شرکت‌های دانش بنیان زایشی: تعریف، نقش و گونه شناسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشدکارآفرینی، گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران( نویسنده مسئول

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اهمیت شرکت‌های دانش بنیان زایشی و تأثیر اقتصادی و اجتماعی آنها از طریق تجاری‌سازی تحقیقات مبتنی بر دانشگاه به مدت طولانی موضوع مورد علاقه دانشگاهیان و سیاستگذاران بوده است. نقش فزاینده دانش، نوآوری و فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی باعث شده است که روابط دانشگاه، صنعت و دولت، چه از نظر ساختاری و چه از نظر شرایط امروزی، سه نهاد مذکور در عین کارکردی، دچار تحول اساسی شود. دانشگاه به‌عنوان پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی تبیین نماید و با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق و الزام بر حمایت‌های پژوهشی، از نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش بنیان زایشی استفاده نماید. امروزه شرکت‌های دانش بنیان زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه‌ها مدنظر قرارگرفته و به‌عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی، عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان و نقش پررنگ آنها در انتقال فناوری و دانش موردتوجه قرار می‌گیرد. هدف این مطالعه معرفی و بررسی مفهوم، نقش و گونه‌های شرکت‎های دانش بنیان زایشی است. نتایج مطالعه نشان داد که شرکت‌های دانش بنیان زایشی به ‌عنوان شرکت‌های جدید برای بهره‌‌برداری از دانش تجاری، فناوری و یا نتایج تحقیقاتی که در یک دانشگاه ایجاد شدند، تعریف می‌شوند. شرکت‌های دانش بنیان زایشی به پنج دلیل مهم هستند: آنها اقتصاد منطقه‌ای خود را ارتقا می‌دهند، آنها برای تجاری‌سازی فناوری دانشگاهی مفید هستند، آنها به دانشگاه‌ها در کسب مأموریت اصلی پژوهشی و آموزشی خود کمک می‌کنند و درآمد بیشتری را برای دانشگاه‌ها نسبت به اعطای مجوز فناوری به شرکت‌های بیرونی فراهم می‌کنند. همچنین در دسته‌بندی که در مورد شرکت‌های دانش بنیان زایشی انجام‌ شده است، این شرکت‌ها در سه دسته مخترع محور؛ خریدار محور و سرمایه‌گذار محور  تقسیم‌بندی شده است. 

کلیدواژه‌ها


ابوالفضل کزازی، سید حبیب اله طباطبائیان، مهدی الیاسی، فاضل حاجی زاده ابراهیمی. (1396 )، ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش های مدیریت عمومی . 83-106.
پژوهش جهرمی،امین،  پورکریمی، جواد .(1394). نوع شناسی شرکت‌های دانشگاه بنیان دانشگاهی: رویکرد رده‌بندی. رهیافت 59. 33.
حکیمه حسنقلی پور، آرین قلی پور، طاهر روشندل اربطانی. (1390). موانع تجاری‌سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی 14. 183.
ذوالفقاری، عاطفه.، حجازی، سید رضا.، فرهودی، آ.. (1390). جایگاه شرکت‌های دانشگاه بنیان دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره 27.
ریحانه گودرزی، سید رسول حسینی، سید کمال طبائیان .(1397). چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی در ایران. توسعه کارآفرینی . 661-679.
شین، اسکات. (2004). کارآفرینی دانشگاهی شرکت‌های دانشگاه بنیان و خلق ثروت. ترجمه: محمد رسول الماسی فرد و رضا ملکی(1398). تهران: انتشارات مهکامه.
علی کاظمی، علی صفری، سهیلا اعرابی. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های زایشی دانشگاهی (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان). توسعه کارآفرینی 27. 119-137.
وحید فخر. 1397. شناسایی مؤلفه های کلیدی بر موفقیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان. کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
Aldrich, H. (1999). Organizations Evolving, London: Sage.
Bathelt H., Kogler D.F., Munro A.K. A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation 2010;30:519-532.
Berggren, E., & Lindholm Dahlstrand, Å. (2009). Creating an entrepreneurial region: Two waves of academic spin-offs from Halmstad University. European Planning Studies17(8), 1171-1189.
Block, J.H., Fisch, C.O. and Van Praag, M. (2017), “The Schumpeterian entrepreneur: a review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship”, Industry and Innovation, Vol. 24 No. 1, pp. 61-95.
Caniëls, M. C., & Van den Bosch, H. (2011). The role of higher education institutions in building regional innovation systems. Papers in Regional Science90(2), 271-286.
Christiansen, C. and J. Bower (1996). Customer power, strategic investment and the failure of leading firms’, Strategic Management Journal, 17, 197–218.
Criaco, G., Minola, T., Migliorini, P., & Serarols-Tarrés, C. (2014). “To have and have not”: Founders’ human capital and university start-up survival. The Journal of Technology Transfer, 39, 567-593.
Etzkowitz H, Webster A, Gebhardt C, and Terra B RC (2000) The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy 29(2): 313-330.
Fuster, E., Padilla-Meléndez, A., Lockett, N., & del-Águila-Obra, A. R. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia. Technological Forecasting and Social Change, 141, 219-231.
Goldstein, H. A. (2010). The "entrepreneurial turn" and regional economic development mission of universities. Annals of Regional Science, 44(1), 83–109.
Guerrero, M., Cunningham, J.A. and Urbano, D. (2015), “Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: an exploratory study of the United Kingdom”, Research Policy, Vol. 44No. 3, pp. 748-764.
Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43–74.
Hossinger, S. M., Chen, X., & Werner, A. (2020). Drivers, barriers and success factors of academic spin-offs: a systematic literature review. Management Review Quarterly70(1), 97-134.
Klofsten, M., & Jones-Evans, D. (2000). Comparing academic entrepreneurship in Europe–the case of Sweden and Ireland. Small Business Economics14(4), 299-309.
Iazzolino, G., Coniglio, I. M., Verteramo, S., & Giglio, C. (2019). University students and entrepreneurship: An empirical analysis on Italian Universities. Journal of Entrepreneurship Education.
Lerner, J. (1994). The importance of patent scope: an empirical analysis. The RAND Journal of Economics .319-333.
Lockett, A., Siegel, D., Wright, M., & Ensley, M. D. (2005). The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications. Research policy34(7), 981-993.
Mathisen, M. and Rasmussen, E. (2019), “The development, growth, and performance of university spin–offs: a critical review”, Journal of Technology Transfer, pp. 1-48.
Meoli M., Paleari S., Vismara S. Completing the technology transfer process: M&As of science-based IPOs. Small Business Economics 2013;40:227-248.
Migliori, S., Pittino, D., Consorti, A., & Lucianetti, L. (2019). The relationship between entrepreneurial orientation, market orientation and performance in university spin-offs. International Entrepreneurship and Management Journal15(3), 793-814.
Pavitt, K. and S. Wald (1971). The Conditions for Success in Technological Innovation, Paris: OECD.
Pratiwi, A., Sutopo, W., Zakaria, R., & Rasli, A. M. (2017). Formulating strategy through QSPM based on SWOT framework: A case study spin-off company in Malaysia. Advanced Science Letters, 23, 8646-8651.
Rippa, P., & Secundo, G. (2019). Digital academic entrepreneurship: The potential of digital technologies on academic entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change146, 900-911.
Roberts, E. B., & Eesley, C. E. (2011). Entrepreneurial impact: The role of MIT. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 7(1–2), 1-149.
Román-Martínez, I., Gómez-Miranda, M. E., & García-Muñoz, T. (2020). Economic Contribution of University Spin-Off: A Regional Study of the Spanish Case. In Examining the Role of Entrepreneurial Universities in Regional Development (pp. 215-240). IGI Global
. Shane, S. (2001). Technological opportunities and new firm creation. Management science47(2), 205-220.
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: time for a rethink?. British Journal of Management26(4), 582-595.
Smilor, R. W., Gibson, D. V., & Dietrich, G. B. (1990). University spin-out companies: technology startups from UT-Austin. Journal of Business Venturing, 5(1), 63-76.
Taheri, M., & van Geenhuizen, M. (2019). Knowledge relationships of university spin-off firms: Contrasting dynamics in global reach. Technological Forecasting and Social Change, 144, 193-204.
Teece, D. (1987). Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy’, in D. Teece (ed.), The Competitive Challenge, Cambridge, MA: Ballinger