نوآوری‌های مردمی و شاخص‌های آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نوآوری­های مردمی راه حل‌هایی غیررسمی، بومی و محلی هستند که توسط مردم عادی که هیچ تجربه­ای در بخش­های رسمی و سازماندهی ‌شده ندارند، برای حل مسائل ارائه می‌شوند. هدف پژوهش حاضر شناسایی  نوآوری­های مردمی در جمهوری اسلامی ایران و تدوین شاخص‌های مربوط به آن بود.
 روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود؛ بنابراین پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش در این حوزه، شاخص‌های موجود برای نوآوری‌های مردمی استخراج شد و با استفاده از تکنیک دلفی مورد تأیید متخصصان قرار گرفت؛ سپس بر اساس این شاخص‌ها، پرسشنامه‌ طراحی شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و بررسی شاخص CVI مورد تأیید قرار گرفت و برای مسئولان حوزه‌های مرتبط با نوآوری مردمی در استان‌های مختلف ارسال شد. از مجموع 213 پرسشنامه دریافتی، تعداد 116 مورد بر اساس شاخص‌های استخراج‌شده به عنوان نوآوری‌های مردمی مشخص شدند و مورد تحلیل کمی قرار گرفتند. یافته‌ها در بخش کمی نشان داد که در این پژوهش، میانگین سن نوآوران مردمی مورد بررسی، 36 سال بود، 15 درصد از نوآوران زن و 85 درصد مرد بودند. بیشترین تعداد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و استان فارس بودند. افراد دارای مدرک کارشناسی، بیشترین فراوانی را داشتند. حوزه‌های نوآوری‌های مردمی این پژوهش، بیشتر در زمینه‌ فنی (37 درصد)، کشاورزی و دامپروری (21 درصد)  و محیط زیست و هنر (هرکدام 12 درصد) بوده ‌است. در مرحله کیفی، تعداد 21 نفر از نوآوران مردمی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس به منظور تحلیل کیفی مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ها از روش کلایزی استفاده شد و یافته‌ها نشان داد که نوآوری مردمی در ایران در هفت مضمون اصلی شامل حل مسئله، حفاظت از محیط زیست، اقتصادی بودن، کاربردی بودن، عدم وابستگی به دولت، در دسترس ‌بودن و استفاده از فناوری تعریف می‌شود و این مضامین شامل زیرمضامینی هستند که به عنوان شاخص‌های نوآوری مردمی در ایران معرفی شدند. همچنین یافته‌های این بخش، نمونه‌های بخش کمی را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


انتظاری، ی. (1399). اقتصاد توسعه دانش‌بنیان؛ توسعه به مثابه ساخت اکوسیستم‌های دانش‌بنیان. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
رضوی، س.م.، اکبری، م.؛ جعفرزاده، م.، و زالی، م.ر.، (1392). بازکاوی روش تحقیق آمیخته. تهران: دانشگاه تهران.
مبینی دهکردی، ع. و کشتکارهرانکی، م.، (1394). نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم‌سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف. مدیریت نوآوری، 4 (2)، 115-134.
محمدی، م.، طباطبائیان، س.ح. و دیگران (1392).  تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران،  مطالعه موردی بخش نانو فناوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری. 5 (4)، 34-19.
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1395). کارگاه آموزشی شبکه نوآوری‌های مردمی. گروه ترویج علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 28-27 بهمن‌ماه 1395.         
            Ahmed, A., & Al-Roubaie, A. (2012). Building a knowledge-based economy in the Muslim world: The crical role of innovation and technological learning. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 9(2), 76-98. doi: 10.1108/20425941211244243.
            Bhaduri, S. & Kumar, H. (2010). Extrinsic and intrinsic motivations to innovate: tracing the motivation of ‘grassroot’ innovators in India. Mind & Society, 10(1), 27-55. doi: 10.1007/s11299-010-0081-2.
            Bhaduri, S., & Kumar, H. (2009). Tracing the motivation to innovate: A study of grassroot innovators in India. Papers on economics and evolution, No. 0912.
Bhaduri, S & Kumar, H .(2011). Extrinsic and intrinsic motivations to innovate: tracing the motivations of ‘grassroots’ innovators in India. Mind and Society. 10 (1) 27-55.
Butkeviciene, E. (2009). Social innovations in rural communities: methodological frameworkand empirical evidence, Cambridge Mass: Social Sciences, 63, 80-88.
Bound, K & Thornton, I. (2012). Our Frugal Future: Lessons from India’s Innovation System. London: National Endowment for Science, Technology and the Arts. Available at: http://www .nesta.org.uk/publications/our-frugal-future-lessons-india%C2%92s-innovation-system.       Chesbrough, H., W. Vanhaverbeke& J. West, eds. (2006).Open Innovation: Researching a New Paradigm.Oxford: Oxford Press University.Cozzens,
Church, C. & Elster, J. (2002). The Quiet Revolution, Birmingham: Shell Better Britain.
Church, C. (2005). Sustainability: the importance of grassroots initiatives (Summary of Presentation ed.). London: Community Environment Associates.
            De Mello, L. & Dutz, M. A. (2012). Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. OECD Publishing. doi.10.1787/9789264168305-en.
            Defra.(2003). Changing Patterns: UK Government Framework for Sustainable Production and conceptual study based on selected case studies from India. Working paper No. 70. Institute for Technology and Innovation Management, Hamburg :University of Technology, Consumption (London: DEFRA).
            Devi, W.P. & Kumar, H. (2018). Frugal Innovations and Actor-Network Theory: A case of Bamboo Shoots Processing in Manipur, India. European Journal of Development Research, 30(1), 66-83.
            Gupta, A. K. (2014). Theory of green grassroots frugal innovations. Anil Gupta’s Blog, 15 August 2014; http://anilg.sristi.org/theory-ofgreen- grassroots-frugalinnovations/
            Gupta, A.K. (2013). Tapping the Entrepreneurial Potential of Grassroots Innovation.. Innovation Review, Special Supplement on Innovation for a Complex World, Summer 2013, 18–20.
Hall,J., Matos, s.,Shcchan, L.,Silvestre, B.,(2012). Entrepreneurship and Innovation at the Base of the Pyramid: A Recipe for Inclusive Growth or Social Exclusion?, Journal of ManagementStudies,Volume 49, Issue 4, June 2012, PP. 785-812.
            Heeks, R. (2009). Where Next for ICTs and International Development?. In OECD/infoDev, ICT for Development: Improving Policy Coherence, Paris: OECD Publishing.
            Hess, D. (2007). Alternative Pathways in Science and Industry. Activism, Innovation and the Environment. Massachustts: The MIT Press.
            Hossain, M. (2016). Grassroots innovation: A systematic review of two decades of research. Journal of Cleaner Production, 137, 973-981.
                        Jain S (undated), The Poet’s Challenges to Schooling: Creative Freedom for the Human Soul.
            Kumar, H. (2014). Dynamic networks of grassroots innovators in India. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 6(3), 193-201.
            Lehner, A.C. & Gausemeier, J. (2016). A pattern-based approach to the development of frugal innovations. Technology Innovation Management Review, 6(3), 13-21. http://doi.org/10.22215/timreview/971.
            Mokyr, J. (1990). The lever of riches: Technological creativity and economic progress.
            Monaghan, A. (2009). Conceptual niche management of grassroots innovation for sustainability: the case of body disposal practices in the UK. Technological Forecasting & Social Change, 76, 1026-1043.
            Muchie, M., Bhaduri,S., Baskaran A& Sheikh, F., (eds) (2015). Informal Sector Innovations: Insights from the Global South., Routledge, Taylor and Francis, UK.
            OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). (2012b). Innovation and Inclusive Development: Conference Discussion Report, Cape Town, South Africa, 21 November 2012. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
            OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). (2012a). Innovation for Development: A Discussion of the Issues and an Overview of the Work of the OECD Directorate for Science, Technology and Industry. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
            OECD. (2010) .Social Entrepreneurship and Social Innovation, in: SMEs, Entrepreneurship and Innovation.
            Prahalad, C. K.(2005). The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits. Upper presented at STEPS Centre, University of Sussex, Brighton, UK, May 24. Press: Cape Town.
            Sahrma, G. & Kumar, H. (2018). Intellectual property rights and informal sector innovations: Exploring grassroots innovations in India. The Journal of World Intellectual Property, 21(3-4), 123-139.
            Sharma, G. & Kumar, H. (2019). Commercializing innovations from the informal economy: The grassroots innovation ecosystem in India. South Asian Journal of Business Studies, doi. 10.1108/SAJBS-12-2017-0142.
            Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press.
            Seyfang, G., Smith, A., )2007(. Grassroots innovations for sustainable development: towards a new research and policy agenda. Environmental Politics, 16, 584-603.
            Smith, A. (2005). The Alternative Technology Movement: An Analysis of its Framing and Negotiation of its. Framing and Negotiation of Technology Development. Human Ecology Review, 12(2), 107.
            Srinivas, S., & Sutz, J. (2008). Developing countries and innovation: searching for a new analytical approach. Technology in society, 30, 129-140.
            Subba Rao, S. (2006). Indigenous knowledge organization: an Indian scenario. International Journal of Information Management, 26, 224-233.
            Varma, R. (2001). People’s Science Movements and ScienceWars? Economic and Political Weekly, 36 (52): 4796-4802.
            Viswanathan, S. (1998). http://www.unc.edu/~aparicio/WAN/LibroWAN/VisvanathanFinal.doc (12-01-07)].