آموزش کارآفرینانه؛ چیستی، چرایی و چگونگی انجام آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در گذشته باور بر این بود که کارآفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند و این ویژگی­ها مانند خلاقیت، مهارت تعامل انسانی و ریسک پذیری همراه آنان متولد می­گردد. بنابرین فرض اصلی این بود که کارآفرینی از طریق آموزش حاصل نمی­شود. اما امروزه کارآفرینی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است و از طریق آموزش باید دانش آن کسب گردد. در مقاله حاضر سه سوال اصلی مطرح است؛ 1) آموزش کارآفرینی چیست؟ 2) چرا آموزش کارآفرینی اهمیت دارد؟ 3) آموزش کارآفرینی چگونه انجام می­شود؟ این مقاله به شیوه مروری انجام شده است. برای یافتن مستندات مرتبط با سه سوال در پایگاه گوگل اسکولار و پایگاه جهاد دانشگاهی با استفاده از کلمات کلیدی تعداد بیش از 22 مقاله مرتبط بررسی شد. این مقاله در سه قسمت به همراه مدلهای جامعی ارائه شده است. در قسمت اول به مفهوم آموزش کارآفرینانه و واژه­های مرتبط با آن پرداخته می­شود. در قسمت دوم چرایی و اهمیت آموزش کارآفرینانه بیان می­گردد و در قسمت سوم چگونگی انجام آموزش کارآفرینانه در قالب مدل رفتاری آژن ارائه می­شود. سپس یک ابزار ایجاد ارزش و کارافرینی با نام نظریه امکان­گرایی معرفی گردید. نهایتا بر مبنای نتایج تحقیق جمع بندی و پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. حسن­زاده، محمد؛ ظهیرالدینی، مینوالسادات (1399). ارزیابی وضعیت کارآفرینی ایران بر اساس گزارشات دیده­بان جهانی کارآفرینی و مؤسسه جهانی کارآفرینی و توسعه طی چهار سال اخیر، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، تابستان 1399 شماره 37 (جلد هفتم)، 56-69.
 2. خاتون اسعدی خلیلی، نرجس، حق پرست، فاطمه(1392). مطالعه تطبیقی آموزش های کارآفرینی در ایران و سایر کشورها و ارائه راهکارهای مؤثرآموزش کارآفرینی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه ، شماره 162، 44-56.
 3. شکاری،عباس، زارعی سبهتی،احسان، یزدخواستی،علی (1395).نقش الگوی آموزش های کارآفرینی گدار کسب وکار KAB بر مهارت های کارآفرینی کارآموزان مراکزآموزش فنی وحرفه ای، نظریه و عمل در برنامه درسی، سال چهارم، شماره هفتم، 31-54.
 4. طغرایی، محمدتقی، میرواحدی، سیدسعید، هاشمی، سمیه (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسه، نوآوری­های آموزشی 59-82، 18-3
 5. مقصودی، سمیه (1395). بررسی روش‌های تدریس در آموزش کارآفرینی. نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (نما). سال چهارم، شماره اول، 70-63

 

 1. Ajzen, I. )1991(. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50, 179-211.
 2. Arvidsson, H. G., Coudounaris, D. N., & Arvidsson, R. (2020). The shift from causation to effectuation for international entrepreneurs: Attitudes and attitude change versus social representations. International Journal of Entrepreneurship, 24(3), 1-23.
 3. Bandura, A. )1997(. Self-efficacy: The exercise of control, W.H. Freeman, 158-166.
 4. Baggen, Y., Lans, T., & Gulikers, J. (2021). Making Entrepreneurship Education Available to All: Design Principles for Educational Programs Stimulating an Entrepreneurial Mindset. Entrepreneurship Education and Pedagogy, Available at: https://doi.org/10.1177/2515127420988517
 5. Cope, J. )2005(. Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29, 373-397.
 6. Erkkilä, K. )2000(. Entrepreneurial education: mapping the debates in the United States, the United Kingdom and Finland, Abingdon, Taylor & Francis.
 7. Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W. & Beechum, N. O. )2012(. Teaching Adolescents to Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance--A Critical Literature Review, ERIC.108 pages.
 8. Gibb, A. )2002(. In pursuit of a new `enterprise' and `entrepreneurship' paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4, 233-269.
 9. Gibb, A. )2008(. Entrepreneurship and enterprise education in schools and colleges: insights from UK practice. International Journal of Entrepreneurship Education, 6, 48.
 10. Imreh-Tóth, M., Imreh, S. (2014). Entrepreneurship Education for Responsible Innovation. Responsible Innovation, 73 pp. 73-83.
 11. Kyrö, P. )2005(. Entrepreneurial learning in a cross-cultural context challenges previous learning paradigm. In: Kyrö, P. & Carrier, C. (eds.) The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context. Hämeenlinna: University of Tampere, 213-220.
 12. Lackéus, M., Lundqvist, M. & Williams Middleton, K. )2013(. How can Entrepreneurship Bridge Between Traditional and Progressive Education? ECSB Entrepreneurship Education Conference. Aarhus, Denmark, 29–31.
 13. Moberg, K. )2014 (. Assessing the impact of Entrepreneurship Education - From ABC to PhD. Doctoral Thesis, Copenhagen Business School.
 14. Matalamäki, M. J. (2017). Effectuation, an emerging theory of entrepreneurship–towards a mature stage of the development. Journal of Small Business and Enterprise Development, pp. 928-949.
 15. Mwasalwiba, E. S. )2010(. Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education & Training, 52, 20-47.
 16. Omidi Najafabadi, M., Zamani, M., & Mirdamadi, M. (2016). Designing a model for entrepreneurial intentions of agricultural students. Journal of Education for Business, 91(6), 338-346.
 17. Perry, J. T., Chandler, G. N., & Markova, G. (2012). Entrepreneurial effectuation: a review and suggestions for future research. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 837-861.
 18. QAA. )2012(. Enterprise and entrepreneurship education: Guidance for UK higher education providers. Gloucester, UK: The Quality Assurance Agency for Higher Education.
 19. Sánchez, J. C. )2011(. University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7, 239-254.
 20. Sarasvathy, S. D. (2009). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Edward Elgar Publishing.                                                                                                              
 21. Volkmann, C., Wilson, K. E., Mariotti, S., Rabuzzi, D., Vyakarnam, S. & Sepulveda, A. )2009(. Educating the Next Wave of Entrepreneurs - Unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st Century. Geneva: World Economic Forum.
 22. Wong, P. K., Ho, Y. P. & Autio, E. )2005(. Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24, 335-350.
 23. Zhu, J., Bischoff, K. M., Kaap, E., Schmidt, D., Gielnik, M. M., & Frese, M. (2020). The effectiveness of an effectuation approach on opportunity identification and pursuit: Evidence from a randomized controlled field experiment. Academy of Management Learning & Education, (ja). Available at: https://doi.org/10.5465/amle.2017.0092