, W. E. I., & Ji, C. H. E. N. (2019). The Application of Emotion Creative Strategy in Advertising Design. Journal of Literature and Art Studies, 9(10), 1088-1092.
Zhou, F., Mou, J., Su, Q., & Wu, Y. C. J. (2020). How does consumers' Perception of Sports Stars' Personal Brand Promote Consumers’ brand love? A mediation model of global brand equity. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 102-120.