ارائۀ الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دورۀ ابتدایی شهرتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت،واحد تهران شمال، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی؛تهران، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد دماوند، دانشگاه ازاد اسلامی، دماوند، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پژوهش حاضر ارائه الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دوره ابتدایی شهر تهران بود. از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی و بر اساس رویکرد پژوهش، ترکیبی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعة آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزة مدیریت آموزشی و معلمان برجسته و موفق با سابقه طولانی در امر آموزش ابتدایی شامل شدند؛ که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری پرسشنامه تدوین شد که شامل 60 گویه و در قالب 11 مؤلفه بود که در بخش دوم (کمی) این پرسشنامه در بین کلیة نومعلمان ابتدایی (معلمان ابتدایی شهر تهران که دارای سابقه شغلی کمتر از 3 سال داشتند) توزیع گردید (جامعه آماری: 950 نفر، نمونه آماری: 270 نفر). در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی‌های دموگرافیک استفاده شد. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده‌ها و برای تحلیل مصاحبه‌ها از نرم‌افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. برای رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که شرایط زمینه‌ای، توسعه دانش و مهارت، ویژگی‌های فردی و سواد دیجیتالی از ابعاد اصلی الگوی توانمندسازی فناورانه نومعلمان دوره ابتدایی شهرتهران می‌باشد. در بخش کمی نیز هر یک از یافته‌های بخش کیفی تأیید شد (مقدار تی بیشتر از 96/1). بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا با تمرکز بر فعالیت‌های دانشگاه فرهنگیان، فرهنگ آموزش معلمی موردتوجه بیشتر قرار گیرد و استفاده از فناوری آموزشی جزئی از فرایند تدریس قلمداد شود، همچنین منابع انسانی با استفاده و تکیه‌بر آموزش مجازی و غیرحضوری توانمند شود.

کلیدواژه‌ها


پورسلطان زرندی، حسین؛ سیدمصطفی حسینی؛ لیلا حیدری و بهارک رحمانی، (1395)، رابطه بین انگیزه ورزشی و میزان موفقیت شغلی معلمان آموزش‌وپرورش، اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
دستی گردی، محسن. (1392). "تأثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی) ". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت دولتی. دانشگاه شاهد. به راهنمایی دکتر سید احمد حسینی.
صفری، اکرم؛ پریسا سیاوشی و شکیلا مفیدی. (1398). ارائه الگوی توانمندسازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، چهارمین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری‌ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
علی صوفی، حسین، (1397)، بررسی میزان تأثیرگذاری آموزش‌های پژوهش محور بر میزان توانمندسازی معلمان ابتدایی آموزش‌وپرورش شهرستان چابهار، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، محمودآباد، مؤسسه علمی پژوهشی ISR- دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور - آموزش‌وپرورش محمودآباد
قلی‌پور، آرین. پورعزت، علی‌اصغر و حضرتی، محمود (1388)، "بررسی تأثیر رهبری خدمت‌گزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی"، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صفحه 103- 118.
یعقوب نژاد، مهدی. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد شغلی در معلمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شمال. آمل. ایران.
Tenório, K., Dermeval, D., Monteiro, M., Peixoto, A., & Pedro, A. (2020, July). Raising teacher's empowerment in gamification design of adaptive learning systems: a qualitative research. In International Conference on Artificial Intelligence in Education (pp. 524-536). Springer, Cham.
Ahmed, N., & Malik, B. (2019). Impact of Psychological Empowerment on Job Performance of Teachers: Mediating Role of Psychological Well-being. Review of Economics and Development Studies, 5(3), 451-460.
Azizifar, A., Naghipour, S., Mohamadian, F., Veisani, Y., Cheraghi, F., & Aibod, S. (2020). Investigating the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Empowerment and their Self-Efficacy as a Consequence for their Educational Improvement. Journal of Education and Health Promotion, 9.
ÇELİK, O. T., & ATİK, S. (2020). Preparing Teachers to Change: The Effect of Psychological Empowerment on Being Ready for Individual Change. Cukurova University Faculty of Education Journal, 49(1).
Gazlastik, r.C., Judson, Get, & Heffner, J. A. (2012). "Psychological empowerment and organizational relationship with the human resource management function ". Journal of Apllied behavioral séance, 35 (3). Pp: 56-69.
Gong, Y., Wu, Y., Huang, P., Yan, X., & Luo, Z. (2020). Psychological empowerment and work engagement as mediating roles between trait emotional intelligence and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 11.
Jiang, Y., Li, P., Wang, J., & Li, H. (2019). Relationships between kindergarten teachers’ empowerment, job satisfaction, and organizational climate: a Chinese model. Journal of Research in Childhood Education, 33(2), 257-270.
Kaya, Ç. & Altınkurt, Y. (2018). Role of psychological and structural empowerment in the relationship between teachers’ psychological capital and their levels of burnout. Egitim ve Bilim, 43(193).
Khoroushi, p. (2015). Teacher Professional Development Strategies in Developed Countries with Emphasis on the Need for Attention at Farhangian University. Fakoor Teacher Training Quarterly.12 (4), 84-99 (In Persian).
Kiral, B. (2020). The Relationship between the Empowerment of Teachers by School Administrators and Organizational Commitments of Teachers. International Online Journal of Education and Teaching, 7(1), 248-265.
Mustamin & Yasin, M. Al-Muz-zammil. (2012). the Competence of School Principals: What Kind of Need Competence for School Success? Journal of Education and Learning. Vol. 6 (1), 33-42.
NaderiBoni, N., Moradyani, L., Bagheri, G., & Ebrahimi, S. (2020). The effect of managers coaching qualifications on participatory management of Nahavand schools. Journal of School Administration, 8(1), 24-46. (In Persian).
Reston, V. A. (2015). National Policy Board for Educational Administration. Professional Standards for Educational Leaders. American Association of Colleges of Teacher Education.
Romatowski, J. A., Dorminey, J. J., & Van Voorhees, B. (1989). Teacher induction programs: A report. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 316 525).
Safrankova J. M., & sikvr, M. (2018). Responsibilities and competencies in personnel management at Czech schools. Oeconomia Copernicana, 9 (3), 529–543.
ŞANLI, Ö. (2019). Analyzing effect of teacher's personal empowerment perceptions to their passion for working by various factors. Educational Research and Reviews, 14(12), 419-433.
Şanlı, Ö. (2019). Examining the Effect of Teachers’ Perception of Psychological Empowerment on the Stress Level They Perceive. Journal of Education and Training Studies, 7(8), 98-111.
Tindowen, D. J. (2019). Influence of Empowerment on Teachers' Organizational Behaviors. European Journal of Educational Research, 8(2), 617-631.
Vrhovnik, T., Marič, M., Žnidaršič, J., & Jordan, G. (2018). The Influence of Teachers’ Perceptions of School Leaders’ Empowering Behaviours on the Dimensions of Psychological Empowerment. Organizacija, 51(2), 112-120.
Wijayanti, L. M., Asbari, M., Santoso, P. B., & Purwanto, A. (2020). Teachers’empowerment, Self-Regulation and Being Istiqamah As Key Features Of Job Performance. Dinasti International Journal of Education Management and Social Science, 1(4), 468-478.
Xia, X., & Radio, Z. (2020). Empowerment: The Teacher Training Model in Primary and Secondary Schools—a Case Study of Singapore. Open Access Library Journal, 7(05), 1.
Yao, J., You, Y., & Zhu, J. (2019). Principal–Teacher Management Communication and Teachers’ Job Performance: The Mediating Role of Psychological Empowerment and Affective Commitment. The Asia-Pacific Education Researcher, 1-11.
Zahed-Babelan, A., Koulaei, G., Moeinikia, M., & Sharif, A. R. (2019). Instructional leadership effects on teachers’ work engagement: roles of school culture, empowerment, and job characteristics. CEPS Journal, 9(3), 137-156.
Zhang, S., Bowers, A. J., & Mao, Y. (2020). Authentic leadership and teachers’ voice behaviour: The mediating role of psychological empowerment and moderating role of interpersonal trust. Educational Management Administration & Leadership, 1741143220915925.
San-Martín, S., Jiménez, N., Rodríguez-Torrico, P., & Piñeiro-Ibarra, I. (2020). The determinants of teachers’ continuance commitment to e-learning in higher education. Education and Information Technologies25(4), 3205-3225.‏
Istanti, E., Soeherman, A. D. G., Budianto, F., Noviandari, I., & Sanusi, R. (2020). The influences of motivation, work milieu, and organizational commitment on teacher performance in MTS Negeri 4 (Public Islamic School), Surabaya East Java. https://www. ijicc. Net/index. Php/volume-13-2020/182-vol-13-iss-23(2), 629-642.‏
Henriksen, D., Creely, E., Henderson, M., & Mishra, P. (2021). Creativity and technology in teaching and learning: a literature review of the uneasy space of implementation. Educational Technology Research and Development, 1-18.‏
Hesampour A, Vares M. The effectiveness of in-service ICT training courses on the efficiency of teachers and administrators. Paper presented in the 2 nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran; Tehran; 2017.
Kouhi A-H, Tabatabaie S-M, Ghandali F, GHandali A. Exploring The effect of ICT In-Service Training Cources on the Efficacy of Middle Degree Teachers in Varamin City. Paper presented in International Conferences in Bihavioral Sciences and Social Studies; Tehran. 2015.
Liu H, Lin C-H, Zhang D. (2017) Pedagogical Beliefs and Attitudes toward Information and Communication Technology: A Survey of Teachers of English as a Foreign Language in China. Computer Assited Language Learning. 30(8):745-765.